Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 25.01.2016

84

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 23. marca 2017

o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici podpísanej v Amsterdame 25. januára 2016.


Čl. 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v článku 1.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.