Vyhláška č. 223/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Čiastka 93/2021
Platnosť od 09.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 5 mesiacov)

223

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2021,

kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

Předmětem kontroly výkonu trestu domácího vězení je

a) dodržování stanovených podmínek výkonu trestu domácího vězení,

b) dodržování přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti nebo výchovného opatření anebo dohledu, pokud byly uloženy zároveň s trestem domácího vězení, a

c) vedení řádného života odsouzeným po dobu výkonu trestu.“.

2. V § 2 odstavec 1 zní:

(1) V místě výkonu trestu domácího vězení se zaměstnanec Probační a mediační služby prokazuje služebním průkazem Probační a mediační služby.“.

3. V § 2 odst. 2 se slova „probačnímu úředníkovi“ nahrazují slovy „zaměstnanci Probační a mediační služby“.

4. V § 3 se slova „Probační úředník“ nahrazují slovy „Zaměstnanec Probační a mediační služby“ a věta druhá se zrušuje.

5. V § 4 odst. 1 se slova „probačním úředníkem, včetně umožnění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností uvedených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, při plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu“ nahrazují slovy „zaměstnancem Probační a mediační služby, včetně umožnění vstupu úředníka Probační a mediační služby do obydlí odsouzeného, a ve spolupráci při kontrole plnění soudem uloženého přiměřeného omezení, přiměřené povinnosti, výchovného opatření, podmínek uloženého dohledu a vedení řádného života“.

6. V § 4 odst. 2 se slova „probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil“ nahrazují slovy „zaměstnanci Probační a mediační služby“ a věta druhá se zrušuje.

7. V § 4 odst. 3 se slova „probačního úředníka“ nahrazují slovy „zaměstnance Probační a mediační služby“.

8. § 5 a 6 se zrušují.

9. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 8 se slova „Probační a mediační službou ve spolupráci s provozovatelem“ nahrazují slovem „prostřednictvím“.

10. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „elektronického kontrolního systému“ nahrazují slovy „technického zařízení, které je součástí elektronického kontrolního systému, (dále jen „technické zařízení“)“.

11. V § 7 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly trestu domácího vězení zajišťované prostřednictvím elektronického kontrolního systému zahrnuje rovněž

a) umožnění instalace a deinstalace technického zařízení na těle odsouzeného a v místě výkonu trestu domácího vězení,

b) umožnění přístupu k technickému zařízení za účelem jeho údržby, opravy, výměny, kontroly funkčnosti a deinstalace zaměstnanci Probační a mediační služby nebo jiné osobě zajišťující funkčnost elektronického kontrolního systému a umožnění přístupu k rozvodům elektronické energie,

c) pravidelné dobíjení technického zařízení a dodržování podmínek pro jeho provoz a pokynů k zacházení s ním a

d) strpění technického zařízení na svém těle po 24 hodin denně po dobu výkonu trestu domácího vězení.

(3) Po ověření totožnosti odsouzeného instaluje technické zařízení na těle odsouzeného a v místě výkonu trestu domácího vězení zaměstnanec Probační a mediační služby nebo za jeho přítomnosti jiná osoba zajišťující funkčnost elektronického kontrolního systému; tyto osoby a odsouzený podepíšou předávací protokol o převzetí technického zařízení do užívání, jehož součástí jsou také podmínky pro jeho provoz.“.

12. V § 8 se slova „probačním úředníkem“ nahrazují slovy „úředníkem Probační a mediační služby“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.