Vyhláška č. 362/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení) o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Čiastka 151/2019
Platnosť od 31.12.2019
Účinnosť od 31.12.2019

362

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


Čl. I

V § 20 odst. 1 vyhlášky č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), se v úvodní části ustanovení číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2019.


Ministr:

Hamáček v. r.