Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2013, 2014, 2015, 2016

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca, ktorému vykonal ročné zúčtovanie, vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely použitia podielu zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe. Toto potvrdenie je povinnou prílohou Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane za rok 2013 rovnako aj dane zaplatenej za rok 2014, 2015 a 2016 ktoré zamestnanec, ak sa tak rozhodne, zašle svojmu miestne príslušnému správcovi dane (daňový úrad miestne príslušný trvalému pobytu zamestnanca) najneskôr do 30. 4. 2017.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum publikácie: 6. 3. 2014
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoS ročným zúčtovaním súvisí povinnosť zamestnávateľa na žiadosť zamestnanca vydať aj potvrdenie o zaplatení dane (doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní), teda potvrdenie o tom, že zamestnancovi v roku 2013 resp. v roku 2014 nevznikol daňový nedoplatok.  

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vydáva zamestnávateľ na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Povinnosť vystaviť toto potvrdenie ukladá zamestnávateľovi § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Podľa § 39 ods. 6 až ods. 7 ZDP je zamestnávateľ povinný:  

  • doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 38 ods. 10) najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný do desiatich dní od doručenia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v tomto doklade;  
  • na žiadosť zamestnanca vystaviť aj potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 ZDP, teda na účely použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. 

Riadky 01 – 05 potvrdenia sa vypĺňajú na základe vyplneného tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus.

Poznámka redakcie: § 39 ods. 6 až ods. 7 ZDP

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené