Oznámenie č. 326/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74.

Platnosť od 21.12.2017

326

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74 (oznámenie č. 417/2015 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 15/2017, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (oznámenie č. 388/2014 Z. z.) v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74 (oznámenie č. 417/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „až 7“.

2. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „osobu“ nahrádza slovami „fyzickú osobu“.

3. V § 5 ods. 2 písm. b) treťom bode sa vypúšťa slovo „v“.

4. V § 5 ods. 2 písm. b) piatom bode sa slovo „zamestnanci“ nahrádza slovom „zamestnávatelia“.

5. V § 5 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. v účtovnej jednotke má fyzická osoba podľa písmena a) prvého bodu podstatný vplyv alebo je členom kľúčového manažmentu tejto účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky.“.

6. § 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa na účely zistenia základu dane účtovnej jednotky v konkurze alebo v likvidácii v súvahe, vo výkaze ziskov a strát a v poznámkach nevykazujú údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.“.

7. V prílohe č. 1 čl. III ods. 1 písm. f) sa za slová „zložkách vlastného imania,“ vkladajú slová „osobitne sa uvádzajú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,“.

8. V prílohe č. 1 čl. III ods. 2 písm. a) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

2. opis tvorby kapitálového fondu z príspevkov, najmä počet príspevkov a jednotlivé sumy príspevkov, opis vplyvu vytvorenia kapitálového fondu z príspevkov na rozdelenie čistého zisku alebo iných vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti pre jej akcionárov alebo spoločníkov, ako aj na zvýšenie základného imania,“.

Doterajšie body 2 až 6 sa označujú ako body 3 až 7.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Peter Kažimír v.r.

minister financií Slovenskej republiky