EPI kalkulačky

Kalkulačka trov právneho zastúpenia     » spustiť
 
Kalkulačka je určená na výpočet trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 
Kalkulačka trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch » spustiť

Ustanovenie § 12 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. upravuje tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch. Ustanovenie § 1 ods. 4 tejto vyhlášky ustanovuje výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

Kalkulačka náhrad advokátov     » spustiť

Kalkulačka je určená na výpočet hotových výdavkov – cestovného a náhrady za stratu času podľa tretej časti vyhlášky č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (§ 15 – § 17).

 
Kalkulačka súdnych poplatkov     » od 1. 7. 2017 - spustiť     (1. 9. 2014 - 31. 12. 2015 ,  od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 , od 1. 7. 2016 do 31. 1. 2017 , od 1. 2. 2017 do 30. 3.2017 , od 1. 4. 2017 do 14. 6. 2017 , od 15. 6.2017 do 30. 6. 2017

Kalkulačka na výpočet súdnych poplatkov podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Aktuálne konsolidované znenie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.


Kalkulačka na výpočet úrokov z omeškania     
» spustiť
 
Kalkulačka je určená na výpočet úrokov z omeškania. Umožňuje výpočet úrokov za obdobie od 1. januára 2009. Umožňuje zadať úrokovú sadzbu, ktorú chcete vypočítať. Pokiaľ neuvediete percento úrokovej sadzby, kalkulačka počíta úroky so zákonnou sadzbou platnou pre obchodnoprávne vzťahy (od 1. 2. 2013 podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.) Pre viac informácií k počítaniu úrokov z omeškania vrátane prehľadov sadzieb úrokov čítajte tu

 

Kalkulačka na výpočet lehôt     » spustiť
 
Základný rozdiel medzi hmotnými a procesnými lehotami spočíva v momente, v ktorom sú tieto lehoty zachované. Hmotnoprávna lehota ostáva zachovaná, ak sa prejav vôle, ktorý sa má urobiť, resp. plnenie, ktoré sa má uskutočniť, urobí najneskoršie v posledný deň lehoty. Procesnoprávna lehota je zachovaná, ak sa úkon urobí posledný deň na súde alebo sa podanie odovzdá na poštovú prepravu (toto sa osvedčuje dátumom na poštovej pečiatke). Pre viac informácií o výpočte lehôt čítajte tu.

 

Výpočet čistej mzdy     » od 1. 1. 2017– spustiť výpočet     ( rok 2016) (rok 2015), (rok  2014), (1. 7. 2013 - 31. 12. 2013), (1. 1. 2013 - 30. 6. 2013)
 
Kalkulačka na výpočet čistej mzdy, ceny práce, odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, čiastkového základu dane, zdaniteľnej časti mzdy a daňového bonusu pre tých zamestnancov, ktorí odpracovali celý mesiac a sú zapojení iba do 1. piliera dôchodkového systému.

 

Výpočet čistej mzdy – dohoda – pravidelný príjem     » od 1. 1. 2017 – spustiť výpočet     (od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016) (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015), (1. 1. 2014 - 31. 12. 2014), (1. 7. 2013 - 31. 12. 2013), (1. 1. 2013 - 30. 6. 2013)
 
Kalkulačka na výpočet čistej mzdy zamestnanca s pravidelným príjmom, ktorý pracuje na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Zamestnanec pritom nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku či poberateľom predčasného starobného dôchodku.

 

Výpočet čistej mzdy – dohoda – nepravidelný príjem     » od 1. 1. 2017 spustiť výpočet     (od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016) (1. 1. 2015 - 31. 12. 2015), (1. 1. 2014 - 31. 12. 2014), (1. 7. 2013 - 31. 12. 2013), (1. 1. 2013 - 30. 6. 2013)
 
Kalkulačka na výpočet čistej mzdy zamestnanca s nepravidelným príjmom pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Zamestnanec pritom nie je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku či poberateľom predčasného starobného dôchodku.

 

Výpočet zrážok zo mzdy     » od 1. 7. 2017 – spustiť    ( do 30. 6. 2017) (do 31. 12. 2016)  (do 31. 12. 2015
 
Kalkulačka je určená na výpočet zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

 

Kalkulačky na výpočet odpisov     » spustiť

Na základe vypočítanej výšky rovnomerného aj zrýchleného odpisu si môžete vybrať, ktorý spôsob odpisovania je pre Vás výhodnejší.

 


Obsah

EPI Právny systém ponúka užívateľom 10 praktických kalkulačiek na výpočet v praxi často používaných pracovnoprávnych veličín, odpisov ale aj poplatkov, úrokov z omeškania a náhrad a odmien advokátov.

Funkcie

Kalkulačky EPI Právneho systému umožňujú rýchly výpočet podľa zadaných údajov a sú aktualizované tak, aby zodpovedali aktuálnemu právnemu stavu

Služby

Kalkulačky sú prístupné iba pre predplatiteľov produktu EPI Právny systém.

Mzdové kalkulačky sú prístupné zdarma pre všetkých návštevníkov portálu epi.sk.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.