Uznesenie č. 84/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Platnosť od 18.04.2020
Účinnosť od 18.04.2020

84

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233

zo 16. apríla 2020

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Číslo materiálu: 7950/2020

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;

B. mení

B.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 prílohu k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 takto:

príloha k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 115/2020 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) držitelia povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie,

k) držitelia povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.“;

C. ukladá

C.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov, ktoré boli doplnené do prílohy uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 bodom B.1. tohto uznesenia;


predsedovi vlády

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky;

bezodkladne

ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR;

bezodkladne

ministrovi vnútra

C.4. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti;

bezodkladne

prednostom okresných úradov

C.5. realizovať opatrenia vyplývajúce z čl. 9 ods. 2 a ods. 3, a čl. 10 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov;

bezodkladne

D. zakazuje

D.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.
Vykonajú: predseda vlády

minister vnútra

ministerka kultúry

prednostovia okresných úradov

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR