Nařízení vlády č. 76/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 30/2021
Platnosť od 16.02.2021
Účinnosť od 17.02.2021

76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. února 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb. a zákona č. 46/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb. a nařízení vlády č. 453/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) K záchranným pracím spočívajícím v činnostech spojených s testováním ve státem garantované síti odběrových míst k prokázání výskytu koronaviru SARS CoV-2 se povolává nejvýše 150 vojáků v činné službě.

(3) Povolání podle odstavců 1 a 2 končí uplynutím dne 31. prosince 2021.“.

2. V § 2 se slovo „úkolu“ nahrazuje slovem „úkolů“ a na konci textu se doplňuje text „odst. 1 a 2“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:

Mgr. Metnar v. r.