Vyhláška č. 97/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. marca 2018,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.

2. V § 2 ods. 4 sa slová „odberom alebo“ nahrádzajú slovami „odberom a“.

3. V § 2 ods. 5 písm. a) sa slovo „uvedením“ nahrádza slovami „začatím využívania“ a vypúšťajú sa slová „do prevádzky“.

4. V § 2 ods. 5 písm. c) a d) sa slovo „začiatkom“ nahrádza slovom „začatím“.

5. V § 2 ods. 7 a 8 sa slová „uvedením do prevádzky“ nahrádzajú slovami „začatím využívania“.

6. V § 2 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

7. V § 3 ods. 5 sa za slovo „používaných“ vkladá slovo „spotrebiteľmi“.

8. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 4“ nahrádzajú slovami „§ 3“.

9. V prílohe č. 1 časti B písm. b) por. číslo 39 v stĺpci „Poznámka“ sa slová „Pri pozitívnom náleze“ nahrádzajú slovami „Pri prekročení limitu“.

10. V prílohe č. 1 časti B písm. b) por. číslo 40 v stĺpci „Poznámka“ sa slová „pri pozitívnom náleze“ nahrádzajú slovami „pri prekročení limitu“.

11. V prílohe č. 1 časti B písm. d) por. číslo 65 sa v stĺpci „Druh limitu“ vkladá slovo „MH“.

12. V prílohe č. 1 sa vypúšťa časť C.

13. V prílohe č. 1 časti Skratky sa vypúšťajú slová „IH – indikačná hodnota“ a slová „ID – indikačná dávka“ a v časti Vysvetlivky sa vypúšťa posledná veta.

14. V prílohe č. 2 časti 2.1.2. písmeno b) znie:

b) ustanovených osobitným predpisom,14)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15. V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť 2.3.

16. Príloha č. 3 sa vypúšťa.

17. V prílohe č. 4 časti 1 tabuľke č. 4 sa nad slovom „normy“ odkaz „20)“ nahrádza odkazom „19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „STN ISO“ nahrádza citáciou „STN EN ISO“.

19. V prílohe č. 4 časti 2 tabuľke č. 5 v stĺpci „Poznámka“ k ukazovateľu „Pesticídy“ sa slová „Poznámka č. 10“ nahrádzajú slovami „Poznámka č. 9“.

20. V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť 3.

21. V prílohe č. 5 sa vypúšťa druhý bod. Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.