Vyhláška č. 226/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 93/2021
Platnosť od 09.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 5 mesiacov)

226

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

V § 52 odst. 4 vyhlášky č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 363/2020 Sb., se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.