Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra podáva navrhovateľ, ktorým je zapísaná osoba alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona. Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

Právny stav od: 1. 4. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 2. 3. 2006
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnostiNávrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzením do obchodného registra podáva navrhovateľ v súlade s § 5 zákona č. 530/2003 Z. z.

K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa prikladá:
• spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, 
• stanovy, ak boli prijaté, 
• písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba, 
• písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným, 
• listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania, 
• písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 
• znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad.

Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra spoločnosti s ručením obmedzeným je opatrenie návrhu kolkovou známkou vo výške 10 000 Sk a prípadne, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné plnomocenstvo.

Pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, musí byť osvedčená. Osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak návrh na zápis podáva orgán verejnej moci na základe osobitného zákona.

Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov  z predložených listín preverí, či
• návrh na zápis podala oprávnená osoba,
• je návrh na zápis úplný,
• sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
• sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom,
• údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
• bol zaplatený súdny poplatok.

Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
• ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom,
• v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom,
• v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
• ktorý je nezrozumiteľný.

Pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd z predložených listín preverí aj to, či
• spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina obsahuje náležitosti podľa osobitného zákona,
• v spoločenskej zmluve nie je uvedených viac ako 50 spoločníkov,
• výška základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splateného vkladu každého spoločníka uvedená v spoločenskej zmluve alebo v zakladateľskej listine je v súlade s osobitným zákonom,
• spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov,
• fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným,
• spoločenskú zmluvu podpísali všetci spoločníci a či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej zmluve osvedčená; ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, či podpísal zakladateľskú listinu a či pravosť jeho podpisu na zakladateľskej listine je osvedčená.

Prílohy

Aktuálne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.