Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2014

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 17. 12. 2014
Prameň:
Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2015 / DaÚ - 2/2015
Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2015 / DÚPP - 4-5/2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právoPoučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 • Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").
 • Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „priznanie") do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
 • Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona.
 • Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky alebo nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, je povinný podať priznanie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak tento daňovník má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť, alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky alebo má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku, je povinný podať priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.
 • Správca dane môže na žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie priznania predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o tri mesiace u daňovníka v konkurze a likvidácii. U ostatných daňovníkov sa predĺži lehota na podanie priznania na základe oznámenia podaného správcovi dane najneskôr do uplynutia lehoty na podanie priznania najviac o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov pri dosiahnutí zdaniteľných príjmov zo zahraničia.
 • Každý daňovník je povinný podať priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie za podmienok vymedzených v § 41 ods. 1 zákona, ktorý nemusí podať priznanie, ak má iba príjmy uvedené v tomto ustanovení. Priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého správca dane vyzve na podanie priznania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok").
 • Priznanie sa podáva vecne príslušnému orgánu, t. j. daňovému úradu. Na účely podania priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku, t. j. súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa zákona a v termíne na podanie priznania ju uložiť podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").
 • Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako "opravné" v záhlaví I. časti.
 • Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako "dodatočné daňové priznanie". Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podľa § 16 ods. 3 daňového poriadku podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bola uvedená v priznaní. V II. časti, v oddiele - Dodatočné daňové priznanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.
 • Daň je splatná v lehote na podanie priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi pokutu podľa § 15 ods. 5 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.
 • Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

I. časť - Údaje o daňovníkovi

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka nachádzajúci sa na konci tohto poučenia).

Na riadku 04 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť" sa uvádza názov činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

V prípade, že za daňovníka podáva priznanie podľa § 49 ods. 6 zákona jeho právny nástupca, tento uvádza na riadku 05 názov daňovníka a rovnako na riadku 01 daňové identifikačné číslo daňovníka.

Daňovník na účely určenia výšky daňovej licencie podľa § 46b zákona vyznačí, či k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty, či jeho ročný obrat presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona na polovicu. Definícia ročného obratu nie je ustanovená priamo v zákone, ale zákon sa odvoláva na § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za ročný obrat považuje u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie, u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník tiež vyznačí skutočnosť, že daňovú licenciu neplatí z dôvodov uvedených v § 46b ods. 7 zákona alebo preto, že v priebehu kalendárneho roka 2014 ukončuje svoju činnosť spôsobom podľa § 52za ods. 8 zákona alebo preto, že v kalendárnom roku 2014 prišlo k zrušeniu daňovníka bez likvidácie s právnym nástupcom alebo k zrušeniu spoločnosti podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka, keď súd na základe predchádzajúceho zistenia, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmenu za výkon funkcie likvidátora, vydá rozhodnutie o zrušení spoločnosti.

II. časť - Výpočet základu dane a dane

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhrade straty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoločnosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.

Na riadku 100 uvádza daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo výsledok hospodárenia upravený podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona (tabuľka G2 riadok 3 alebo tabuľka G3 riadok 4). Daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania základu dane určeného znením ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona predloží:

a) evidenciu v rozsahu účtovnej závierky zostavenej podľa zákona o účtovníctve a príslušného opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove s výnimkou poznámok, ak daňovník pri vyčíslení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva alebo

b) prehľad úprav vykonaných podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011053/2006-72 z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006, č. MF/026217/2006-72 (ďalej len „Opatrenie MF SR z 15. februára 2006") v rámci transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (tabuľka G3 riadok 4).

Na riadku 100 vykazuje daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie účtujúci:

a) v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia v úhrne z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti uvedený v tabuľke C1 na riadku 1,

b) v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a výdavkov v úhrne z nezdaňovanej a zdaňovanej činnosti uvedený v tabuľke C2 na riadku 1.

Na riadku 110 sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch (§ 17 ods. 5 zákona), ak nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100.

Na riadku 120 sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku 120 sa v súlade s § 52 ods. 12 zákona uvedú aj príjmy, ktoré boli účtované vo výnosoch do 31. decembra 2003 a ktoré sú do základu dane zahrnované až po ich prijatí.

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona z III. časti - tabuľka A, okrem súm uvedených na riadkoch 140, 150 a 180.

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, kompenzačných platieb vyplácaných podľa osobitného predpisu a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona), nájomné a provízie podľa § 19 ods. 4 zákona, ak neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade.

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona (III. časť, kladný rozdiel riadku 2 a riadku 1 tabuľky B). V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú kurzové rozdiely, zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona. Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov alebo ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona sa vyznačí na strane 1 priznania.

Na riadku 170 sa vykoná úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka s likvidáciou a pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákonných rezerv a opravných položiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu) za predpokladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Na tomto riadku sa uvedú aj rozdiely vzniknuté pri úprave základu dane pri predaji podniku (§ 17a zákona), pri nepeňažnom vklade (§ 17b a § 17d zákona) a pri zrušení daňovníka bez likvidácie (§ 17c a § 17e zákona), pričom ide o rozdiely, ktoré vznikajú u daňovníka, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, vkladá nepeňažný vklad, daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie. Na tomto riadku sa rovnako uvedú rozdiely, ktoré podľa ustanovení § 17a až 17e zákona vznikajú u daňovníka, ktorý kupuje podnik alebo jeho časť, je príjemcom nepeňažného vkladu alebo je právnym nástupom daňovníka zrušeného bez likvidácie. Úprava (zníženie) základu dane sa vykoná na riadku 280.

Rozčlenenie položiek (podľa účtovných skupín) z úhrnnej sumy uvedenej na tomto riadku je treba uviesť v osobitnej prílohe.

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Daňovník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na výsledku hospodárenia a podielom na základe dane (alebo daňovej strate) verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pokiaľ je tento rozdiel kladný (ak je tento rozdiel záporný, uvedie ho na riadku 290).

Vecná náplň riadku 180 sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú súčasťou riadku 100. Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi okrem § 3 ods. 2 písm. c) zákona, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Podľa § 52 ods. 24 zákona, ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c) zákona, sa použije na podiely na zisku vyplácané zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona, t.j. na podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období za rok 2004, resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasledujúcom po roku 2003. Podľa § 51d zákona sa podiely na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré vypláca daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31.12.2012 a súčasne k ich vyplateniu prišlo najneskôr do 31.12.2013, zdania daňovníkovi:

a) s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť samostatného základu dane zrážkou podľa § 43 zákona pri použití sadzby dane vo výške 15 %,

b) s obmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť samostatného základu dane zrážkou podľa § 43 zákona pri použití sadzby dane vo výške 15 %, resp. podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, s výnimkou príjmu plynúceho daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní; v takom prípade tento príjem nie je predmetom dane,

Podiely na zisku prijaté zo zahraničia slovenským daňovým subjektom zo zisku vykázaného do konca roku 2003 obchodnou spoločnosťou v zahraničí, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31.12.2012 a súčasne k ich vyplateniu prišlo najneskôr do 31.12.2013, sa v súlade s § 51d zákona zdania u daňovníka v podanom priznaní ako súčasť samostatného základu dane v VII. časti priznania pri použití sadzby dane 15 %, pričom daň zaplatená v zahraničí sa započíta na daňovú povinnosť, s výnimkou príjmu plynúceho daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte EÚ a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti.

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona. Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov alebo ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 zákona sa vyznačí na strane 1 priznania.

Na riadku 260 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania, paušálnych náhrad nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, kompenzačných platieb vyplácaných podľa osobitného predpisu a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona), nájomného a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej osobe (§ 19 ods. 4 zákona) neuplatnené v daňových výdavkoch v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich nezaplatenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku 270 sa uvedú aj výdavky (náklady), o ktorých bolo účtované v nákladoch a ktoré sa do 31. decembra 2003 zahrnovali do základu dane až po ich zaplatení, v súlade s § 52 ods. 12 zákona zahrnuté do základu dane po ich zaplatení aj po 31. decembri 2003.

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280. Na tomto riadku sa v súlade s § 17 ods. 3 písm. g) zákona uvádzajú tiež sumy účtované vo výnosoch pri nesplnení podmienok finančného prenájmu, ktoré sa vzťahujú k nákladom nezahrnovaným do základu dane uvedeným na riadku 130 (tabuľka A - III. časť, riadok 12). Vecná náplň riadku 290 sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata. U daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, je súčasťou tohto základu dane alebo daňovej straty aj časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pripadajúca na spoločníka alebo komplementára. Na tomto riadku sa uvádza aj základ dane alebo daňová strata nerezidenta vyčíslená na riadku 10 tabuľky H.

Riadok 320 vypĺňa len komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť (verejná obchodná spoločnosť vypĺňa priznanie len po riadok 400, na ktorom vykazuje nulu).

Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, ktoré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slovenskej republiky. Na účely vyňatia základov dane podliehajúcich zdaneniu v zahraničí je základom dane rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 14 zákona. Na tomto riadku sa uvádzajú aj podiely na zisku uvedené na riadku 8 VII. časti.

Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí z tejto spoločnosti, vynímaných zo základu dane podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú zahrnuté do základu dane na riadku 31 0. Daňovník uvedie v osobitnej prílohe rozčlenenie úhrnnej čiastky z tohto riadku na časť vzťahujúcu sa k verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľskej činnosti daňovníka.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona na základe výpočtu v tabuľke D. Daňová strata daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti sa upraví o časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti pripadajúcej na spoločníka alebo komplementára.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na eurocenty nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.

Na riadku 510 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 písm. b) zákona. V prípade daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak ide o príjmy z ktorých vybratím dane zrážkou nie je splnená daňová povinnosť (príjem je zdaňovaný na základe vyčísleného základu dane podaním priznania), sa uvedie nižšia sadzba dane len v prípade, ak nižšia sadzba dane na zdaňovaný príjem vyplýva zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani (napr. podľa § 35, 35a, 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné ustanovenia § 52 ods. 3 a 4 zákona a § 30a a 30b zákona). Daňovník v popise položky riadku 610 vypíše na označené miesto tú úľavu, ktorú si uplatňuje.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona, uvedenej v III. časti - tabuľke E na riadku 6.

Na riadku 810 sa uvádza ustanovená suma daňovej licencie podľa § 46b ods. 2, 3 a 6 zákona, a to na základe skutočností, či daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia bol platiteľom dane z pridanej hodnoty, či jeho ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur a či uplatňuje zníženie daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 zákona na polovicu.

Na riadku 820 sa uvádza daňová licencia uvedená na riadku 810 v prípade, že daňová licencia uvedená na riadku 810 je vyššia ako daň po úľavách a po zápočte dane uvedená na riadku 800. Ak daňová licencia uvedená na riadku 810 je nižšia ako daň po úľavách a o zápočte uvedená na riadku 800, na riadku 820 sa uvedie nula.

Na riadku 830 sa uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou z riadku 810 a daňou po úľavách a po zápočte dane z riadku 800. Daňovník má nárok na zápočet takto vypočítaného kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 46b ods. 5 zákona. Sumu z riadku 830 je potrebné uviesť aj v tabuľke K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona.

Na riadku 840 sa uvádza suma daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou, ktorej výšku daňovník v prípade, že v kalendárnom roku 2014 došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, uviedol na riadku 4 tabuľky J priznania podaného za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia. Ak k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok dôjde v kalendárnom roku 2014 v mesiacoch október až december, daňovník na riadku 840 uvedie pomernú časť daňovej licencie vypočítanú podľa § 46b ods. 6 zákona zníženú o daňovú povinnosť uvedenú na riadku 800 priznania za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 900 uvedie daňovník sumu daňovej licencie na úhradu.

Riadky 810 až 900 nevypĺňa daňovník, ktorý v zdaňovacom období vypĺňa tabuľku J, t. j. daňovník, ktorý podáva priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené v kalendárnom roku 2014 dňom predchádzajúcim dňu zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok.

Na riadku 910 sa uvádza suma preddavkov na daň zaplatených daňovníkom v zdaňovacom období podľa § 42 zákona (znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa § 42 ods. 9 zákona). Daňovník do tejto sumy uvádza aj tie preddavky na daň, ktoré uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, do lehoty na podanie priznania, ak sa vzťahujú k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa priznanie podáva. Rovnako súčasťou tejto sumy je aj preplatok použitý na úhradu preddavkov podľa § 79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 930 sa uvádza suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka ak zrazená daň je považovaná za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 940 sa uvádza celková suma preddavkov na daň, pričom suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 930 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 950 sa uvádza daň alebo daňová licencia pred úpravou o preddavky na daň.

Na riadku 960 sa uvádza daň z podielov na zisku (dividend), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona ako súčasť samostatného základu dane, vypočítaná v VII. časti na riadku 16.

Na riadku 1000 sa uvádza daň na úhradu, t.j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 5 eur, na riadku 1000 sa uvedie nula a daň na úhradu sa neplatí, a to aj v prípade, ak daňovník použije postup podľa § 50 zákona.

Na riadku 1001 sa uvádza daňový preplatok (-). Suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 930 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 1010 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výšky platených preddavkov na daň podľa § 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na riadku 500 prenásobí sadzbou dane platnou pre zdaňovacie obdobie, na ktoré sú preddavky na daň platené. Táto suma sa zníži o hodnotu uvedenú na riadku 610, 710 a o hodnotu uvedenú na riadku 930.

Pri stanovení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby sa postupuje podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona.

Ak si daňovník uplatňuje na riadku 610 úľavu v zmysle § 35, resp. § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, riadok 1010 sa nevyplňuje a daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň.

Riadky 1020 až 1070 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie. Hodnoty na riadkoch 1020, 1040, 1060 sa uvádzajú v absolútnych hodnotách, t.j. bez znamienka mínus (-).

Na riadku 1020 sa uvádza daň alebo daňová licencia, ktorá bola uvedená na riadku 950 v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1030 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane alebo daňovej licencie v dodatočnom priznaní oproti dani alebo daňovej licencii uvedenej v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1040 sa uvádza posledná známa daňová strata uvedená na riadku 400 v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie (v tomto prípade bude na riadku 1020 uvedená 0).

Na riadku 1050 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty v dodatočnom priznaní oproti daňovej strate uvedenej v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak posledná známa daňová strata prechádza do kladnej sumy dane, na riadku 1050 sa uvedie čiastka z riadku 1040 so znamienkom mínus (-). Ak sa posledná známa kladná čiastka dane mení na daňovú stratu, na riadku 1050 sa uvedie suma z riadku 400 so znamienkom plus (+).

Na riadku 1060 sa uvádza daň z dividend, ktorá bola uvedená na riadku 960 v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Na riadku 1070 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z dividend v dodatočnom priznaní oproti dani z dividend uvedenej v predchádzajúcom priznaní (riadnom alebo dodatočnom) podanom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Upozornenie:

Predchádzajúcim priznaním sa rozumie priznanie podané v lehote na podanie priznania podľa § 49 zákona alebo bezprostredne predchádzajúce dodatočné priznanie, ak daňovník podal ďalšie dodatočné priznanie.

III. časť -Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Daňovník vypĺňa len tie tabuľky III. časti, ktoré vecne súvisia s údajmi jeho priznania.

Tabuľka A - Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami

Táto tabuľka je rozpisom úhrnnej sumy uvedenej v II. časti na riadku 130.

Na riadku 4 sa uvádzajú príspevky združeniam právnických osôb vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe nad zákonom stanovený limit, pričom úhrn zdaniteľných príjmov sa vypočíta ako rozdiel súčtu prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov (tabuľka F r. 1) vrátane sumy uvedenej na riadku 120 a súčtu riadkov 210 až 230 a riadku 260.

Na riadku 12 sa v úhrne uvedú daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu pri nájomných zmluvách uzatvorených do 31. decembra 2011, a to vo výške rozdielu medzi odpismi uplatnenými podľa § 26 ods. 8 zákona a odpismi podľa § 27 alebo § 28 zákona za celú dobu trvania finančného prenájmu a tiež daňovo neuznané výdavky podľa § 17 ods. 24 zákona pri nájomných zmluvách uzatvorených po 31. decembri 2011.

Na riadku 14 sa uvedú v úhrne ostatné položky, ktoré sú súčasťou sumy uvedenej v II. časti riadku 130 a nie sú súčasťou riadkov 1 až 13.

Tabuľka C1 - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v sústave podvojného účtovníctva

Údaje v tabuľke C1 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa:

a) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov,

b) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov,

c) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007- 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter pre účely správcu dane.

Tabuľka C2 - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie, účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva

Údaje v tabuľke C2 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 472/2010 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Na riadku 4 sa uvádza suma pred zdanením vyčíslená ako rozdiel podľa § 17 ods. 16 zákona, t. j. zisk z predaja tohto majetku. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter na účely správcu dane.

Na riadku 5 sa uvádza suma príjmov z nájomného a z reklám pred zdanením. Údaj uvedený na tomto riadku je samostatným údajom, ktorý má len informatívny charakter na účely správcu dane.

Tabuľka D - Evidencia a odpočet straty podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona (k r. 410 II. časti)

 • stĺpci 1 na riadku 2 sa uvádza celková výška daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009 a na riadkoch 3 a 6 priebeh jej odpočtu. Zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1.1.2014 je posledným zdaňovacím obdobím, v ktorom možno uplatniť odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2009, a to podľa § 30 ods. 1 zákona v znení účinnom do 31.12.2009.
 • stĺpci 2 na riadku 2 sa uvádza celková výška daňových strát vykázaných spolu za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013. Na riadku 3 sa uvádza časť daňových strát vykázaných spolu za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, ktorá už bola odpočítaná od základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Na riadku 4 sa uvádza súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, ktoré sa po 1.1.2014 odpočítavajú od základu dane podľa § 52za ods. 4 zákona. Na riadku 5 sa v súlade s § 52za ods. 4 zákona uvádza Vi zo súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných na riadku 4, ktorá sa bude od základu dane odpočítavať rovnomerne počas štyroch nasledujúcich zdaňovacích období. Na riadku 6 sa uvádza časť z daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013, ktorá je skutočne odpočítavaná od základu dane v danom zdaňovacom období. Na riadku 7 sa uvádza zostávajúca časť daňových strát na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
 • stĺpcoch 3 až 5 na riadku 2 sa uvádza celková výška daňovej straty vykázanej za príslušné zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014. V stĺpcoch 3 až 6 na riadkoch 3 až 5 sa uvádza priebeh odpočtu daňovej straty vykázanej v zdaňovacom období ukončenom najskôr v kalendárnom roku 2014. Pri odpočte daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2014 sa postupuje podľa § 30 ods. 1 zákona v znení účinnom od 1.1.2014.V prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nevykázal daňovník dostatočný základ dane, na riadku 3 sa uvedie suma daňovej straty, ktorú bolo možné odpočítať podľa § 30 zákona. Na riadku 4 sa uvedie rovnomerná časť daňovej straty, ktorá je vykázaná za zdaňovacie obdobie ukončené v kalendárnom roku 2014 vypočítaná podľa § 30 ods. 1 zákona. Na riadku 5 sa uvedie suma daňovej straty, ktorú daňovník odpočíta od základu dane v danom zdaňovacom období. Na riadku 6 sa uvedie suma, ktorá sa vypočíta ako rozdiel riadku 2 a súčtu riadkov 3 a Ak v nasledujúcom zdaňovacom období nebude možné vykázanú daňovú stratu alebo jej zostávajúcu časť odpočítať v dôsledku uplynutia lehoty na jej odpočet, na riadku 6 sa uvedie nula.
 • stĺpci 6 sa uvádza na riadku 5 súčet súm z riadku 6 v stĺpcoch 1 a 2 a z riadku 5 v stĺpcoch 3 až 5 (tento súčet sa uvedie aj na riadku 410 priznania). Na riadku 6 sa uvádza súčet súm z riadku 7 v stĺpci 2 a z riadku 6 v stĺpcoch 3 až 5.

Upozornenie:

Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane vykázaného v zdaňovacom období, v ktorom je uplatnený odpočet a uvedeného na r. 400.

Tabuľka E - Zápočet dane zaplatenej v zahraničí

Súčasťou tejto tabuľky nie je zápočet dane z podielov na zisku zo zdrojov v zahraničí uvádzanej v VII. časti.

Na riadku 1 sa uvádza kladný základ dane prevzatý z II. časti z riadku 400.

Na riadku 2 sa uvádza úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri ktorých je uplatňovaný zápočet podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zaokrúhlený na eurocenty nadol. Úhrnom príjmov (základov dane) zdanených v zahraničí sa na účely zápočtu rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený podľa § 14 zákona. Rozpis čiastkových základov dane v členení podľa jednotlivých štátov sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 3 sa uvedie percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu dane v zdaňovacom období [(r. 2 : r. 1) x 100], zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa § 47 ods. 2 zákona. Ak vypočítaný percentuálny podiel je vyšší ako 100, na riadku 3 sa uvedie v maximálnej výške 100,00.

Na riadku 4 sa uvedie maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať, zaokrúhlená na eurocenty nahor [(r. 600 II. časti x r. 3) : 100].

Na riadku 5 sa uvedie úhrn dane zaplatenej v zahraničí uplatňovanej na zápočet, vzťahujúcej sa k príjmom uvedeným na riadku 2 (zaokrúhlený na eurocenty nahor). Pri započítavaní dane zaplatenej z príjmu v zahraničí na úhradu dane podľa zákona je daňovník povinný preukázať výšku dosiahnutého príjmu a sumu dane zaplatenej z tohto príjmu v zahraničí. Na tomto riadku sa uvedie len tá časť dane, ktorá môže byť v štáte zdroja príjmov vybraná v súlade s príslušným ustanovením zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri prepočte dane zaplatenej v zahraničí na euro sa na účely zápočtu použije kurz uvedený v § 31 zákona. Prepočet čiastky uvedenej na tomto riadku podľa jednotlivých mien sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 6 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa nižšia suma z riadkov 4 a 5). Suma uvedená na tomto riadku sa prevezme do riadku 710 - II. časti.

Tabuľka F - Doplňujúce údaje

Tabuľku vypĺňa daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, tabuľku F nevypĺňa ani daňovník nezriadený alebo nezaložený na podnikanie, keďže vypĺňa tabuľku C1 alebo C2 podľa spôsobu vedenia účtovníctva. Túto tabuľku vypĺňa aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod], ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty stálej prevádzkarne vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona.

Tabuľka G1 - Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona.

Tabuľka G2 - Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tento daňovník nevypĺňa tabuľku F.

Tabuľka G3 - Úprava výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve a upravuje tento výsledok hospodárenia podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72 v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72.

Prehľad úprav vykonaných podľa opatrenia MF SR v rámci transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (riadok 4 tejto tabuľky) sa uvedie v Časti V - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Tabuľka H - Výpočet základu dane nerezidenta

Tabuľku vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) bod 3 zákona] (ďalej len „nerezident"), ktorý podnikal v zdaňovacom období na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo dosahoval príjmy zo zdroja na území Slovenskej republiky a príjmy, z ktorých daň vybranú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 1 sa uvádza úhrn základov dane alebo daňových strát daňovníka z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky a ktorý zisťuje základ dane iným spôsobom ako podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c) zákona.

Na riadku 2 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 3 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 1, 2, a 4 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 4 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 5 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 6 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. f). V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 7 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. g) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 8 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Na riadku 9 v stĺpci 1 sa uvádzajú príjmy nerezidenta dosiahnuté zo zdroja na území Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. i) zákona. V stĺpci 2 sa uvádza úhrn výdavkov vynaložených na tieto príjmy za predpokladu, že to zákon umožňuje.

Tabuľka I - Transakcie zahraničných závislých osôb

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v zahraničí.

Na riadku 1 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 2 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov na nákup služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 3 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 4 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja nehmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia. V tomto riadku sa uvádza nehmotný majetok, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných práv k nehmotnému majetku.

Na riadku 5 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja hmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 6 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja finančného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 7 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdobia.

Tabuľka J - Výpočet daňovej licencie podľa § 46b zákona, ak v kalendárnom roku 2014 dochádza k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok v nadväznosti na § 52za ods. 9 zákona

Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 v mesiacoch október až december mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, zisťuje výšku daňovej licencie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v tabuľke J.

Na riadku 1 sa uvádza daň z riadku 800, ktorá je splatná v lehote na podanie priznania.

Na riadku 3 sa uvádza prepočet ustanovenej sumy daňovej licencie u daňovníka na pomernú časť podľa počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2014 do dňa predchádzajúceho dňu prechodu na hospodársky rok.

Na riadku 4 sa uvádza daňová licencia na úhradu v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období vo výške uvedenej na r. 3, ak daň uvedená na riadku 1 je nula, alebo vo výške rozdielu riadkov 3 a 1, ak pomerná časť daňovej licencie uvedená na riadku 3 je vyššia ako daň uvedená na riadku 1 (kladný rozdiel medzi pomernou časťou daňovej licencie a daňou vypočítanou na riadku 800 priznania). V ostatných prípadoch sa na tomto riadku uvádza nula. Sumu daňovej licencie vypočítanú na riadku 4 platí daňovník spolu s daňovou licenciou alebo daňovou povinnosťou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie v súlade s § 52za ods. 9 zákona. Údaj z tohto riadka sa prenesie do riadku 840 priznania za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 5 sa uvádza kladný rozdiel medzi pomernou časťou daňovej licencie uvedenou na riadku 3 a daňou uvedenou na riadku 1. Suma kladného rozdielu uvedená na riadku 5 je určená na zápočet v zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bude uhradený. Z tohto dôvodu daňovník v priznaní za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny z kalendárneho roka na hospodársky rok uvedie sumu kladného rozdielu aj v tabuľke K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona.

Tabuľka K - Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b zákona

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý v priznaní za zdaňovacie obdobie (príslušné alebo predchádzajúce) vykáže, resp. vykázal na riadku 830 alebo riadku 5 tabuľky J kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou určený na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Priebeh zápočtu tohto kladného rozdielu v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach uvádza daňovník v stĺpcoch 3 až 5 tabuľky.

IV. časť -Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby 

V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v priznaní v lehote na podanie priznania, že suma zodpovedajúca ustanovenému percentu zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane prijímateľovi sú uvedené v § 50 zákona. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo).

Riadok 2 vypĺňa daňovník, ktorý najneskôr v lehote na podanie priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2014 daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % z daňovej povinnosti z riadku 800 alebo z daňovej licencie z riadku 900 ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona. Daňovník na tomto riadku uvedie sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar, ktoré poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj sumu finančných prostriedkov poskytnutých ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania.

Príklad

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2014 finančný dar vo výške 1 000,- € a do lehoty na podanie priznania poskytol ešte finančný dar vo výške 300,- €. Priznanie podal v lehote na podanie priznania, v ktorom vykázal v IV. časti na riadku 1 sumu skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar vo výške 1 300,- €. Suma zodpovedajúca 0,5 % z daňovej povinnosti z riadku 800 bola vo výške 1 000,- €. Daňovník splnil podmienku podľa § 50 ods. 1 písm. b) zákona a je oprávnený vyhlásiť v priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa môže poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4 zákona. Suma finančného daru poskytnutého do lehoty na podanie priznania, uvedená na riadku 1 sa započítava do sumy finančného daru poskytnutého za zdaňovacie obdobie 2014 a nie je možné túto sumu alebo jej časť započítať ako dar poskytnutý za zdaňovacie obdobie roka 2015.

Riadok 3 vypĺňa len ten daňovník, ktorý poskytol finančné prostriedky ako dar v ustanovenej výške uvedenej na riadku 2. V tomto prípade je oprávnený poukázať 2 % z daňovej povinnosti z riadku 800 alebo z daňovej licencie z r. 900 (minimálne 8 eur).

Riadok 4 vypĺňa len ten daňovník, ktorý v lehote na podanie priznania neposkytol žiadne finančné prostriedky ako dar, resp. poskytol finančné prostriedky ako dar, ktorých výška bola nižšia ako 0,5 % z daňovej povinnosti z r. 800 alebo z daňovej licencie z r. 900.

Riadky 5 až 7 primerane vypĺňa daňovník, ak podáva priznanie za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr do 31.decembra 2015, t. j. daňovník ktorého hospodársky rok začal do 31. decembra 2014.

VI. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t.j. je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1.2.2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku.

VII. časť - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d zákona

VII. časť vypĺňa daňovník, ktorému zo zdrojov v zahraničí plynú podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31.decembra 2003, ak o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012 a súčasne k ich výplate prišlo v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. V takom prípade sú podiely na zisku v súlade s § 51d zákona súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %. V VII. časti sa neuvádzajú a predmetom dane nie sú podiely na zisku, ak plynú daňovníkovi od vyplácajúcej spoločnosti, ktorá má sídlo v inom členskom štáte EÚ a daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania tohto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti.

Na riadkoch 01 až 04 sa uvedú podiely na zisku, ktoré podliehajú zdaneniu v súlade s § 51d zákona podľa toho, z ktorého štátu mu dividendy plynú a aký podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti má daňovník v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho prospech, pričom na riadkoch 05 až 07 si následne vypočíta daň sadzbou dane vo výške 15%.

V prípade, ak boli daňovníkovi vyplatené podiely na zisku, pri ktorých zmluva upravuje metódu vyňatia týchto príjmov na zamedzenie dvojitého zdanenia (len zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Brazíliou č. 200/1991 Zb.) uvedie ich na riadku 08 VII. časti a vypočíta si najskôr daň po vyňatí týchto príjmov na riadku 10 tejto časti.

Ak má vyplatené aj podiely na zisku, pri ktorých sa bude započítavať daň , potom na riadku 11 uvedie sumu podielov na zisku znížené o podiely na zisku, ktoré vynímal a o podiely na zisku vyplatené zo štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, t.j. neuplatňujú sa žiadne metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Ak by daňovník nemal podiely na zisku, ktoré sa vynímajú zo zdanenia, nevypĺňa riadky 08 až 10, ale vypĺňa až od riadku 11, ak má podiely, z ktorých sa daň zaplatená v zahraničí započítava, pričom na tomto riadku bude uvedený úhrn podielov z riadku 02 a 03 tejto časti.

Príklad

Daňovník, právnická osoba, je spoločníkom vo viacerých obchodných spoločnostiach, pričom viaceré z nich majú sídlo aj v zahraničí. V roku 2013 valné zhromaždenia týchto spoločností rozhodli o vyplatení podielov na zisku vykázanom za rok 2003 a súčasne v roku 2013 tieto podiely aj boli vyplatené. Daňovníkovi boli vyplatené podiely na zisku:

 1. od slovenskej obchodnej spoločnosti, na ktorej základnom imaní má 100 % podiel. Podiel na zisku vo výške 5 000 eur zdanila vyplácajúca slovenská obchodná spoločnosť spôsobom podľa § 43 sadzbou dane 15 % a následne daňovníkovi vyplatila netto výšku podielu na zisku po znížení o zrazenú daň 750 eur vo výške 4 250 eur. Tento podiel na zisku sa nebude uvádzať v priznaní v VII. časti.
 2. od českej obchodnej spoločnosti vo výške 10 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Keďže výška priameho podielu na základnom imaní vyplácajúcej českej obchodnej spoločnosti presahuje 10 %, podiel na zisku nevstupuje do samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 % v priznaní, resp. nie je predmetom zdanenia a neuvádza sa v priznaní.
 3. od rakúskej obchodnej spoločnosti vo výške 6 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 8 % priamy podiel. Výška priameho podielu na základnom imaní nepresahuje 10 % a preto podiel na zisku v brutto výške bude súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 03 stĺpci 1 VII. časti. Daňovník si bude môcť uplatniť zápočet dane zaplatenej v Rakúsku vo výške podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V súlade s touto zmluvou mu bola zrazená daň v Rakúsku vo výške 10%, t.j. suma vo výške 600 eur. Túto uvedie na riadku 03 v stĺpci 2 VII. časti.
 4. od obchodnej spoločnosti z Tuniska vo výške 5 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Výška priameho podielu na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti v tomto prípade nie je rozhodujúca, keďže sa jedná o nečlenskú krajinu EÚ. Z tohto dôvodu bude podiel na zisku v brutto výške 5 000 eur súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 02 v stĺpci 01 VII. časti. Daňovník si bude môcť taktiež uplatniť zápočet prípadnej dane zaplatenej v Tunisku, keďže sa jedná o krajinu, s ktorou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom mu bola zrazená daň v súlade s touto zmluvou vo výške 10%, t.j. na riadku 02 v stĺpci 2 VII. časti uvedie sumu 500 eur.
 5. od obchodnej spoločnosti so sídlom v Brazílii vo výške 4 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 20 % priamy podiel. Taktiež sa jedná o nečlenskú krajinu EÚ a preto nie je pre účely zdanenia rozhodujúca výška priameho podielu na základnom imaní. Suma dividendy v brutto výške 4 000 eur bude súčasťou samostatného základu dane na zdanenie sadzbou dane 15 %, a to na riadku 02 v stĺpci 1 VII. časti. S Brazíliou má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a preto je daňovník oprávnený podľa tejto zmluvy uplatniť na riadku 08 VII. časti vyňatie obdržaného podielu na zisku vo výške 4 000 eur zo zdanenia. Daň, ktorá mu bola zrazená v súlade s touto zmluvou (15% - 600 eur) sa neuvádza v priznaní.
 6. od obchodnej spoločnosti so sídlom v Egypte v brutto výške 10 000 eur, na ktorej základnom imaní vlastní 30 % priamy podiel. Rovnako ako v dvoch predchádzajúcich prípadoch sa jedná o spoločnosť so sídlom v inom ako členskom štáte EÚ a preto pre účely zahrnutia do samostatného základu dane nie je rozhodujúca výška priameho podielu na základnom imaní. Tento podiel na zisku vo výške 10 000 eur bude súčasťou samostatného základu dane na riadku 01 VII. časti. Keďže SR nemá s Egyptom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, daňovník nemá možnosť využiť niektorú z metód na zamedzenie prípadného dvojitého zdanenia.

Daňovník vyčísli v VII. časti samostatný základ dane vo výške 25 000 eur (6 000 eur + 5 000 eur + 4 000 eur + 10 000 eur) a uvedie ho na r. 04 a 05. Následne daňovník vypočíta daň z týchto podielov na zisku pri použití príslušnej metódy zamedzenia dvojitého zdanenia. Výsledná daň z uvedených podielov na zisku sa z riadku 16 VII. časti prenesie na riadok 860 priznania.

Poznámka:

Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte dane, dane na úhradu, resp. daňového preplatku.

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka

Právna forma daňovníka

kód položky

Verejná obchodná spoločnosť

111

Spoločnosť s ručením obmedzeným

112

Komanditná spoločnosť

113

Nadácia

117

Neinvestičný fond

118

Nezisková organizácia

119

Akciová spoločnosť

121

Družstvo

205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov....

271

Štátny podnik

301

Národná banka Slovenska

311

Banka - štátny peňažný ústav

312

Rozpočtová organizácia

321

Príspevková organizácia

331

Fondy

381

Verejnoprávna inštitúcia

382

Zahraničná osoba

421

Sociálna a zdravotné poisťovne

433

Doplnková dôchodková poisťovňa

434

Komoditná burza

445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)

701

Politická strana, politické hnutie

711

Cirkevná organizácia

721

Stavovská organizácia -profesná komora

741

Komora (s výnimkou profesných komôr)

745

Záujmové združenie právnických osôb

751

Obec (obecný úrad)

801

Krajský úrad a okresný úrad

802

Medzinárodné organizácie a združenia

921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby

931

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Aktuálne verzie

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ
 • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
 • 306/2007 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 • 472/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a účtovnej závierke pre nepodnikateľské subjekty - JÚ

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.