Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka.

Právny stav od: 8. 2. 2017
Dátum publikácie: 8. 2. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva


Názov zamestnávateľa

 

MAJETKOVÉ PRIZNANIE

vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

- do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca 1)
- do 31. marca kalendárneho roka1)

 

I. oddiel

Údaje o zamestnancovi

Priezvisko

 

Meno

 

Titul

 

 

 

Zamestnávateľ

Organizačný útvar

 

 

 

 

 

II. oddiel

Nehnuteľný majetok

Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zastavaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

P. č.

Popis majetku

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddiel

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahra­ničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, pristroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy) dopravné prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu.

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzická osoba potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva, vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky a jednotlivé zariadenia domácnosti s hodnotou nižšou ako 500 eur.

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur.

Druh majetku

Cena v eurách

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

 

 

IV. oddiel

Vyhlásenie zamestnanca

Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

 

 

 

V.......................................................... dňa ......................................                   (Podpis zamestnanca)

 

V. oddiel

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania
a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového priznania

 

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:

 

(meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo písomne povereného zástupcu)

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme presahujú - nepresahujú ') súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

 

(podpis štatutárneho orgánu alebo písomne povereného zástupcu)

 

 

 

1) - nehodiace sa prečiarknuť

Prílohy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
  • 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené