Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2015

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2016
Dátum publikácie: 16. 11. 2015
Prameň:
Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2016 / DaÚ - 2/2016; DaÚ - 3/2016; DaÚ - 4/2016
Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2016 / DÚPP - 4-5/2016; DÚPP - 6-7/2016; DÚPP - 8/2016
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Finančné právoPoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 • Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
 • Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „priznanie") do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona.
 • Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky alebo nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, je povinný podať priznanie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak tento daňovník má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, je povinný podať priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 • Správca dane môže na žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o tri mesiace u daňovníka v konkurze a likvidácii. U ostatných daňovníkov sa predĺži lehota na podanie priznania na základe oznámenia podaného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie priznania najviac o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov pri dosiahnutí zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Každý daňovník je povinný podať priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie za podmienok vymedzených v § 41 ods. 1 zákona, ktorý nemusí podať priznanie, ak má iba príjmy uvedené v tomto ustanovení. Priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie priznania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok").
 • Priznanie sa podáva vecne príslušnému orgánu, t. j. daňovému úradu. Na účely podania priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona a v termíne na podanie priznania ju uložiť podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").
 • Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako "opravné" v záhlaví I. časti.
 • Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako "dodatočné daňové priznanie". Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podľa § 16 ods. 3 daňového poriadku podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bola uvedená v priznaní. V II. časti, v oddiele - Dodatočné daňové priznanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.
 • Daň je splatná v lehote na podanie priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.
 • Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

I. časť - Údaje o daňovníkovi

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka nachádzajúci sa na konci tohto poučenia). Len v prípade daňovníka, ktorým je pozemkové spoločenstvo a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (resp. iné spoločenstvo) sa uvádza okrem trojmiestneho kódu aj štvrtý údaj (číslo), ktorý slúži len na rozlíšenie spoločenstiev pre daňové účely.

Na riadku 04 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť" sa uvádza názov činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

Právny nástupca daňovníka, ktorý podáva priznanie za daňovníka podľa § 49 ods. 6 zákona, uvádza na riadku 01 daňové identifikačné číslo daňovníka a na riadku 05 názov daňovníka, za ktorého podáva priznanie.

Daňovník na účely určenia výšky daňovej licencie podľa § 46b zákona vyznačí, či:

 • k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • jeho ročný obrat presiahol 500 000 eur,
 • uplatňuje zníženie daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona na polovicu. Definícia ročného obratu nie je ustanovená priamo v zákone, ale zákon sa odvoláva na § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za ročný obrat považuje u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník tiež vyznačí skutočnosť, že daňovú licenciu neplatí iba z dôvodov uvedených v § 46b ods. 7 zákona. Ak daňovník uplatňuje započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona, zaškrtne pole na prvej strane a zároveň vyplní riadok 810, t.j. uvedie sumu daňovej licencie, ktorú by teoreticky platil, ak by v príslušnom zdaňovacom období vykázal daňovú stratu alebo daň nižšiu ako je ustanovená výška daňovej licencie. Započítanie daňovej licencie vykoná daňovník v riadkoch 910 až 1000 a vyplní tabuľku K.

II. časť - Výpočet základu dane a dane

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhrade straty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.

Na riadku 100 uvádza daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo výsledok hospodárenia upravený podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona (tabuľka G2 riadok 3 alebo tabuľka G3 riadok 4).

Daňovník vyplňujúci tabuľku G2 predkladá ako prílohu priznania evidenciu v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve okrem poznámok.

Daňovník vyplňujúci tabuľku G3 predkladá ako prílohu priznania prehľad úprav vykonaných podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011053/2006­72 z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. februára 2015 č. MF/006689/2015-721 v rámci transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (tabuľka G3 riadok 4).

Na riadku 100 vykazuje daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie účtujúci:

 1. v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia v úhrne z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti uvedený v tabuľke C1 na riadku 1,
 2. v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a výdavkov v úhrne z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti uvedený v tabuľke C2 na riadku 1.

Na riadku 110 sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných a finančných vzťahoch závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch (§ 17 ods. 5 zákona), ak nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100.

Na riadku 120 sa uvedú:

 • prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona účinného do 31. decembra 2014) zaúčtované do výnosov do 31. decembra 2014 alebo v predchádzajúcich obdobiach, ktoré však neboli zahrnuté do základu dane, ak boli uhradené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. (Pozn. od 1. januára 2015 sa zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávok a úroky z omeškania zaúčtované u veriteľa do výnosov zahrňujú do základu dane v súlade s účtovníctvom bez ohľadu na ich zaplatenie),
 • príjmy, ktoré boli účtované vo výnosoch do 31. decembra 2003 a ktoré sú do základu dane zahrnované až po ich prijatí v súlade s § 52 ods. 12 zákona,
 • príjmy (výnosy) za marketingové a iné štúdie a za prieskum trhu, ktoré sú u veriteľa od 1. januára 2015 zahrnuté do základu dane až po prijatí úhrady (ak nie sú súčasťou riadku 100).

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona z III. časti - tabuľka A, okrem súm uvedených na riadkoch 140, 150 a 180. Od 1. januára 2015 nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona ani zmluvné pokuty, ak bolo o nich účtované v nákladoch od 1. januára 2015 bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zaplatené.

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, t.j. neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade:

 • kompenzačné platby vyplácané podľa zákona č. podľa § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,
 • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
 • výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby a to len vo výške podľa § 17 ods. 19 písm. d) zákona,
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 zákona pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
 • výdavky (náklady) na poradenské a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1 a 69.2,
 • výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky náklady zaplatené; normy a certifikáty neprevyšujúce obstarávaciu cenu 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorázovo avšak len po zaplatení.

Na tomto riadku sa uvedú aj zmluvné pokuty podľa § 17 ods. 19 zákona platného do 31. decembra 2014 o ktorých daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, účtoval v nákladoch a ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona (III. časť, kladný rozdiel riadku 1 a riadku 6 tabuľky B). V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú kurzové rozdiely zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona. Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov alebo ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona sa vyznačí na strane 1 priznania.

Na riadku 170 sa vykoná úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou a pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákonných rezerv a opravných položiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu) za predpokladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Na tomto riadku sa uvedú aj rozdiely vzniknuté pri úprave základu dane pri predaji podniku (§ 17a zákona), pri nepeňažnom vklade (§ 17b a § 17d zákona) a pri zrušení daňovníka bez likvidácie (§ 17c a § 17e zákona), pričom ide o rozdiely, ktoré vznikajú u daňovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, vkladá nepeňažný vklad, daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie. Na tomto riadku sa rovnako uvedú rozdiely, ktoré podľa ustanovení § 17a až 17e zákona vznikajú u daňovníka, ktorý kupuje podnik alebo jeho časť, je príjemcom nepeňažného vkladu alebo je právnym nástupom daňovníka zrušeného bez likvidácie. Úprava (zníženie) základu dane sa vykoná na riadku 280.

Rozčlenenie položiek (podľa účtovných skupín) z úhrnnej sumy uvedenej na tomto riadku sa uvedie v V. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Daňovník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na základe dane (alebo daňovej strate) a podielom na výsledku hospodárenia verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pokiaľ je tento rozdiel kladný (ak je tento rozdiel záporný, uvedie ho na riadku 290).

Vecná náplň riadku 180 sa uvedie v V. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou riadku 100. Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi okrem § 3 ods. 2 písm. c) zákona, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podľa § 52 ods. 24 zákona, ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c) zákona sa použije na podiely na zisku vyplácané zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona, t.j. na podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období za rok 2004, resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasledujúcom po roku 2003.

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona. Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov alebo ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona sa vyznačí na strane 1 priznania.

Na riadku 260 sa uvedú sumy:

 • sumy podľa § 17 ods. 19 zákona platného do 31. decembra 2014 o ktorých daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, účtoval vo výnosoch (zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úroky z omeškania) a ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia,
 • sumy marketingových a iných štúdií a na prieskum trhu [§ 17 ods. 19 písm. c) zákona platného od 1. januára 2015] zaúčtované do výnosov (sú súčasťou riadku 100), ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy:

 • výdavky (náklady) podľa § 17 ods. 19 zákona platného do 31. decembra 2014, t.j. zaúčtované do konca roka 2014 v nákladoch (zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, úroky z omeškania) neuplatnené v daňových výdavkoch do konca roka 2014 alebo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich nezaplatenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období (nie sú súčasťou riadku 100), za ktoré sa priznanie podáva,
 • výdavky (náklady) podľa § 17 ods. 19 zákona platného od 1. januára 2015, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období za ktoré sa priznanie podáva - viď výdavky (náklady) uvedené na riadku 140 (ak nie sú súčasťou riadku 100),
 • výdavky (náklady), o ktorých bolo účtované v nákladoch a ktoré sa do 31. decembra 2003 zahrnovali do základu dane až po ich zaplatení sa v súlade s § 52 ods. 12 zákona zahrnú do základu dane po ich zaplatení aj po 31. decembri 2003.

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280.

Vecná náplň riadku 290 sa uvedie v V. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Na riadku 301 sa uvádza základ dane alebo daňová strata. U daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, je súčasťou tohto základu dane alebo daňovej straty aj časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pripadajúca na spoločníka alebo komplementára. Na tomto riadku sa uvádza aj základ dane alebo daňová strata nerezidenta vyčíslená na riadku 10 tabuľky H.

Riadok 302 vypĺňa daňovník, ktorý nespĺňa podmienku výšky základu dane uvedeného na riadku 301 pre možnosť uplatnenia celého ročného odpisu, resp. pomernej časti ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 34 zákona) a daňovník, ktorý nespĺňa podmienku výšky základu dane pre možnosť uplatnenia nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci pri prenajatom osobnom automobile so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (§ 17 ods. 35 zákona). Uvádza sa suma, ktorá zvyšuje základ dane. Suma celého ročného odpisu je súčasťou sumy na riadku 2 tabuľky B, v ktorom sa uvádza suma daňových odpisov hmotného majetku pred úpravou podľa § 17 ods. 34 zákona.

Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe, ktorá prevyšuje limit ustanovený v § 19 ods. 3 písm. n) zákona.

Na riadku 304 sa u daňovníka, u ktorého nie je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti, uvádza suma výdavkov za alkoholické nápoje - víno (§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. spotrebnej dane z alkoholických nápojov) poskytované ako reklamný predmet, prevyšujúca 5 % zo základu dane. Víno je považované za reklamný predmet, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur/ks. Ak hodnota vína spĺňajúceho kritérium reklamného predmetu presiahne v úhrne 5 % zo základu dane uvedeného na riadku 301, uvedie sa na riadku 304 suma prevyšujúca týchto 5 %. U daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti, sa víno považuje za reklamný predmet, ak jeho hodnota neprevyšuje 17 eur/ks bez povinnosti limitovania týchto výdavkov základom dane.

Na riadku 305 sa uvádza v úhrne suma zníženia základu dane podľa § 17 ods. 37 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy uzatvorenej medzi daňovníkom ako zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riadok 320 vypĺňa len komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť (verejná obchodná spoločnosť vypĺňa priznanie len po riadok 400, na ktorom vykazuje nulu).

Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slovenskej republiky. Na účely vyňatia základov dane podliehajúcich zdaneniu v zahraničí je základom dane rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 14 zákona.

Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí z tejto spoločnosti, vynímaných zo základu dane podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú zahrnuté do základu dane na riadku 310.

Daňovník uvedie v V. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka rozčlenenie úhrnnej čiastky z tohto riadku na časť vzťahujúcu sa k verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľskej činnosti daňovníka.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty na základe výpočtu v tabuľke D. Daňová strata daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti sa upraví o časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúcej na spoločníka alebo komplementára.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na eurocenty nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.

Na riadku 501 sa vykoná odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona na základe výpočtu uvedeného v Prílohe k § 30c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona. V hornej časti Prílohy k § 30c zákona uvedie daňovník číslo projektu z celkového počtu projektov (napr. 01/01, 02/03 a pod.) a dátum začiatku realizácie projektu. V stĺpci 1 sa uvádza vždy zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol nárok na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona, pričom údaje sa vyplňujú od najstaršieho obdobia po najnovšie. V stĺpci 2 sa uvedie celková výška nároku na odpočet výdavkov (nákladov), ktorá daňovníkovi v zdaňovacom období vznikla [t.j. súčet súm, na ktoré vznikol daňovníkovi nárok na odpočet podľa § 30c ods. 1 písm. a) až c) zákona]. V stĺpci 3 daňovník uvádza nárok na odpočet výdavkov (nákladov) alebo jeho časť, ktorú si odpočítava v príslušnom zdaňovacom období.

Ak daňovník realizuje viacero projektov je povinný vyplniť prílohu za každý projekt samostatne (každý projekt = samostatná príloha) avšak údaj na riadku 7 vypĺňa iba v Prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1. Tento riadok 7 však obsahuje úhrnnú časť odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj odpočítavanú v danom zdaňovacom období za všetky projekty. Riadok 7 vypĺňa aj daňovník, ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona iba na jeden projekt, pričom tento riadok obsahuje rovnaký údaj, aký je uvedený na riadku 6. Suma na riadku 7 nesmie byť vyššia ako suma uvedená na riadku 500; zároveň sa suma uvedená na riadku 7 prenáša do riadku 501 priznania. V Prílohe k § 30c zákona daňovník uvedie aj ciele, ktoré sa snaží projektom dosiahnuť a ktoré sú merateľné po ukončení projektu.

Na riadku 510 sa uvádza základ dane z riadku 500 znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zaokrúhlený na eurocenty nadol. Ak je na riadku 500 uvedená nula, potom sa na tomto riadku a na riadku 600 uvedie nula.

Na riadku 550 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 písm. b) zákona.

Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani (napr. podľa § 35, 35a, 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 52 ods. 3 a 4 zákona a § 30a a 30b zákona). Daňovník v popise položky riadku 610 vypíše na označené miesto tú úľavu, ktorú si uplatňuje.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona, uvedenej v III. časti - tabuľke E na riadku 6.

Na riadku 810 sa uvádza ustanovená suma daňovej licencie podľa § 46b ods. 2, 3 a 6 zákona, a to na základe skutočností, či daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia bol platiteľom dane z pridanej hodnoty, či jeho ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona na polovicu. Riadok 810 vypĺňa aj daňovník, ktorý uplatňuje započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona, pričom uvedie sumu daňovej licencie, ktorú by teoreticky platil, ak by v príslušnom zdaňovacom období vykázal daňovú stratu alebo daň nižšiu ako je ustanovená výška daňovej licencie.

Na riadku 820 sa uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou z riadku 810 a daňou po úľavách a po zápočte dane z riadku 800. Daňovník má nárok na zápočet takto vypočítaného kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 46b ods. 5 zákona. Sumu z toho riadku v príslušnom zdaňovacom období neuvádza v tabuľke K. Do tabuľky K ju uvedie až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Na riadku 830 sa uvádza suma daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou, ktorej výšku daňovník v prípade, že v kalendárnom roku 2014 došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, uviedol na riadku 4 tabuľky J priznania podaného za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia. Ide napr. o daňovníka, u ktorého došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v mesiacoch október až december 2014, pričom daňovú licenciu za kalendárny rok 2014 platí spolu s daňovou licenciou alebo daňou hospodárskeho roka, ktorý začal v roku 2014 a skončil v roku 2015.

Na riadku 900 uvedie daňovník sumu, ktorá predstavuje sumu daňovej licencie, ak:

 • daňovník vykázal na riadku 800 daň vo výške 0,- € alebo vykázal daňovú stratu, alebo,
 • daňovník vykázal daň nižšiu ako je suma ustanovenej daňovej licencie,

pričom suma na riadku 900 predstavuje súčet dane z riadku 800 a časť daňovej licencie do výšky ustanovenej sumy daňovej licencie. V prípade daňovníka, ktorý vypĺňa riadok 830, je súčasťou riadku 900 aj suma z riadku 830.

Riadky 910 až 1000 sa vypĺňajú len v prípade, ak je vyplnený údaj na riadku 5 v stĺpci 4 tabuľky K, t. j. len v prípade zápočtu kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Na riadku 910 sa uvádza kladný rozdiel medzi daňou z riadku 800 a ustanovenou sumou daňovej licencie z riadku 810, od ktorého je možné odpočítať kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Na riadku 920 sa uvedie suma zápočtu kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b ods. 5 zákona na základe výpočtu v tabuľke K.

Na riadku 1000 sa uvedie daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období ako rozdiel dane uvedenej na riadku 800 a započítavaného kladného rozdielu uvedeného na riadku 920.

Na riadku 1010 sa uvádza suma preddavkov na daň zaplatených daňovníkom v zdaňovacom období podľa § 42 a § 51c ods. 1 zákona (znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 zákona). Daňovník do tejto sumy uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, do lehoty na podanie priznania, ak sa vzťahujú k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva (napr. preddavok splatný v novembri 2015, ktorý daňovník uhradil vo februári 2016, t.j. do lehoty na podanie priznania (31.3.2016), avšak vzťahuje sa na zdaňovacie obdobie roka 2015). Rovnako súčasťou tejto sumy je aj preplatok použitý na úhradu preddavkov podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1030 sa uvádza suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka, ak zrazená daň je považovaná za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 1040 sa uvádza celková suma preddavkov na daň, pričom suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 1030 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 1050 sa uvádza daň po prípadnom zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období alebo daňová licencia pred úpravou o preddavky na daň.

Na riadku 1100 sa uvádza daň alebo daňová licencia na úhradu, t.j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 5 eur, na riadku 1100 sa uvedie nula a daň na úhradu sa neplatí, a to aj v prípade, ak daňovník použije postup podľa § 50 zákona.

Na riadku 1101 sa uvádza daňový preplatok (-). Suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 1030 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 1110 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výšky platených preddavkov na daň podľa § 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na riadku 500 prenásobí sadzbou dane platnou pre zdaňovacie obdobie, na ktoré sú preddavky na daň platené. Táto suma sa zníži o hodnoty uvedené na riadkoch 610, 710 a 1030.

Pri stanovení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby sa postupuje podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona.

Ak si daňovník uplatňuje na riadku 610 úľavu v zmysle § 35, resp. § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, riadok 1110 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.

Riadky 1120 až 1150 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie. Hodnoty na riadkoch 1120 a 1140 sa uvádzajú v absolútnych hodnotách, t.j. bez znamienka mínus (-).

Upozornenie:

Predchádzajúcim priznaním sa rozumie priznanie podané v lehote na podanie priznania podľa § 49 zákona (riadne alebo opravné priznanie) alebo bezprostredne predchádzajúce dodatočné priznanie, ak daňovník podal ďalšie dodatočné priznanie.

Na riadku 1120 sa uvádza daň alebo daňová licencia, ktorá bola uvedená na riadku 1050 v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1130 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie v dodatočnom priznaní oproti dani alebo daňovej licencii uvedenej v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1140 sa uvádza posledná známa daňová strata uvedená na riadku 400 v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie (v tomto prípade bude na riadku 1120 uvedená 0).

Na riadku 1150 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty v dodatočnom priznaní oproti daňovej strate uvedenej v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak posledná známa daňová strata prechádza do kladnej sumy dane, na riadku 1150 sa uvedie čiastka z riadku 1140 so znamienkom mínus (-). Ak sa posledná známa kladná čiastka dane mení na daňovú stratu, na riadku 1150 sa uvedie suma z riadku 400 so znamienkom plus (+).

III. časť -Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Daňovník vypĺňa len tie tabuľky III. časti, ktoré vecne súvisia s údajmi jeho priznania.

 

Tabuľka A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami

Táto tabuľka je rozpisom úhrnnej sumy uvedenej v II. časti na riadku 130.

Na riadku 6 sa uvádzajú výdavky na reprezentáciu a výdavky na reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona. Na tomto riadku sa uvádzajú aj výdavky na víno, avšak len tie, ktoré boli vynaložené na víno nespĺňajúce kritérium reklamného predmetu, t.j. ktorého hodnota prevyšuje 17 eur/ks. Limitácia výdavkov na víno, ktoré spĺňa kritérium reklamného predmetu, sa uvádza na riadku 304.

Na riadku 16 sa uvedú v úhrne ostatné položky, ktoré sú súčasťou sumy uvedenej v II. časti riadku 130, a nie sú súčasťou riadkov 1 až 15.

 

Tabuľka B - Odpisy hmotného majetku

Na riadku 2 uvádza daňovník úhrn daňových odpisov hmotného majetku, ktorý zahŕňa:

 • odpisy hmotného majetku pripadajúce na počet mesiacov od zaradenia majetku do užívania v prípade, ak bol majetok obstaraný počas zdaňovacieho obdobia, t.j. odpisy v 1. roku odpisovania
 • ročné odpisy hmotného majetku ako v ďalších rokoch odpisovania (celoročný odpis)
 • pomernú časť odpisu hmotného majetku neuplatnenú v 1. roku odpisovania
 • odpisy hmotného majetku, u ktorého je prerušené odpisovanie podľa § 22 ods. 9 zákona
 • odpisy vypočítané podľa § 26 ods. 6 a 7 zákona (časová a výkonová metóda odpisovania).

Súčasťou riadku 2 nie sú odpisy, ktoré si môže uplatniť daňovník pri predaji hmotného majetku, u ktorého je cena limitovaná výškou príjmov (výnosov) dosiahnutých z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona, pripadajúce na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Tieto sa uvádzajú na riadku 5.

 

Tabuľka C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva

Údaje v tabuľke C1 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa:

a) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,
b) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,
c) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007- 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.

 

Tabuľka C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva

Údaje v tabuľke C2 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter na účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter na účely správcu dane.

 

Tabuľka D - Evidencia a odpočet straty podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa § 30, § 30a a 30b a § 52za ods. 4 zákona (k r. 410 II. časti)

 • stĺpci 1 sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Na riadku 1 daňovník uvádza celkovú výšku daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré si prvýkrát uplatňoval nárok na daňový úver. Na riadku 2 uvádza sumu odpočítavanú v príslušnom zdaňovacom období a na riadku 3 zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Ak suma uvedená na riadku 2 pozostáva z daňových strát vykázaných podľa rôznych zákonov o dani z príjmov uvedie sa spôsob vyčíslenej sumy na riadku 2 na odpočítanie v bežnom období v V. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • stĺpcoch 2 a 3 na riadku 1 sa uvádza výška daňovej straty vykázaná v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b zákona. Na riadku 2 sa uvádza suma odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období podľa § 30a ods. 3 písm. b) alebo § 30b ods. 3 písm. b) zákona, t.j. daňová strata je odpočítavaná nerovnomerne do výšky vykázaného základu dane. Na riadku 3 sa uvádza vždy zostatok neodpočítanej daňovej straty, ktorú je možné odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

U daňovníka uplatňujúceho odpočet daňovej straty podľa § 52za ods. 4 zákona sa nevypĺňajú polia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola vykázaná daňová strata „od -do", keďže odpočet daňovej straty sa uplatňuje zo súčtu daňových strát vykázaných v rôznych obdobiach (2010-2013). V stĺpci 4 na riadku 1 sa uvádza celková výška neuplatnených daňových strát vykázaných spolu za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, t.j. zostatok neodpočítaných daňových strát za tieto zdaňovacie obdobia podľa stavu k 1.1.2014, ktoré je možné odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 52za ods. 4 zákona.

Na riadku 2 sa uvádza časť z daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, ktorá je skutočne odpočítavaná od základu dane v príslušnom zdaňovacom období - jej výška však nesmie presiahnuť Vi zo sumy uvedenej na riadku 1. Na riadku 3 sa uvádza zostávajúca časť daňových strát, ktorú je možné odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

V stĺpcoch 5 a 6 na riadku 1 sa uvádza celková výška daňovej straty vykázanej podľa § 30 zákona za príslušné zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014. Daňové straty sa vypĺňajú od najstaršej vykázanej daňovej straty po najnovšiu. Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na riadku 400 a v tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období. Na riadku 2 sa uvedie suma daňovej straty, ktorú daňovník odpočíta od základu dane v príslušnom zdaňovacom období - jej výška však nesmie presiahnuť Vi zo sumy uvedenej na riadku 1. Na riadku 3 uvádza daňovník zostatok daňovej straty, ktorú môže odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 ods. 1 zákona, t.j. vykázanú daňovú stratu zníženú o príslušnú V za každé zdaňovacie obdobie možného odpočtu bez ohľadu na skutočne odpočítanú výšku daňovej straty.

V stĺpci 7 sa uvádza na riadku 2 súčet súm z riadku 2 v stĺpcoch 1 až 6 (tento súčet sa uvedie aj na riadku 410 priznania). Na riadku 3 sa uvádza súčet súm z riadku 3 v stĺpcoch 1 až 6.

Upozornenie:

Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane vykázaného v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet a uvedeného na r. 400.

 

Tabuľka E - Zápočet dane zaplatenej v zahraničí

Na riadku 1 sa uvádza kladný základ dane prevzatý z II. časti z riadku 400.

Na riadku 2 sa uvádza úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých je uplatňovaný zápočet podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zaokrúhlený na eurocenty nadol. Úhrnom príjmov (základov dane) zdanených v zahraničí sa na účely zápočtu rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 14 zákona.

 

Rozpis čiastkových základov dane v členení podľa jednotlivých štátov sa uvedie v V. časti -Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Na riadku 3 sa uvedie percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období [(r. 2 : r. 1) x 100], zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa § 47 ods. 2 zákona. Ak vypočítaný percentuálny podiel je vyšší ako 100, na riadku 3 sa uvedie v maximálnej výške 100,00.

Na riadku 4 sa uvedie maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, zaokrúhlená na eurocenty nahor [(r. 700 II. časti x r. 3) : 100].

Na riadku 5 sa uvedie úhrn dane zaplatenej v zahraničí uplatňovanej na zápočet, vzťahujúcej sa k príjmom uvedeným na riadku 2 (zaokrúhlený na eurocenty nahor). Pri započítavaní dane zaplatenej z príjmu v zahraničí na úhradu dane podľa zákona je daňovník povinný preukázať výšku dosiahnutého príjmu a sumu dane zaplatenej z tohto príjmu v zahraničí. Na tomto riadku sa uvedie len tá časť dane, ktorá môže byť v štáte zdroja príjmov vybraná v súlade s príslušným ustanovením zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri prepočte dane zaplatenej v zahraničí na euro sa na účely zápočtu použije kurz uvedený v § 31 zákona. Prepočet čiastky uvedenej na tomto riadku podľa jednotlivých mien sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 6 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa nižšia suma z riadkov 4 a 5). Suma uvedená na tomto riadku sa prevezme do riadku 710 -II. časti.

 

Tabuľka F - Doplňujúce údaje

Tabuľku vypĺňa daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, tabuľku F nevypĺňa ani daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, keďže vypĺňa tabuľku C1 alebo C2 podľa spôsobu vedenia účtovníctva. Túto tabuľku vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod], ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona.

 

Tabuľka G1 - Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku G1 vypĺňa každý daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona.

 

Tabuľka G2 - Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Tabuľku G2 vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tento daňovník nevypĺňa tabuľku F. Daňovník vyplňujúci tabuľku G2 predkladá ako prílohu priznania evidenciu v rozsahu účtovnej závierky, z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia, ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, napr. pre banky, poisťovne, správcovské spoločnosti a pod. okrem poznámok. Daňovník - obchodná spoločnosť podľa § 17a ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve, predkladá evidenciu v rozsahu účtovnej závierky podľa opatrenia vydaného MF SR podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve v závislosti od toho, do ktorej veľkostnej skupiny by sa podľa § 2 ods. 5 až 8 zákona o účtovníctve zatriedila okrem poznámok.

 

Tabuľka G3 - Úprava výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku G3 vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a upravuje tento výsledok hospodárenia podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej  republiky z 15.  februára 2006  č.  MF/011053/2006-72 v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. februára 2015 č. MF/006689/2015-721. Ako prílohu priznania predkladá daňovník vyplňujúci tabuľku G3 prehľad úprav vykonaných podľa citovaného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia.

 

Tabuľka H - Výpočet základu dane nerezidenta

Tabuľku vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) bod 3 zákona] (ďalej len „nerezident"), ktorý podnikal v zdaňovacom období na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo dosahoval príjmy zo zdroja na území Slovenskej republiky a príjmy, z ktorých daň vybranú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 1 sa uvádza úhrn základov dane alebo daňových strát daňovníka z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky a ktorý zisťuje základ dane iným spôsobom ako podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona.

Na riadku 2 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 3 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2, a 4 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 4 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 5 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 6 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. f). V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 7 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. g) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 8 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 9 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. i) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

 

Tabuľka I - Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v tuzemsku aj v zahraničí.

Na riadku 1 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 2 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov na nákup služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 3 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 4 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja nehmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia. V tomto riadku sa uvádza nehmotný majetok, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných práv k nehmotnému majetku.

Na riadku 5 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja hmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 6 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja finančného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 7 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdobia.

 

Tabuľka J - vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona Tabuľku J vypĺňa nerezident, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c)

zákona, ak dosahuje príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona.

Na riadku 1 sa uvádza príjem (výnos) dosiahnutý z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

Na riadku 2 sa uvádza príjem (výnos) z nájomného a iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky.

 

Tabuľka K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Tabuľku K vypĺňa daňovník, ktorý uplatňuje zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období (riadok 830 priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie). Keďže tabuľka K obsahuje nielen zápočet, ale aj evidenciu daňovej licencie podľa § 46b zákona, vypĺňa tabuľku K aj ten daňovník, ktorý síce v príslušnom zdaňovacom období, t.j. v zdaňovacom období za ktoré podáva priznanie, neuplatňuje započítanie daňovej licencie (napr. z dôvodu vykázania daňovej straty), avšak v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach mu vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou.

Do tabuľky uvádza práve tieto kladné rozdiely z predchádzajúcich zdaňovacích období.). Údaje v tabuľke K sa vyplňujú od najstaršieho obdobia po najnovšie. Do tabuľky K v príslušnom zdaňovacom období daňovník neuvádza kladný rozdiel za príslušné zdaňovacie obdobie, t.j. údaj z riadku 820. Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vykázaný v príslušnom zdaňovacom období na riadku 820 sa v tabuľke bude uvádzať až v nasledujúcom zdaňovacom období.

V stĺpci 1 uvedie daňovník zdaňovacie obdobie, v ktorom vykázal kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou. V stĺpci 2 uvedie celkovú sumu kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou bez ohľadu na to, akú sumu už z tohto kladného rozdielu započítal. V stĺpci 3 uvádza časť kladného rozdielu, ktorú započítal v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. V stĺpci 4 uvádza sumu kladného rozdielu, ktorý započítava v príslušnom zdaňovacom období a v stĺpci 5 uvedie sumu kladného rozdielu, zostávajúcu na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Ak daňovník v stĺpci 5 vykáže zostávajúcu časť vo výške 0,- t.j. kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vykázaný za jednotlivé zdaňovacie obdobie je plne započítaný, nevykazuje toto obdobie pri vyplnení tabuľky K v nasledujúcom zdaňovacom období.

V stĺpci 4 na riadku 5 sa uvádza celková suma kladného rozdielu započítavaná v príslušnom zdaňovacom období, ktorej výška však nesmie presiahnuť sumu uvedenú na riadku 910 priznania. Údaj zo stĺpca 4 na riadku 5 sa zároveň prenáša do riadku 920 priznania.

 

IV. časť -Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v priznaní v lehote na podanie priznania, že suma zodpovedajúca ustanovenému percentu zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane prijímateľovi sú uvedené v § 50 zákona. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo). Daňovník, ktorý neuplatňuje postup podľa § 50 zákona, vyznačí túto skutočnosť vo IV. časti vyplnením zaškrtávacieho poľa.

Daňovník, ktorý uplatňuje postup podľa § 50 zákona, vyznačením zaškrtávacieho poľa dáva súhlas správcovi dane s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa § 50 ods. 8 zákona.

Riadok 1 vypĺňa daňovník pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2015, ktorý najneskôr v lehote na podanie priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % z r. 1050 ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona. Daňovník na tomto riadku uvedie sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar, ktoré poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj sumu finančných prostriedkov poskytnutých ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania.

Príklad

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2015 finančný dar vo výške 1 000,- € a do lehoty na podanie priznania poskytol ešte finančný dar vo výške 300,- €. Priznanie podal v lehote na podanie priznania, v ktorom vykázal v IV. časti na riadku 1 sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar vo výške 1 300,- €. Na riadku 1050 vykázal daň 200 000,- €. Suma zodpovedajúca 0,5 % z riadku 1050 bola vo výške 1 000,- € (ide o zjednodušený príklad bez vplyvu daňovej licencie). Daňovník splnil podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona a je oprávnený vyhlásiť v priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa môže poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona. Suma finančného daru poskytnutého do lehoty na podanie priznania, uvedená na riadku 1 sa započítava do sumy finančného daru poskytnutého za zdaňovacie obdobie 2015 a nie je možné túto sumu alebo jej časť započítať ako dar poskytnutý za zdaňovacie obdobie roka 2016.

Riadok 2 vypĺňa len ten daňovník, ktorý poskytol finančné prostriedky ako dar v ustanovenej výške uvedenej na riadku 1. V tomto prípade je oprávnený poukázať 2 % z riadku 1050 (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa).

Riadok 3 vypĺňa len ten daňovník, ktorý v lehote na podanie priznania neposkytol žiadne finančné prostriedky ako dar, resp. poskytol finančné prostriedky ako dar, ktorých výška bola nižšia ako je 0,5 % z riadku 1050. V tomto prípade je oprávnený poukázať 1 % z riadku 1050 (minimálne 8 eur pre jedného prijímateľa).

 

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu

Uvedú sa údaje o osobe oprávnenej na podanie daňového priznania za právnickú osobu. V časti Vzťah k právnickej osobe sa uvedie vzťah podľa toho, akú pozíciu osoba v spoločnosti zastáva napr. konateľ, správca spoločenstva prípadne, ak ide o inú osobu splnomocnenú na podanie daňového priznania za právnickú osobu uvedie sa napr. daňový poradca, advokát.

Daňové priznanie podpisuje štatutárny orgán daňovníka alebo iná osoba oprávnená podať daňové priznanie za daňovníka. Ak štatutárny orgán daňovníka pozostáva z viacerých členov, podpisuje priznanie tá osoba (resp. tie osoby), ktorá je oprávnená na konanie a zastupovanie spoločnosti spôsobom uvedeným v Obchodnom registri Slovenskej republiky (napr. predseda predstavenstva, konateľ, komplementár, prokurista, likvidátor, správca konkurznej podstaty) príp. v iných registroch (napr. register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a pod.).

 

Počet príloh

V  mieste, kde daňovník vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné, vyplňuje daňovník aj počet príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Samostatnou prílohou priznania sa rozumie napr.:

 • evidencia v rozsahu účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát = 2 ks samostatných príloh) k tabuľke G2
 • prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia k tabuľke G3
 • Príloha k § 30c zákona - každý projekt predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)
 • Príloha k IV. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch - každá strana prílohy predstavuje samostatnú prílohu (v prípade obojstrannej tlače počet príloh predstavuje počet listov)

 

VI. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

V  súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t.j. je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1.2.2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku.

Poznámka:

Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte dane, dane na úhradu, resp. daňového preplatku.

Právna forma daňovníka

kód položky

Verejná obchodná spoločnosť

111

Spoločnosť s ručením obmedzeným

112

Komanditná spoločnosť

113

Nadácia

117

Neinvestičný fond

118

Nezisková organizácia

119

Akciová spoločnosť

121

Družstvo

205

Pozemkové spoločenstvá

271.1

Spoločenstvá vlastníkov bytov...

271.2

Štátny podnik

301

Národná banka Slovenska

311

Banka - štátny peňažný ústav

312

Rozpočtová organizácia

321

Príspevková organizácia

331

Fondy

381

Verejnoprávna inštitúcia

382

Zahraničná osoba

421

Sociálna a zdravotné poisťovne

433

Doplnková dôchodková poisťovňa

434

Komoditná burza

445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

701

Politická strana, politické hnutie

711

Cirkevná organizácia

721

Stavovská organizácia -profesná komora

741

Komora (s výnimkou profesných komôr)

745

Záujmové združenie právnických osôb

751

Obec (obecný úrad)

801

Krajský úrad a okresný úrad

802

Medzinárodné organizácie a združenia

921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

931

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené