Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO v roku 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2015. Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Daňovník môže využiť vzor oznámenia uvedený v prílohe.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 7. 1. 2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoPodľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak. Za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014, sa daňové priznanie podá do 31. marca 2015.

Podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2, sa môže predĺžiť lehota na podanie priznania na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do 31. marca 2015, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace (najneskôr do 30. 6. 2015). V oznámení daňovník uvedie novú lehotu, ktorou musí byť koniec kalendárneho mesiaca.

Ak súčasťou príjmov právnickej osoby sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňovník môže mať predĺženú lehotu najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov (najneskôr 30. 9. 2015). Aj v tomto prípade je potrebné podať príslušnému správcovi dane oznámenie najneskôr do 31. marca 2015, v ktorom daňovník uvedie, že má zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca.

Uvedené lehoty sa vzťahujú na podanie daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na obdobie od 1. januára 2015.

Pokiaľ v daňovom priznaní podanom v lehote predĺženej oznámením správcovi dane daňovník neuviedol zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňové priznanie sa považuje za podané po zákonnej lehote a správca dane uplatní sankciu podľa § 155 a § 156 daňového poriadku.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania oznámením správcovi dane sa neuplatní v prípade daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý môže mať predĺženú lehotu len na základe žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 ZDP. Podľa § 49 ods. 3 písm. c) ZDP môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace rozhodnutím, voči ktorému sa nemožno odvolať.

Na podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nie je predpísané tlačivo. Je možné použiť vzor tlačiva uvedený v prílohách osobitne pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby.

Správca dane nevydáva rozhodnutie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a ani neoznamuje listom, že predĺženú lehotu akceptuje.

Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky, prostredníctvom portálu finančnej správy. Na www.financnasprava.sk sa nachádza formulár všeobecného podania a je možné do jeho prílohy vložiť citované oznámenie alebo žiadosť.

 

Poznámka redakcie:
§ 49 ods. 2 ZDP
§ 49 ods. 3 ZDP

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.