Vyhláška č. 228/2018 Sb.Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Čiastka 114/2018
Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 24.10.2018

228

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2018

o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2018 I (dále jen „dvacetikoruna“).

§ 2

(1) Dvacetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejný tvar i provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 20 Kč vzoru 1993, vydaná po 2. září 20121).

(2) Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1850“, text „T. G. MASARYK“, letopočet „1937“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč“. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena „V“ a „O“, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

(3) Vyobrazení rubové strany dvacetikoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. října 2018.


Guvernér:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 228/2018 Sb.

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 I
(rubová strana)

Vyobrazení mince po 20 Kč vzoru 2018 I (rubová strana)

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 283/2012 Sb.