Vyhláška č. 395/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

(v znení č. o1/c164/2016 Sb.)

Čiastka 161/2016
Platnosť od 07.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

395

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb. a vyhlášky č. 347/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část II. zní:

II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

NázevSchválený rozpočetRozpočet po změnáchKonečný rozpočet výdajůSkutečnost
Příjmy celkemx
Třída 1 - Daňové příjmyx
Třída 2 - Nedaňové příjmyx
Třída 3 - Kapitálové příjmyx
Třída 4 - Přijaté transferyx
Konsolidace příjmůx
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)x
4134 - Převody z rozpočtových účtůx
4135 - Převody z rezervních fondů OSSx
4136 - Převody z jiných fondů OSSx
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůx
Příjmy celkem po konsolidacix
Výdaje celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
5346 - Převody do fondů OSS
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
6361 - Investiční převody do rezervního fondu
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidacix
Třída 8 - Financováníx
Saldo příjmů a výdajů před konsolidacíx
”.

2. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

VZOR ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje-hlavní činnost, Část I a Část II.“.

3. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)

1. Část I obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 rozpočtových pravidel.

2. Kontrolní vazby v rámci části I výkazu:

sl. 156=sl. (151 + 152 − 153 − 155)
ř. 1501=ř. (1502 + 1503)
ř. 1509=ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1508)

3. Význam sloupců v části I výkazu:

sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny zpět do rezervního fondu,

sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,

sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.

4. Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu organizačních složek státu podle rozpočtové skladby - v této části se uvádějí ve sloupci 161 pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle odvětvového, druhového a zdrojového třídění rozpočtové skladby).

5. Kontrolní vazby mezi částí I a II výkazu:

ř. 1509 sl. 152=∑ (třídy 2 až 4) sl. 161
ř. 1509 sl. 153 + 1509 sl. 155=∑ (třídy 5 a 6) sl. 161

VZOR REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky, Část I a Část II“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2016 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.