Majetkové priznanie štátneho zamestnanca

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie. Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Právny stav od: 8. 2. 2017
Dátum publikácie: 8. 2. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Štátna správa


MAJETKOVÉ PRIZNANIE

 

I. oddiel

Údaje o štátnom zamestnancovi

 

Priezvisko

 

Meno

 

Titul

 

 

 

Služobný úrad

Organizačný útvar

 

 

 

 


II. oddiel

Nehnuteľný majetok

Napr. orná pôda, vinica, chmeľnica, trvalý trávny porast, ovocný sad, záhrada, lesný pozemok, vodná plocha, zasta­vaná plocha a nádvorie, stavebný pozemok, iné pozemky, rodinný dom, bytový dom, byt, nebytový priestor, garáž, bu­dova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností, iné stavby.

P. č.

Popis majetku

(druh majetku, rok nadobudnutia, názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddiel

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

Napr. peňažné prostriedky v hotovosti v mene euro a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a pobočkách zahra­ničných bánk v mene euro a v cudzej mene a vkladov v zahraničných bankách, zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie, zbierka známok, zbierka bankoviek, zbierka mincí, stroj, prístroj, zariadenie, umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela, cenný papier (akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkla­dový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy), dopravné prostriedky (napr. osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový čln, lietadlo), pohľadávky a majetkové práva a iné majetkové hodnoty (napr. právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom, nadobudnutie ne­hmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu).

V majetkovom priznaní sa neuvádza tento majetok: majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fy­zická osoba potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu), vlastné umelecké diela, vlastné nehmotné prá­va priemyselného vlastníctva, vlastné autorské práva, nevymožiteľné pohľadávky a jednotlivé zariadenia domácnosti s hodnotou nižšou ako 500 eur.

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty sa uvádzajú len vtedy, ak ich súhrnná hodnota je vyššia ako 35 000 eur.

Druh majetku

Cena v eurách

Hnuteľné veci a majetkové práva a iné majetkové hodnoty

 

 

IV. oddiel

Vyhlásenie štátneho zamestnanca na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti

 

Čestne vyhlasujem, že nemám vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich so mnou v spoločnej domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.

 

Vyhlásenie štátneho zamestnanca

Všetky údaje uvedené v majetkovom priznaní sú pravdivé a správne a som si vedomý(á) právnych následkov uvede­nia nepravdivých alebo neúplných údajov v majetkovom priznaní.

 

 

V................................................ dňa ..........................................                   (Podpis štátneho zamestnanca)

 

V. oddiel

Potvrdenie o vyhodnotení majetkového priznania
a preskúmaní úplnosti a pravdivosti majetkového priznania

 

Majetkové priznanie vyhodnotil a preskúmal dňa:

 

(meno, priezvisko vedúceho služobného úradu alebo písomne povereného zástupcu)

 

a potvrdzuje, že vyhodnotením majetkového priznania bolo zistené, že majetkové pomery štátneho zamestnanca presahujú - nepresahujú1) súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov.

 

(podpis vedúceho služobného úradu
alebo písomne povereného zástupcu)

 

 

 

1) - nehodiace sa prečiarknuť

Prílohy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené