Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2017)

Daňové priznanie typ A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a nie sú od dane oslobodené.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 12. 1. 2018
Prameň:
Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 2/2018
Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2018 / DÚPP - 3-4/2018
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika


Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Typ: A (MF/015779/2016-721) za rok 2017

!!! UPOZORNENIE: Vzhľadom na to, že tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti - typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A“) sa za zdaňovacie obdobie 2017 nemení, informujeme daňovníkov o zmenách, ktoré majú vplyv na vyplnenie daňového priznania typ A. Upozornenie je pomôckou pre daňovníkov pre správne vyplnenie daňového priznania typ A za rok 2017.

1. V súlade s § 11 ods. 8 zákona vzhľadom na časovú ohraničenosť postupu podľa tohto ustanovenia do 31.12.2016 za zdaňovacie obdobie 2017 už nie je možné uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane.

Riadok 39 daňového priznania typ A za rok 2017 sa nevypĺňa.

2. Za zdaňovacie obdobie 2017 a nasledujúce zaniká povinnosť daňovníka zvýšiť si základ dane podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31. decembra 2010 v spojení s § 52j ods. 4 zákona.

(pozn. Pri nedodržaní podmienok ďalšieho vzdelávania bol daňovník - zamestnanec vykonávajúci zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky - povinný zvýšiť si základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok).

Riadok 35 daňového priznania typ A za rok 2017 sa nevypĺňa.

3. V nadväznosti na legislatívnu úpravu zákona, v rámci ktorej podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva je príjmom fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, došlo v ustanovení § 5 ods. 7 k legislatívno-technickej zmene v označení písmen. V § 5 ods. 7 zákona sa vypustilo písmeno i) a doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l). Nové znenie tretej vety v poznámke pod čiarou k odkazu 8 je nasledovné: „Súčasťou príjmov na r. 32 sú aj príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona a príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona, pri ktorých nie sú v príslušnom zdaňovacom období splnené podmienky pre ich oslobodenie od dane.“.

Daňové priznanie typ A podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby je určené pre daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 až § 8 zákona.

1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2017 presahujúce sumu 1 901,67 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak

- plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,

- plynuli zo zdrojov v zahraničí,

- nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],

- daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 38 zákona),

- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),

- je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a 52ze zákona,

- došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania (§ 15 daňového poriadku).

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A) môže daňovník podať opravné daňové priznanie typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ priznania (§ 16 daňového poriadku), v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A), ak daňovník zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní typ A alebo vyrubená správcom dane, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie typ A a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Dodatočné daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní alebo ako bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods.1, 2, a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku).

Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné priznanie, pričom správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku.

V súlade s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku.

Na dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní typ A všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo bezprostredne predchádzajúcemu podanému daňovému priznaniu, ak daňovník podal dodatočne priznanie alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené daňovník vyznačí v VII. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 67 až 74.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona, zaokrúhleného na eurocenty nadol, sadzbou podľa § 15 písm. a) zákona:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, tj. pre zdaňovacie obdobie 2017 sumu 35 022,31 eura, vrátane, resp.
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, tj. pre zdaňovacie obdobie 2017 sumu 35 022,31 eura.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus, ak daňovníkovi vznikol nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona. Daňový bonus môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ale aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona).

6. Prílohou daňového priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A a vyplatený daňový bonus. V osobitnom prípade je prílohou daňového priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona).

Ak si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní typu A daňový bonus na vyživované dieťa, alebo jeho časť, prílohou daňového priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona - napr. potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu...).

Prílohou daňového priznania typu A je aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane. (Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „zákon č. 406/2011 Z. z.“), ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.)

7. Podľa § 9 ods. 2 písm. t) zákona zamestnaneckou prémiou je suma priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a zákona. Podľa § 32a zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona, vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy“), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2017 suma 2 610 eur,

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) a ods. 3 zákona,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia,

7. suma vypočítanej zamestnaneckej prémie je kladné číslo

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta. Na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona sa nepoužije.

 

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typ A uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, ak zákon neustanovuje inak.

POSTUP PRI VYPĹŇANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A

Pred vyplnením každého riadku daňového priznania typ A je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač. Daňové priznanie typ A sa vypĺňa čitateľne písacím strojom alebo paličkovým písmom. Riadky daňového priznania typ A sa vyplnia podľa predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.

Nevyplnené riadky v celom daňovom priznaní typ A, daňovník ponechá prázdne.

 

Riadky 01 a 02 vyplní daňovník podľa predtlače. Na riadku 01 uvádza daňovník daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má pridelené, v ostatných prípadoch uvádza rodné číslo. Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 03 až 05 vypĺňa daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa predtlače.

Na riadkoch 06 až 10 vypĺňa daňovník adresu svojho miesta trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí v deň podania daňového priznania.

Riadok 11 zaškrtáva daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, vypĺňa sa aj ODDIEL X. V súlade so Smernicou rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní Finančná správa SR nahlasuje príjmy nerezidentov zo zdrojov na území SR.

Článok 8 tejto smernice určuje (okrem iného) povinnú automatickú výmenu informácií príjmov zo závislej činnosti a príjmov z nehnuteľného majetku.

Riadky 12 až 15 vypĺňa len ten daňovník, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Riadky 16 až 24 vyplní len zákonný zástupca, dedič alebo zástupca podľa § 9 daňového poriadku, ktorý podáva daňové priznanie typ A za daňovníka. Ak je dedič daňovníka fyzická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným zástupcom, alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 16 až 24 údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý podáva priznanie a údaje o dedičovi v členení riadkov 16 až 24, sa uvádzajú v IX. ODDIELe ako osobitný záznam. Ak je dedičom daňovníka právnická osoba, údaje o tejto právnickej osobe sa uvádzajú v IX. ODDIELe.

Riadky 25 a 26 vyplní daňovník ak podáva daňové priznanie typ A sám, pričom uvádza na týchto riadkoch svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie typ A zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca, potom na týchto riadkoch uvedie číslo telefónu a emailovú adresu zástupca (dedič), ak sa nedohodnú inak. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť v súlade s § 32 zákona.

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Riadok 27 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. januára), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie).

Riadok 28 vyplní sa len, ak si daňovník, ktorý vyplnil riadok 27 uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane u daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku (ov) - § 11 ods. 6 zákona.

Riadok 29 vypĺňa podľa predtlače daňovník len ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2- násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 zákona.

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane sa podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá

- sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá

- v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“), alebo

- bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, alebo

- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§11 ods. 4 písm. b) zákona]. Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok), dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky a pod.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky t.j. ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonom stanovených podmienok ako napr. ak sa manželka (manžel) stará o vyživované maloleté dieťa [napr. daňovník v máji 2017 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2017 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december 2017].

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok 30 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho podľa § 33 zákona.

Podľa tohto ustanovenia si daňovník môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak

- poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový bonus len v pomernej časti; v tomto prípade si daňovník môže v daňovom priznaní typ A uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, nepriznanú a nevyplatenú zamestnávateľom, alebo

- nepoberal za niektorý kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme v sume aspoň polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže uplatniť v daňovom priznaní typ A zostávajúcu časť daňového bonusu, alebo

- poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa.

Na riadku 30 sa uvádza meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si daňovník, ktorý podáva daňové priznanie typ A, uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca.

Riadok 31 sa vyznačí krížikom vtedy, ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac ako štyri deti, nárok sa uplatní v IX. ODDIELe, v členení údajov podľa tabuľky uvedenej v IV. ODDIELe daňového priznania typ A.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XI. ODDIELe daňového priznania typ A o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku (§ 33 ods. 6 zákona).

V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 32 až 34 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov podľa údajov uvedených vo všetkých potvrdeniach o príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A. Do úhrnu príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy daňovníka podľa § 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona]. Súčasťou príjmov na riadku 32 je aj

- nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, presahujúce v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak by takéto plnenie bolo poskytnuté v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov alebo v nižšej sume ako 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, je oslobodené od dane a neuvádza sa v daňovom priznaní [§ 5 ods. 7 písm. k) zákona].

- sociálna výpomoc z dôvodu

o úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, o odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia (za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia),

poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, pri ktorej nie sú v príslušnom zdaňovacom období splnené podmienky pre jej oslobodenie od dane.

Súčasťou tohto riadku nie je uvedená sociálna výpomoc vyplatená v úhrnnej výške nepresahujúcej 2 000 eur len od jedného zamestnávateľa, ktorá je od dane oslobodená a neuvádza sa v daňovom priznaní [§ 5 ods. 7 písm. l) zákona]. Ak by sociálna výpomoc nepresiahla v úhrne 2 000 eur, ale bola by vyplatená od viacerých zamestnávateľov, od dane je oslobodená suma len od jedného zamestnávateľa a sociálna výpomoc vyplatená ďalšími zamestnávateľmi je zdaniteľným príjmom daňovníka a uvádza sa ako súčasť príjmov zo závislej činnosti na r. 32.

Vrátené poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona sa do úhrnu príjmov započíta iba v prípade, ak bolo vrátené zamestnávateľom.

Do riadku 32a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku 32, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na riadku 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 33), sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 33a a 33b, vyplní sa len riadok 33.

Poznámka

(prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) - pri príjmoch zo závislej činnosti, plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

- priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo

- platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, alebo

- priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo aj

- priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Riadok 35 Uvedený riadok sa v daňovom priznaní typ A za rok 2017 nevypĺňa vzhľadom na uplynutie času, počas ktorého musel zdravotnícky pracovník (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka) dodržať podmienky na uplatnenie zníženia základu dane.

VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

Na riadku 36 sa uvedie údaj len z r. 34 a nepripočítava sa údaj z riadku 35.

Na riadku 37 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka s výnimkou prípadov, keď daňovník vypĺňal III. ODDIEL riadok 27. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 28. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2017 je v sume 3 803,33 eura, ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, tj. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre rok 2017 suma vo výške 19 809 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Táto suma sa môže vypočítať v XII. ODDIELe, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Upozornenie:

Ak daňovníkovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, na riadku 37 sa uvedie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, riadky 38, 39, 40 a 41 sa nevyplňujú a na riadku 42 a 43 sa vyplní 0 (nula).

Riadok 38 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe na riadku 29 daňového priznania typ A. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2017 je v sume 3 803,33 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 176,8- násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2017 suma vo výške 35 022,31 eura a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona. Táto suma sa môže vypočítať v XII. ODDIELe, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A.

O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela sa znižuje základ dane daňovníka

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo

- s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. oddiel riadok 78.

Riadok 39 sa daňovom priznaní typ A za rok 2017 nevypĺňa. S účinnosťou od 1.1.2017 suma zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie je nezdaniteľnou časťou základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona.

Na riadku 40 sa uvedie nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 eur ročne. Na to, aby mohla byť táto nezdaniteľná časť uplatnená, musia byť splnené zákonom stanovené podmienky podľa § 11 ods. 12 zákona a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

O nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu sa znižuje základ dane daňovníka

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo

- s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona) - v tomto prípade sa vypĺňa aj X. oddiel riadok 78.

Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Na riadku 41 sa uvedie súčet riadkov r. 37, 38 a 40.

Na riadku 42 sa uvedie základ dane, znížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona a zvýšený o sumu príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona.

Podľa § 11 ods. 9 zákona, ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Podľa § 11 ods. 13 zákona, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Podľa § 52ze zákona, daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu a

a) bola mu vyplatená suma podľa osobitného predpisu, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,

b) uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu.

Na riadku 43 sa vypočíta daň zo základu dane uvedeného na riadku 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 eura vrátane a sadzbou dane 25 % zo sumy presahujúcej 35 022,31 eura. Súčet oboch vypočítaných súm dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Na riadku 44 sa uvádza základ dane na účely uplatňovania zamestnaneckej prémie. Na výpočet sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Na riadku 45 sa uvádza počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie. Číslo uvádzané v tomto riadku nemôže byť nižšie ako 6.

Na riadku 46 sa vyplní suma zamestnaneckej prémie, o ktorú daňovník žiada prostredníctvom žiadosti o poukázanie zamestnaneckej prémie v XI. ODDIELe, vypočítaná podľa § 32a ods. 3 a 4 zákona.

Riadok 47 sa vyplní len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatočné daňové priznanie typ A a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil zamestnávateľ) alebo podaného daňového priznania (vyplatil správca dane).

Riadky 48 až 50 sa vyplnia, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zákona vynímajú zo zdanenia na území Slovenskej republiky (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa úhrn týchto príjmov zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8 zákona).

Riadky 51 až 55 sa vyplnia, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona).

Poznámka k riadkom 48 až 55:

Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti

a) za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo

b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo

c) zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Na riadku 56 sa uvádza daň (daňová povinnosť). Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a výsledná suma dane na r. 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na r. 56 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46a zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL riadok 78.

Na riadku 57 sa uvádza úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti žijúce v (spoločnej) domácnosti s daňovníkom, na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu uplatniť na všetky deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov (§ 33 ods. 4 zákona). Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL riadok 78.

Na riadku 58 sa uvádza rozdiel riadkov 56 a 57.

Na riadku 59 sa uvádza suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A. Uvádza sa aj suma daňového bonusu vyplateného správcom dane.

Na riadku 60 sa uvádza rozdiel riadkov 57 a 59. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňového bonusu a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie 2017 vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.

Na riadku 61 sa uvádza rozdiel riadkov 60 a 56. Vypĺňa sa v prípade, ak je suma uplatneného daňového bonusu z riadku 60 vyššia ako suma daňovej povinnosti z riadku 56.

Na riadku 62 sa uvádza rozdiel riadkov 59 a 57 ak je väčší ako 0.

Na riadku 63 sa uvádza úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 63a sa uvádza úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 okrem preddavkov zaplatených podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 64 sa uvádza úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A.

Riadky 65 a 66 sa vypĺňajú podľa predtlače. Ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo, uvádza sa na riadku 65 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vychádza záporné číslo, uvádza sa na riadku 66 (daňový preplatok).

VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky 67 až 74 sa vypĺňajú len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie typ A.

VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 zákona

Riadky 75 a 76 sa vyplnia, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 zákona, tj. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na riadku 76, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane.

Postup pre vyplnenie IČO do tlačiva daňového priznania je nasledovným spôsobom:

1. Ak IČO prijímateľa je 8 miestne, uvedie sa do položky v časti IČO - časť za lomkou /SID/ sa neuvádza.

Príklad:

IČO prijímateľa je v Zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR uvedené nasledovne: 00360918

Do vyhlásenia daňovník uvedie:

IČO/SID

00360918    

 

2. Ak IČO prijímateľa je viac ako 8 miestne, uvedie sa nasledovne: a/ prvých 8 čísiel do položky IČO b/ zvyšné číslice do položky za lomkou

Príklad:

IČO prijímateľa je v Zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR uvedené nasledovne: 003609180021

Do vyhlásenia daňovník uvedie:

IČO/SID

003609180021

 

VIII. ODDIEL daňovník nevypĺňa, ak podáva dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na riadku 70 dodatočného daňového priznania)].

Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas zaškrtnutím políčka v tomto oddiele, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Výsledná suma na riadku 75 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 zákona).

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzajú sa osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadku 30 a k riadku 32 daňového priznania...).

Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Na riadku 77 sa uvádza krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové“ príjmy.

Riadok 78 vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa § 11 ods. 7, § 33 ods. 10 a § 46a zákona, t.j. daňovník, ktorý dosahuje najmenej 90 % zo všetkých svojich celosvetových príjmov na území Slovenskej republiky a má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí podľa § 11 ods. 3 a 10 zákona, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) alebo nevyrubenie a neplatenie dane, ktorá za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona].

Na riadku 79 sa uvádza počet príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu typ A.

Povinnou prílohou daňového priznania typ A sú kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie, plynuli daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie - § 5 ods. 8 zákona), kópie dokladov, ktorými daňovník preukazuje nárok na daňový bonus a tiež aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Pri vrátení sumy daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

 

Základné údaje na rok 2017

Sadzba dane podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona je:

1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 35 022,31 eura (176,8-násobok sumy platného životného minima) vrátane,

2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura (176,8-násobok sumy platného životného minima).

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku (manžela): podľa pomôcky

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: za I. - XII. mesiac suma 21,41 eur.

Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa za celý rok 2017 (12 mesiacov) je 256,92 eur.

6-násobok minimálnej mzdy = 435 x 6 = 2 610 eur

Zamestnanecká prémia vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 zákona z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy je 0 eur.

Poznámky:

1. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítala a zaokrúhlila na eurocenty nadol takto: 3 803,33 : 12 = 316,944 = 316,94 eur.

Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy predstavuje sumu 3 803,28 eur (316,94 x 12 = 3 803,28 eur), na konci roka 2017 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eur, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte (0,05 eura za zdaňovacie obdobie).

Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2017

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (2 610 eur) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (5 220 eur), vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, mu nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (5 220 eur), potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Postupné znižovanie zamestnaneckej prémie je zavedené v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2017 môže vzniknúť tomu daňovníkovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Príklad

Daňovník poberal posudzované príjmy v sume 5 250 eur za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky v sume 703,50 eur. Daňovník v zdaňovacom období 2017 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného viažuci sa k príjmom zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016 v sume 785 eur. Základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona za 12 mesiacov je 3 761,50 eur (5 250 - 703,50 - 785).

Zamestnanecká prémia za 12 kalendárnych mesiacov = (nezdaniteľná časť na daňovníka - základ dane) x 19 %

(3 803,33 - 3 761,50) x 19 % = 7,9477

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 7,95 eur.

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované príjmy.

Napr. ak vychádzame z predchádzajúceho príkladu avšak daňovník poberal posudzované príjmy 11 kalendárnych mesiacov, zamestnanecká prémia sa vypočíta pomernou časťou.

(7,9477 : 12) x 11 = 7,2853 = 7,29 eur

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2017
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)

 

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona

písm.

Ak základ dane daňovníka (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (v €)

a)

- sa rovná alebo je nižší ako 19 809

3 803,33

b)

- je vyšší ako 19 809

8 755,578 - (základ dane : 4)

 

Príklad 1:

Základ dane = 15 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 3 803,33.

Príklad 2:

Základ dane = 20 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 - (20 000,00 : 4) = 8 755,578 - 5 000,00 = 3 755,578 - 3 755,58

Príklad 3:

Základ dane = 35 022,32

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 - (35 022,32 : 4) = 8 755,578 - 8 755,58 = -0,002 = 0

 

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka (v €)

Vlastné príjmy manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- sa rovná alebo je nižší ako 35 022,31

0

3 803,33

 

menej ako 3 803,33

3 803,33 - vlastné príjmy manželky

 

3 803,33 a viac

0,00

Príklad 4:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00. Manželka sa celý rok 2017 stará o vlastné dvojročné dieťa.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 5:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00.

Manželke sa narodilo dieťa 15. augusta 2017, t.j. nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane vzniká až od septembra 2017 (§ 11 ods. 4 a 5 zákona)

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33: 12 = 316,944 (pomerná mesačná výška NČ ZD) x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ ZD) = 1 267,776 - 1 267,78

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33 : 12 = 191,944 x 4 = 767,776 - 767,78

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane daňovníka (v €)

Vlastné príjmy manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- je vyšší ako 35 022,31

Nepoberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4)

 

Poberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4) - vlastné príjmy manželky

 

Príklad 6:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 100,00.

Manželka je celý rok 2017 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - (35 100 : 4) = 12 558,906 - 8 775,00 = 3 783,906 - 3 783,91

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 = 2 283,906 - 2 283,91

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 7:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 100,00.

Manželka je od 1. mája 2017 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 = 3 783,906 : 12 = 315,3255 x 8 = 2 522,604 - 2 522,61

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 =

2 283,906 : 12 = 190,3255 x 8 = 1 522,604 - 1 522,61

Upozornenie !!!

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. apríla 2017 a narodilo by sa im dieťa 10. septembra 2017, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. apríla 2017 ale sobáš by bol 10. septembra 2017.

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené