Nařízení vlády č. 33/2019 Sb.Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Čiastka 14/2019
Platnosť od 12.02.2019
Účinnosť od 27.02.2019

33

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. ledna 2019

o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje kulturní památka Usedlost Bertramka v Praze.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národní kulturní památky

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

doc. Mgr. Staněk, Ph.D., v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 33/2019 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky Usedlost Bertramka v Praze

Název: Usedlost Bertramka v Praze

Popis: obytná budova se sala terrenou, terasový pavilon, špýchar, pomník W. A. Mozarta a další stavby a objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků

Prostorové identifikační znaky:

Okres: Praha

Obec: Praha

Katastrální území: Smíchov

Pozemky, parcelní čísla: 2755/1, 2755/2, 2755/3, 2755/4, 2755/5, 2756, 2757, 4889/6

Budova, číslo popisné: 169 (část obce Smíchov).

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 26. října 2018.