Vyhláška č. 328/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Platnosť od 08.12.2016
Účinnosť od 01.02.2017 do31.10.2019 (za 14 dní)

328

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 25. novembra 2016,

ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor návrhu na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v prílohe č. 5.

(6) Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6.

(7) Vzor návrhu na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 7.

(8) Vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je uvedený v prílohe č. 8.

§ 2

Elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.

§ 3

(1) Na účely výmazu oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 2 zákona sa použijú vzory podľa príloh č. 2 a 4.

(2) Na účely splnenia povinnosti podľa § 23 ods. 1 zákona sa použije vzor podľa

a) prílohy č. 2, ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba,

b) prílohy č. 4, ak je partnerom verejného sektora právnická osoba.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.


Lucia Žitňanská v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 328/2016 Z. z.