Vyhláška č. 279/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Čiastka 107/2016
Platnosť od 31.08.2016
Účinnosť od 01.09.2016

279

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 344/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

(3) Termín posledního kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října.“.

2. V § 2 odst. 5 se slova „nejpozději do 30. září“ nahrazují slovy „tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do posledního pracovního dne měsíce října“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.