C. H. Beck komentáre

logo--Beck-modra.png

Moduly:

Procesné právo | Súkromné právo | Trestné právo | Verejné právo

 

Obsah

Beckove komentované zákony, teda obľúbené „sivé“ komentáre viazané v plátne Vám teraz www.epi.sk prináša v praktickej online podobe.

Komentované zákony:

  • predstavujú výklad jednotlivých paragrafov zákona a súvisiacich právnych predpisov, všetko naviac doplnené o aktuálnu judikatúru a literatúru,
  • sú pripravené špičkovými odborníkmi z príslušnej právnej oblasti,
  • a sú tak zárukou spoľahlivého, kvalifikovaného a vyčerpávajúceho výkladu zákona s prepojením na súvisiace právne predpisy,
  • pomôžu Vám získať širší pohľad do jednotlivých oblastí, ktoré napríklad nie sú Vašou špecializáciou, ale ich súvislosti sú pre Vašu prácu dôležité.

Funkcie

  • previazanosť ustanovení a právnych predpisov z textov komentárov do elektronickej EPI Zbierky zákonov SR a konsolidovaných znení,
  • rýchle fulltextové vyhľadávanie vo všetkých komentároch súčasne, v jednotlivých moduloch alebo iba vo vybranej knihe,
  • členenie podľa jednotlivých paragrafov a iných celkov v knihe pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšie použitie,
  • online podoba ľahko dostupná kdekoľvek sa môžete pripojiť na internet.

Služby

Správa dokumentov – praktická možnosť kopírovať, tlačiť texty alebo uložiť vo formáte PDF – môžete tak napr. použiť časť textu z knihy v návrhu na súd.


Procesné právo      lupa.png

Občiansky súdny poriadok, Števček/Ficová a kolektív (2. vydanie, 2012), ukážka
Výklad každého ustanovenia reflektuje aktuálny vývoj aplikačnej praxe i doktríny civilného procesného práva. Komentár ako prvý na Slovensku ponúka komentované kľúčové nariadenia z oblasti európskeho civilného procesu, nevynímajúc nariadenia Brusel I a Brusel IIa. Kvalitu publikácie zaručuje aj zloženie autorského kolektívu, pod vedením JUDr. Marka Števčeka, PhD. a doc. JUDr. Svetlany Ficovej. Autorský kolektív bol výrazne rozšírený, čo umožňuje hlbšiu špecializáciu pri interpretácii jednotlivých ustanovení, či riešení problémov vyvstávajúcich z aplikačnej praxe. Zrozumiteľný, analytický a komplexný výklad každého ustanovenia zákona, ktorý sa nevyhýba ani riešeniu teoretických otázok, či aplikačných a výkladových problémov, je zárukou širokej a dlhodobej využiteľnosti. Rovnako ako prvé vydanie, je druhé vydanie určené širokej právnickej verejnosti, najmä advokátom, sudcom, súdnym exekútorom, prokurátorom či notárom, ako aj študentom práva.

Exekučný poriadok, Števček/Ficová a kolektív (1. vydanie, 2011 a 2. vydanie, 2015), ukážka
Autori využili svoje dlhoročné teoretické i praktické skúsenosti, a poskytli čitateľovi podrobný výklad jednotlivých ustanovení Exekučného poriadku. Komentár sa nevyhýba ani otázkam, ktoré sa v praxi často vyskytujú v súvislosti s ich problematickým alebo sporným výkladom. Okrem toho tento titul obsahuje i rozsiahlu judikatúru, nie len slovenských a českých súdov, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Táto jedinečná publikácia je určená pre sudcov, advokátov, exekútorov ako i širokú odbornú verejnosť a veríme, že svoje uplatnenie nájde i u študentov práva.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Milan Ďurica (1. vydanie, 2012 a 2. vydanie 2015), ukážka
Komentár obsahuje tak teoretický výklad všetkých inštitútov konkurzného práva, v čom sa prejavuje teoretická erudovanosť autora, ako aj výklad jednotlivých ustanovení z pohľadu aplikačnej praxe súdov, v čom sa prejavuje profesiová orientácia autora, ktorý je dlhoročným konkurzným sudcom a predsedom odvolacieho konkurzného senátu. Z týchto dôvodov je komentár vhodný pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí vybavujú túto agendu. Komentár obsahuje značné množstvo judikatúry s osobitným zameraním na judikatúru Ústavného súdu SR z problematiky konkurzov a reštrukturalizácií. V záujme komplexného spracovania problematiky sa komentár zameriava aj na incidenčné spory a judikatúru z nich vyplývajúcu.

Zákon o dobrovoľných dražbách, Katarína Valová a kolektív (2. vydanie, 2013), ukážka
Druhé vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia, ktorých počet v poslednom čase narastá. Autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktiež vývoj názorov súdnej praxe i právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako prvé vydanie, obsahuje druhé vydanie množstvo konkrétnych praktických príkladov a 17 vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách.

Zákon o advokácii, Olej/Kerecman/Kalata a kolektív (1. vydanie, 2013), ukážka
Komentár ponúka čitateľom výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú judikatúru ako aj rozhodnutia slovenskej a českej advokátskej komory. Prílohou komentára sú stavovské predpisy týkajúce sa výkonu advokácie. Charakter a spôsob spracovania komentovaného textu zákona má slúžiť najmä advokátom a advokátskym koncipientom, ktorí by v ňom mali hľadať odpovede na otázky o zmysle svojej profesie, o jej obsahu, o etických a odborných pravidlách jej výkonu vo vzťahu ku klientovi a iným zúčastneným osobám a úradom, s ktorými sa kontaktujú pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov svojho klienta. Komentár môže slúžiť zároveň aj klientom advokátov, ktorým poskytuje v zrozumiteľnej podobe čo najširší prehľad o rozsahu a pravidlách realizácie obsahu právneho vzťahu medzi ním a advokátom, ktorý prevzal zastupovanie jeho záujmov.


Súkromné právo      lupa.png

Obchodný zákonník, Mária Patakyová a kolektív (4. vydanie, 2013 a 5. vydanie, 2016), ukážka
Výklad k jednotlivým ustanoveniam je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledného vydania komentára. Najnovšie vydanie komentára reaguje aj na aktuálnu rozhodovaciu prax súdov a ponúka judikatúru súdov Slovenskej republiky ako aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ale aj súdov Českej republiky. Rovnako ako predošlé vydanie, je aj štvrté vydanie komentára určené právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzinárodný obchod.

Zákonník práce, Helena Barancová (3. vydanie, 2013 a 4. vydanie, 2015), ukážka
Tento Komentár je komplexným odborným, ako aj vedeckým výkladom nielen ustanovení Zákonníka práce, ale aj ďalších zákonov, ktoré bezprostredne súvisia so Zákonníkom práce a podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Komentár k Zákonníku práce reaguje na rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla právnu účinnosť 1. januára 2013. Čitateľ zaiste postrehne, že 3. vydanie Komentára Zákonníka práce v porovnaní s predchádzajúcim vydaním obsahuje podstatne širšiu judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj aktuálnu judikatúru českých súdov, bez ktorej sa pri svojej rozhodovacej činnosti nezaobídu najmä slovenské súdy, ale ani advokáti a zamestnávatelia. V predkladanom 3. vydaní Komentára čitateľ nájde aj výber z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Českej republiky. Autorka svoj Komentár k jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce a súvisiacich predpisov dopĺňa aj rozsiahlou vedeckou a odbornou literatúrou.

Zákon o rodine, Bronislava Pavelková (2. vydanie, 2013), ukážka
Komentár obsahuje poslednú novelu zákona č. 125/2013 Z. z., ktorá zmenila ustanovenia týkajúce sa omeškania s plnením výživného. Rovnako ako prvé vydanie, ponúka komentár okrem podrobného výkladu každého ustanovenia zákona aj praktické riešenia, názory a stanoviská k tým častiam zákona, kde text umožňuje viaceré výklady. Druhé vydanie komentára samozrejme zohľadňuje najnovšie rozhodnutia súdov a ponúka čitateľom aktualizovanú relevantnú judikatúru. Rovnako ako predchádzajúce vydanie je komentár určený širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, ale môže byť i dôležitou učebnou pomôckou študentov právnických fakúlt.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Valachovič/Grausová/Cirák (1. vydanie, 2012), ukážka
Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje. Komentár pomerne detailne analyzuje jednotlivé zákonné ustanovenia, ktoré sa v právnej praxi pri aplikácii tohto zákona často vykladajú rôzne a nesprávne. Keďže predmetný zákon bol prijatý ešte v roku 1993, pričom jeho primárnym cieľom bola predovšetkým privatizácia štátneho a komunálneho bytového fondu, problémových ustanovení je aj vzhľadom na viacero kontroverzných a rozporuplných novelizácií značné množstvo. Autori pritom nielen uvádzajú tieto rôzne názory vyskytujúce sa v praxi, ale prezentujú aj svoj pohľad na interpretáciu týchto ustanovení vychádzajúc pritom nielen zo štandardných metód výkladu právnych noriem, ale aj zo svojich teoretických a praktických skúseností. Okrem toho je publikácia obohatená aj o historické pozadie existencie inštitútu vlastníctva bytov v našom právnom poriadku, vrátane aktuálnej analýzy správy domov, ale na viacerých miestach sa autori snažia pri problematických ustanoveniach poskytnúť aj námety de lege ferenda. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj zosumarizovanie relevantnej a z časti doposiaľ nepublikovanej judikatúry vzťahujúcej sa k jednotlivým ustanoveniam zákona o vlastníctva bytov a nebytových priestorov. Tým je publikácia obohatená o ďalší rozmer, pričom všetky uvedené faktory odôvodňujú aj celkovú rozsiahlosť a prepracovanosť diela. Komentár je teda určený nielen pre advokátov, sudcov a zvyšok právnickej obce vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale najmä pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, subjekty poskytujúce úvery na obnovy bytových domov a v neposlednom rade aj pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako primárnych adresátov tohto zákona.

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, Lysina/Štefanková/Ďuriš/Števček (1. vydanie, 2012), ukážka
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale aj z praktických skúseností autorov, domácej, či zahraničnej judikatúry, ale rovnako neopomína ani právne akty Európskej únie. Jeho výhodou je skutočnosť, že autori sa neobmedzujú striktne len na jednotlivé ustanovenia zákona, ale tieto vysvetľujú vo svetle celého radu súvisiacich právnych aktov, a to najmä aktov sekundárneho práva EÚ. Svoje miesto tu nachádza vymedzenie aplikačnej prednosti nariadení ako sú Brusel I, Brusel IIa, či Rím I a Rím II vo vzťahu k zákonu, keďže práve tu vyvstáva v praxi najviac otázok. Komentár taktiež neopomína ani celý rad medzinárodných zmlúv a ich aplikačný vzťah k zákonu. Prílohou komentára sú konsolidované znenia právnych aktov sekundárneho práva Európskej únie, ktoré tvoria základ súčasného medzinárodného práva súkromného pre členské štáty Európskej únie, a bez ktorých si právnu prax v tomto odvetví nemožno predstaviť. Táto jedinečná publikácia je určená pre sudcov, advokátov, exekútorov, notárov, ako aj širokú odbornú verejnosť. Skrátka, publikácia je určená všetkým tým, ktorí sa vo svojej praxi stretli, či stretávajú s právnymi vzťahmi patriacimi do predmetu úpravy medzinárodného práva súkromného.

Občiansky zákonník – zmluvy o prenechaní vecí na užívanie, Dulaková/Fekete/Dulak a kolektív (1. vydanie, 2012), ukážka
Základom publikácie je nájomná zmluva a jej osobitné druhy, najmä nájom bytu a nájom a podnájom nebytových priestorov. Z ďalších druhov nájmu je to podnikateľský nájom hnuteľných vecí, nájom obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie a nájom poľnohospodárskej a lesnej pôdy upravený v osobitnom právnom predpise (zák. č. 504/2003 Z. z.). S užívaním miestnosti (súboru miestností) súvisí aj zmluva o ubytovaní a celkom osobitný druh zmluvy – timesharingová zmluva (pozri zák. č. 161/2011 Z. z.), ktorým sa publikácia venuje následne. Ďalšími zmluvnými typmi zaradenými do publikácie je zmluva o pôžičke a výpožičke. Podobne ako pri prvej časti tohto cyklu – zmluvách o prevode vlastníctva – ani v tomto prípade nejde o komentár tradičného typu. V publikácii sa nachádza významná časť venovaná teoretickým aspektom každého komentovaného inštitútu. Aj v tomto prípade ide o súbor viacerých monografických prác – v ktorom sa JUDr. Dulaková venovala teoretickým aspektom kategórie zmlúv o prenechaní veci do užívania a inštitútu nájmu vo všeobecnosti, JUDr. Fekete spracoval nájom bytu, Doc. Dulak timesharingovú zmluvu, JUDr. Križan nájom a podnájom nebytových priestorov, JUDr. Dobrovodský osobitné druhy nájmu, zmluvu o ubytovaní a zmluvu o výpožičke a JUDr. Lucia Danišovičová zmluvu o pôžičke.

Občiansky zákonník – zmluvy o prevode vlastníctva, kúpna a zámenná zmluva, spotrebiteľská kúpna zmluva, Dulaková/Dulak/Jurčová (2. vydanie, 2013), ukážka
Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce podporu v najnovších informáciách o prácach na pripravovanom novom Občianskom zákonníku. Okrem podrobného výkladu vybraných ustanovení Občianskeho zákonníka ponúka aj druhé vydanie teoretické časti k spracovanej téme v prehľadnej štruktúre čo robí z publikácie komentár netradičného typu, ktorý bude isto užitočnou pomôckou pri Vašej každodennej práci.


Trestné právo      lupa.png

Trestný zákon – všeobecná časť, Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív (1. vydanie, 2010), ukážka
Trestný zákon – komentár predstavuje v súčasnej slovenskej trestnoprávnej literatúre snahu o čo najkomplexnejší výklad jednotlivých ustanovení Trestného zákona vo vzájomných súvislostiach. Výrazným posunom vpred je obsiahly komentár k V. hlave všeobecnej časti Trestného zákona obsahujúcej výklad pojmov, ktorá tvorí východiská pri chápaní väčšiny ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, ale aj všeobecnej časti Trestného zákona. Komentár využíva bohatú judikatúru k predchodcom súčasného Trestného zákona a judikatúru súdov Českej republiky, ktorá je však pre praktickú orientáciu upravená na súčasné slovenské pomery, pričom jednotlivé judikáty sú tiež zakomponované do výkladu tak, aby ten tvoril homogénny celok. Komentár sa však nespolieha iba na súdny výklad, ale kombinuje judikatúru s teóriou a praktickými skúsenosťami jednotlivých autorov, ktorí dohromady pracujú takmer vo všetkých oblastiach trestného práva na Slovensku. Okrem viacerých advokátov sú členmi autorského kolektívu aj zástupcovia z prostredia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Mnoho z autorov má tiež skúsenosti s vedeckou a pedagogickou činnosťou, najviac ich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, na komentári sa však výrazne podieľali aj zástupcovia Bratislavskej vysokej školy práva, Fakulty práva a Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty. Komentár je určený predovšetkým praktikom, preto bolo snahou autorov tvoriť text prehľadne a zároveň tak, aby čitateľ získal odpoveď na čo možno najviac otázok, ktoré bude musieť v praxi riešiť. Komentár však neopomína ani riešenie významných teoretických otázok, a tak svoje uplatnenie nájde aj u teoretikov, študentov práva či osôb, ktoré sa chcú s trestným právom zoznámiť.

Trestný zákon – osobitná časť, Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív (1. vydanie, 2011), ukážka
Rovnako ako v prípade prvého dielu komentára sú okrem viacerých advokátov členmi autorského kolektívu aj zástupcovia z prostredia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Komentár je určený predovšetkým praktikom, preto bolo snahou autorov tvoriť text prehľadne a zároveň tak, aby čitateľ získal odpoveď na čo možno najviac otázok, ktoré bude musieť v praxi riešiť. Ani druhý diel komentára však neopomína riešenie významných teoretických otázok a tak svoje uplatnenie nájde iste i u teoretikov, študentov práva či osôb, ktoré sa chcú s trestným právom zoznámiť.

Európsky zatýkací rozkaz, Kordík/Fillová/Hrvol (1. vydanie, 2011), ukážka
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie. Súčasťou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumiteľný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku.


Verejné právo      lupa.png


Daňový poriadok, Kubincová ( 1. vydanie, 2015), ukážka

Pre daňové právo procesné je charakteristická nerovnoprávnosť subjektov právneho vzťahu. Štát reprezentovaný štátnymi orgánmi je vo verejnom práve vždy v nadradenom postavení k ostatným subjektom, pričom disponuje donucovacou mocou. Aby nedochádzalo k svojvôli štátnych orgánov, prípadne orgánov verejnej moci, v právnom štáte platí princíp obmedzenej štátnej moci, podľa ktorého je štát obmedzený právom. Ústava Slovenskej republiky v čl. 2 ods. 2 stanovuje, že štátne orgány môžu konať len na základe zákona a v jeho medziach. Naproti tomu, pri fyzických osobách a právnických osobách platí, že môžu konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Správa daní je činnosť, ktorú vykonávajú aj obce ako orgány územnej samosprávy pri správe daní.

Zákon o priestupkoch, Srebalová, Vrabko, Horvat, Vačok (1. vydanie, 2015), ukážka

Konanie o priestupkoch ako „trestné správne konanie“, ktorého predmetom je rozhodovanie o vine a sankcii za priestupok, môže významne zasiahnuť do práv a záujmov fyzických osôb. Kladie preto na zamestnancov správnych orgánov postihujúcich priestupky mimoriadne nároky pri každodennom výklade a aplikácii viacerých právnych predpisov. Na túto potrebu reaguje komentár najmä ozrejmením vzťahu k súvisiacim ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v procesnej časti, ako aj vzťahu k mnohým osobitným právnym predpisom, ktoré nielenže upravujú osobitné procesné inštitúty konania o priestupkoch, ale aj skutkové podstaty priestupkov. 

Zákon o zdravotnej starostlivosti, Humeník, Kováč, Husovský, Volčko  (1. vydanie, 2015), ukážka

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa denne konfrontuje množstvo subjektov – pacienti, zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a do interakcie s nimi prichádzajú organy dozoru, či subjekty farmaceutického trhu. Zdravotná starostlivosť je rovnako ako iné oblasti života regulovaná právnymi normami, ktoré upravujú vznik či zánik právnych vzťahov a ktoré sú základom pre vznik a zánik práv či povinností. Práve oblasť zdravotnej starostlivosti ponúka dôkaz, že právne normy nie sú len suchým textom, ale že obsahujú základné princípy, ktoré umožňujú rozlišovať nielen v kľúčových právnych, ale aj hodnotových súdoch.

Zákon o správnom konaní, Potasch/Hašanová (1. vydanie, 2012 a 2. vydanie, 2015), ukážka
Autori sú toho názoru, že aj keď bol zákon o správnom konaní prijatý v roku 1967, aj takmer o päťdesiat rokov neskôr je v praxi naďalej aplikovateľný. Je však potrebné, aby sa výklad niektorých ustanovení tohto procesného predpisu „pohol v čase“, a to aj bez toho, aby boli samotné ustanovenia legislatívne menené. Predmetný komentár teda nenahrádza existujúce diela podobného druhu na knižnom trhu, ale ich primeraným spôsobom dopĺňa a v určitých smeroch poskytuje aj alternatívne postoje ku „klasickým“ výkladom. Napriek tomu, že to pre správne právo nie je typické, autori sa snažili do komentára adekvátnym spôsobom zapracovať aj judikatúru, ktorá – aj keď bola neskôr novým právnym vývojom prekonaná – môže poslúžiť ako vhodný nástroj na logický a historický výklad niektorých elementov správneho konania podľa zákona o správnom konaní.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, Kalesná/Blažo (1. vydanie, 2012), ukážka
Rámec komentára je na jednej strane prirodzene daný záberom právnej úpravy obsiahnutej v komentovanom zákone a venuje sa všetkým dôležitým oblastiam slovenskej úpravy súťažného práva (dohody obmedzujúce súťaž, zneužívanie dominantného postavenia a iné formy obmedzovania súťaže, kontrola koncentrácií, právomoci Protimonopolného úradu SR, konanie vo veciach hospodárskej súťaže, ukladanie sankcií). Na druhej strane však tento rámec v určitých aspektoch aj presahuje. Uvedený presah je predovšetkým dôsledkom potrebného zohľadnenia európskej právnej úpravy, ktorá sa v Slovenskej republike ako v členskom štáte Európskej únie priamo aplikuje, a preto je sotva možné umelo oddeliť európsku a národnú dimenziu právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže. Naopak, pri aplikácii zákona treba brať do úvahy aj túto právnu úpravu, stabilizovaný výklad používaných abstraktných pojmov, rozhodovaciu prax Komisie a judikatúru európskych súdov. Súčasťou komplexného spracovania komentára k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže sú aj odkazy na judikatúru slovenských, českých a európskych súdov, ako aj na rozhodovaciu prax Protimonopolného úradu SR. Komentár obsahuje aj odkazy na súvisiace ustanovenia, právne predpisy a relevantnú odbornú literatúru. Zároveň sa komentár usiluje aj o sprostredkovanie východísk právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže, a to nielen jej ekonomických základov, ale aj celkovej filozofie. Ponúka preto tiež teoretické úvahy, ktoré azda prispejú k celkovému lepšiemu pochopeniu tejto právnej úpravy. Nezostáva teda len pri popise platného právneho stavu a aplikácie právnych predpisov v praxi, ale na základe ich analýzy vyvodzuje aj vedecké závery. Predkladané dielo je adresované širokej vedeckej a odbornej právnickej obci, ale zároveň je dobrou pomôckou pre ekonómov a podnikateľov, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá má záujem preniknúť do zaujímavej problematiky súťažného práva.

Zákon o azyle, Hrnčárová/Meššová/Srebalová/Macková (1. vydanie, 2012), ukážka
Autorky v komentári pracujú ako s poznatkami teórie tak i so skúsenosťami z aplikačnej praxe. Komentár k zákonu č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov vysvetľuje otázky súvisiace s azylom v čo najširších súvislostiach. Autorky však čitateľom poskytujú i text prehľadný. Komentár takto rozoberá konanie o azyle a atribúty, ktoré určujú jeho spravodlivosť, efektivitu a kvalitu; hmotnoprávne aspekty posudzovania žiadostí o azyl, ich pramene, vývoj a konzekvencie, ktoré majú na prax; práva a povinnosti žiadateľov o azyl a ich dôležitosť pre spravodlivý priebeh konania o azyle; práva a povinnosti azylantov a cudzincov, ktorým Slovenská republika poskytla doplnkovú ochranu, ktoré sú predpokladom ich úspešného začlenenia sa do prijímajúcej spoločnosti. Komentár sa nevyhýba ani teoretickým úvahám, kritike súčasnej právnej úpravy či úvahám de lege ferenda. Komentár by nebol kompletný, keby sa nevenoval témam, o ktorých sa vedú vášnivé polemiky, ako aj tým, ktoré sú viac či menej opomínané.

Tlačový zákon, Vozár/Valko/Lapšanský (1. vydanie, 2009), ukážka
Publikácia je prvým komentárom k tlačovému zákonu, vydaným v Slovenskej republike. Osobitná pozornosť je venovaná významu slobody prejavu pre fungovanie modernej demokratickej spoločnosti. Autori v tejto súvislosti rozoberajú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Publikácia poukazuje aj na občianskoprávne a trestnoprávne súvislosti s ochranou osobnosti a slobodou prejavu. Uvedený komentár umožňuje získať ucelené vedomosti o právach a povinnostiach vydavateľov, novinárov, ako aj o nepravdivých informáciách či pravdu skresľujúcich informáciách dotknutých subjektov. Osobitná pozornosť sa venuje zodpovednosti za obsah periodickej tlače a novým inštitútom, ktoré boli zavedené do nášho právneho poriadku, a to právo na odpoveď a dodatočné oznámenie. Publikácia je výbornou pomôckou pre prax a ocenia ju nielen právnici a novinári, ale aj širšia verejnosť zaujímajúca sa o túto problematiku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.