Vyhláška č. 198/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2015
Platnosť od 14.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015

198

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. júla 2015,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Oznámenie
[k § 5 zákona]

Oznámenie obsahuje náležitosti uvedené na vzore oznámenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

Posúdenie rizika
[k § 6 zákona]

§ 2

(1) Posúdenie rizika sa vykonáva na účely

a) vypracovania programu prevencie a zavedenia bezpečnostného riadiaceho systému podľa § 7 zákona,

b) vypracovania a využívania bezpečnostnej správy podľa § 8 zákona,

c) vypracovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona a podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11 zákona,

d) informovania verejnosti podľa § 15 zákona,

e) výkonu štátneho dozoru a koordinácie kontrolnej činnosti podľa § 24 zákona.

(2) Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov posúdenia rizika prevádzkovateľ určí s prihliadnutím na konkrétne podmienky v podniku a v jeho okolí.

(3) Postup posúdenia rizika zahŕňa

a) identifikáciu a lokalizáciu iniciátorov a zdrojov rizika závažnej priemyselnej havárie,

b) identifikáciu možných iniciačných udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,

c) určenie možných vplyvov ľudského činiteľa na udalosti a procesy podľa písmena b),

d) identifikáciu a zhodnotenie technických, administratívnych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie vzniku a rozvoja iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b),

e) odhad pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe

1. odhadu pravdepodobnosti vzniku iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b) s prihliadnutím na možné vplyvy podľa písmena c) a

2. zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran podľa písmena d),

f) odhad rozsahu a závažnosti možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí,

g) analýzu rizika závažných priemyselných havárií pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

h) hodnotenie rizika, ktorého výsledkom sú scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory scenárov pre jednotlivé reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií (ďalej len „scenár“) so zakreslením zón ohrozenia tepelnými, tlakovými a toxickými účinkami závažných priemyselných havárií a posúdenie prijateľnosti rizika závažných priemyselných havárií.

§ 3

(1) Pri analýze rizika závažných priemyselných havárií (ďalej len „analýza rizika“) sa vychádza zo známych a overených metód hodnotenia rizika systematicky ­aplikovaných na jednotlivé rizikové zariadenia, systémy a prvky, ako aj na ďalšie relevantné vnútorné a vonkajšie činitele.

(2) Prvým postupovým krokom analýzy rizika je identifikácia a opis rizikových zariadení a systémov podniku.

(3) Na základe opisu rizikových zariadení a systémov podniku podľa odseku 2 sa vykoná systémová analýza na identifikáciu potenciálnych systémových porúch vedúcich k závažnej priemyselnej havárii vrátane porúch so spoločnou príčinou (ďalej len „závislá porucha“) pomocou jednotnej metódy analýzy stromov porúch a analýzy závislých porúch.

(4) Na základe identifikovaných stromov porúch ­po­dľa odseku 3 sa identifikujú a vyhodnotia potenciálne zdroje rizika závažnej priemyselnej havárie vyplývajúce z normálnej prevádzky, z mimoriadnych prevádzkových situácií, z prechodových javov a procesov, zo živelných udalostí, zo zlyhania ľudského činiteľa, v objektoch a zariadeniach podniku pomocou analýzy havarijných reťazcov, ktorú tvoria čiastkové analýzy

a) iniciačných udalostí, ktoré môžu viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,

b) kritérií úspešnosti, pri ktorej sa zohľadňujú technické, materiálne, personálne, organizačné a administratívne protihavarijné opatrenia a zábrany určené na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie rozvoja iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie,

c) stromov udalostí a ktoré na základe konštrukcie stromov udalostí zohľadňujúcich potenciálny rozvoj iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie umožňujú kvantifikovať pravdepodobnosť alebo početnosť výskytu nežiaducich havarijných reťazcov so zohľadnením analýzy ľudského činiteľa a analýzy údajov,

d) stavov poškodenia zariadení na určenie potenciálnych škôd v rámci podniku a v jeho okolí,

e) na kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo kvantifikáciu, frekvencie vzniku závažnej priemyselnej havárie,

f) určenie neurčitosti výsledkov, ak sa použijú špecifické údaje z databáz prevádzkovateľa.

(5) Pri príprave údajových vstupov pre jednotlivé analýzy a na kvantifikačné výpočty sa použijú

a) všeobecné údaje o poruchovosti alebo spoľahlivosti prvkov, systémov a zariadení prevzaté z overených zahraničných alebo iných mimopodnikových databáz alebo

b) špecifické údaje, ktoré sú v požadovanom rozsahu k dispozícii v podnikových databázach prevádzkovateľa.

(6) Vstupné údaje podľa odseku 5 možno pripraviť aj na základe analýzy údajov, pri ktorej sa výber potrebných informácií realizuje aplikáciou štatistických metód alebo pomocou kombinácie údajov zo všeobecných a špecifických databáz.

(7) Medzi najdôležitejšie údaje pre potreby analýzy rizika patria údaje o

a) kontrole, testovaní a údržbe zariadení,

b) potenciálnej možnosti vzniku jednoduchých porúch, havárií a závislých porúch,

c) početnosti výskytu iniciačných udalostí,

d) zbere a vedení dokumentácie o poruchách a haváriách systémov a zariadení,

e) udalostiach, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii.

(8) Analýza rizika obsahuje aj analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, ak tento priamo alebo nepriamo vstupuje do kontroly a riadenia systémov a zariadení, ktorých porucha sa môže rozvinúť do závažnej priemyselnej havárie. Táto analýza sa nemusí vykonať v podniku alebo jeho časti, ak sú vykonané alebo zriadené také pasívne bezpečnostné systémy, opatrenia a zábrany, ktoré vylučujú potenciálny vznik závažnej priemyselnej havárie vplyvom zlyhania ľudského činiteľa.

(9) Analýza spoľahlivosti ľudského činiteľa obsahuje čiastkové analýzy

a) stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy pred vznikom potenciálnej iniciačnej udalosti,

b) stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy, ak vznikne iniciačná udalosť, ktorá môže viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,

c) potenciálnych možností na elimináciu alebo obmedzenie vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie a obnovy normálnej prevádzky ľudskými zdrojmi.

(10) Analýza rizika obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje

a) analýzu vplyvu požiarov a výbuchov,

b) analýzu vplyvu zaplavenia vnútornými a vonkajšími vodami,

c) seizmickú analýzu,

d) analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických podmienok a geologických podmienok, najmä pokiaľ ide o extrémne teploty a extrémne zrážky, búrky, víchrice, úder blesku, svahové deformácie alebo poklesy pôdy,

e) analýzu vplyvu cestnej dopravy, železničnej dopravy a leteckej dopravy,

f) ďalšie špecifické analýzy, najmä vplyv susedných priemyselných činností.

(11) Pri odhade rozsahu možných následkov sa vychádza zo scenárov a ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(12) V jednotlivých etapách analýzy rizika a pri odhade rozsahu možných následkov závažných priemyselných havárií možno použiť aj iné medzinárodne uznávané metódy, ktoré sú primerané okolnostiam konkrétneho prípadu a ktorých výsledky možno využiť pri postupe podľa tohto paragrafu.

§ 4

(1) Spoločenská prijateľnosť rizika identifikovanej závažnej priemyselnej havárie z hľadiska posúdenia možnosti potenciálneho ohrozenia života jednej alebo viacerých osôb je určená prijateľnou pravdepodobnosťou alebo frekvenciou výskytu závažnej priemyselnej havárie, pričom táto frekvencia je vyjadrená číselnou hodnotou Fpr početnosťou a posudzuje sa podľa tohto vzťahu:

a) individuálne riziko

1. pre existujúce podniky a iné podniky Fpr = 10-5,

2. pre nové podniky Fpr = 10-6,

b) ak spoločenské riziko

1. pre existujúce podniky a iné podniky Fpr = 10-3 × N-2,

2. pre nové podniky Fpr = 10-4 × N-2,

v ktorých

„N“ je počet ohrozených osôb určený podľa vzorca

N = S × h × fs, kde

N je počet ohrozených osôb; pri výpočte úmrtnosti reprezentovanej hodnotou N možno aplikovať referenčné postupy pre jej redukciu zohľadňujúce spôsob, druh a rozsah ochrany ohrozených osôb,

S je celková zasiahnutá plocha územia vyjadrená v ha,

h­ je hustota zaľudnenia danej zasiahnutej plochy územia vyjadrená pomerom počet osôb/ha,

fs je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozloženie osídlenia v ohrozenom území a používa sa, ak obývaná plocha tvorí len zlomok zasiahnutej plochy.

(2) Kritériom na posúdenie prijateľnosti rizika závažnej priemyselnej havárie, ak ňou nebude ohrozený život osôb, je aj určenie prijateľnosti rozsahu a závažnosti ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a majetku.

(3) Na záver hodnotenia rizika sa vykoná hodnotenie jeho prijateľnosti porovnaním hodnoty prijateľného rizika Fpr určeného podľa odseku 1 s hodnotou vypočítaného individuálneho rizika a spoločenského rizika pre reprezentatívne scenáre závažných priemyselných havárií, ktoré sa hodnotia postupom podľa § 4.

(4) Individuálne riziko je ohrozenie života jednej osoby. Spoločenské riziko je ohrozenie života viacerých osôb.

§ 5

Program prevencie
[k § 7 zákona]

(1) Pri vypracúvaní programu prevencie prevádzkovateľ prihliada na to, aby

a) zodpovedal charakteru a rozsahu rizík závažných priemyselných havárií súvisiacich s činnosťou a umiestnením podniku,

b) obsahoval záväzok plniť povinnosti vyplývajúce pre podnik zo zákonov a z rozhodnutí vydaných na ich základe, ako aj ďalšie povinnosti, ktoré sa podnik zaviazal plniť,

c) obsahoval záväzok sústavného zlepšovania úrovne prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému,

d) bol dokumentovaný, zavedený, udržiavaný a oznámený všetkým zamestnancom podniku a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj zamestnancom iného podnikateľa vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku,

e) bol dostupný verejnosti.

(2) Príloha č. 2 sa primerane vzťahuje aj na vypracovanie programu prevencie.

§ 6

Bezpečnostný riadiaci systém
[k § 7 zákona]

(1) Bezpečnostný riadiaci systém tvorí súčasť celkového riadiaceho systému prevádzkovateľa podniku. Súčasťou tohto systému sú aj ukazovatele, parametre alebo kritériá potrebné na hodnotenie účinnosti realizovaných opatrení, ako aj vhodnosti a účinnosti bezpečnostného riadiaceho systému.

(2) Bezpečnostný riadiaci systém obsahuje opatrenia vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich postupov na zabezpečenie plnenia programu prevencie, a to v nadväznosti na jednotlivé oblasti upravené v programe prevencie.

(3) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti organizačnej štruktúry podniku a zamestnancov podniku obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 časti A.

(4) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 časti B.

(5) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti riadenia prevádzky obsahuje určenie a uplatňovanie postupov, pokynov, limitov a opatrení na bezpečnú prevádzku vrátane údržby jednotlivých zariadení, technologických procesov a celého podniku a na bezpečné dočasné zastavenie prevádzky a jej opätovné obnovenie. Ide o údaje podľa prílohy č. 2 časti C.

(6) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti riadenia prípadných zmien v podniku obsahuje určenie a uplatňovanie postupov na trvalé, dočasné alebo naliehavé prevádzkové zmeny v súlade s prílohou č. 2 časťou D,

a) na plánovanie zmien v počte a kvalifikácii zamestnancov, výroby alebo jej parametrov, nebezpečných látok a iných materiálov, vybavenia, postupov, soft­véru, vonkajších podmienok a

b) na navrhovanie nových zariadení vrátane skladovacích zariadení a technologických procesov.

(7) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti havarijného plánovania obsahuje určenie a uplatňovanie postupov

a) na systematickú analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajúcich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou,

b) na prípravu, preskúšanie a na prehodnotenie vnútorných havarijných plánov, ak ide o také nebezpečenstvá, a na oboznamovanie dotknutých zamestnancov vrátane zamestnancov iného podnikateľa vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku s nimi.

(8) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti monitorovania plnenia programu prevencie obsahuje v súlade s prílohou č. 2 časťou E určenie a uplatňovanie

a) postupov na sústavné monitorovanie a hodnotenie súladu skutkového stavu s cieľmi určenými v programe prevencie a v bezpečnostnom riadiacom systéme,

b) postupov na určovanie a vykonávanie nápravných opatrení, ak ide o nesúlad skutkového stavu s cieľmi stanovenými v programe prevencie alebo v bezpečnostnom riadiacom systéme.

(9) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti auditu a preskúmavania vhodnosti, účinnosti a plnenia programu prevencie obsahuje

a) plán interných auditov, prípadne aj externých auditov s údajmi podľa prílohy č. 2 časti F; prehodnocuje sa v pravidelných intervaloch určených prevádzkovateľom,

b) systém a lehoty preskúmania programu prevencie a stratégie kontroly rizika závažných priemyselných havárií, ako aj všetkých aspektov bezpečnostného riadiaceho systému vrcholovým manažmentom podniku, a to aj s prihliadnutím na zmeny v organizácii, v technológii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Bezpečnostná správa
[k § 8 zákona]

§ 7

(1) Bezpečnostná správa s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik predstavuje, podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.

(2) Mapová dokumentácia obsahuje grafické znázornenie individuálneho rizika a spoločenského rizika, mierku vyhotovenia a vyznačenie severu. Ostatná grafická dokumentácia musí byť vypracovaná a označená tak, aby z nej boli zrejmé jednotlivé rozmery a vzdialenosti.

§ 8

(1) Základné informácie o podniku obsahujú

a) úvodnú časť,

b) informácie o organizácii a riadení podniku,

c) informácie o umiestnení podniku,

d) situačný plán podniku.

(2) Úvodná časť obsahuje všeobecné informácie o podniku a jeho prevádzkovateľovi podľa prílohy č. 3 časti A.

(3) Informácia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje opis riadenia podniku a jeho organizačnej štruktúry vrátane rozdelenia funkcií, zodpovednosti a informačných tokov vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti prevádzky podniku.

(4) Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti B spracované s podrobnosťou zodpovedajúcou rozsahu rizík, citlivosti a zraniteľnosti okolia podniku.

(5) Situačný plán celého podniku a jeho jednotlivých zariadení musí byť vypracovaný vo vhodnej mierke; rovnako aj príslušné schémy, diagramy alebo iné vyobrazenia. Situačný plán obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti C.

§ 9

(1) Opis okolia podniku a životného prostredia musí svojou podrobnosťou a rozsahom zodpovedať možným rizikám závažných priemyselných havárií tak, aby bolo zrejmé, že prevádzkovateľ v dostatočnej miere analyzoval životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ako aj ďalšie skutočnosti a faktory v okolí podniku z hľadiska

a) ohrozenia okolia podniku a životného prostredia prípadnou závažnou priemyselnou haváriou,

b) možného vzniku závažnej priemyselnej havárie v dôsledku pôsobenia faktorov majúcich pôvod v okolí podniku alebo v životnom prostredí.

(2) Opis okolia podniku a životného prostredia obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 častí D a E.

§ 10

(1) Bezpečnostná správa poskytuje údaje o druhu, množstve a umiestnení nebezpečných látok prítomných v podniku ako

a) surovina,

b) medziprodukt,

c) vedľajší produkt,

d) výrobok,

e) rezíduum,

f) odpad,

g) produkt vytvorený v dôsledku nekontrolovateľného priebehu chemického procesu, alebo ak ide o závažnú priemyselnú haváriu.

(2) Súčasťou bezpečnostnej správy je aj zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku.

(3) Údaje o nebezpečných látkach prítomných v podniku obsahujú

a) identifikáciu nebezpečnej látky – chemický názov, názov podľa nomenklatúry IUPAC, CAS/EC číslo, druhový alebo obchodný názov, prípadne registračné číslo nebezpečnej látky, klasifikáciu nebezpečnej látky, chemické zloženie, stupeň čistoty, najdôležitejšie prímesi,

b) maximálne množstvo prítomných nebezpečných látok alebo pravdepodobne prítomných nebezpečných látok,

c) fyzikálne a chemické vlastnosti a správanie nebezpečných látok za štandardných prevádzkových podmienok a za predvídateľných havarijných podmienok,

d) údaje o toxicite a požiarnych charakteristikách vyplývajúce z klasifikácie látky,

e) ostatné špecifické vlastnosti, napríklad podpora korózie a žieravosť, fyzikálna forma látky – prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné.

§ 11

Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti F. V niektorých podrobnostiach môže bezpečnostná správa odkazovať na dokumentáciu, ktorá je príslušnému orgánu k dispozícii na požiadanie.

§ 12

Opis prevádzkových služieb dôležitých z hľadiska spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti G.

§ 13

(1) Preventívne opatrenia a opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie sa navrhujú a zavádzajú tak, aby

a) zabránili zlyhaniu zariadenia vrátane chyby obsluhy,

b) zabránili vzniku situácie spôsobujúcej nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie,

c) znížili možné následky závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

(2) Pri hodnotení opatrení podľa odseku 1 sa prihliada aj na zavedenie, účinnosť a spoľahlivosť bezpečnostných zariadení

a) riadiacich systémov vrátane blokovacích zariadení,

b) požiarnotechnických zariadení a ostatných systémov na ochranu pred požiarom a ochranu pred výbuchom,

c) zariadení na obmedzenie rozsahu úniku nebezpečných látok,

d) detekčných a varovacích systémov,

e) pultov integrovanej havarijnej ochrany,

f) rýchlych postupov odstávky,

g) osobitných opatrení proti neoprávnenej manipulácii.

§ 14

Opis základných opatrení na úseku pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti H.

Vnútorný havarijný plán
[k § 10 zákona]

§ 15

Vnútorný havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý sa člení na všeobecnú časť, pohotovostnú časť a operatívnu časť.

§ 16

Všeobecná časť vnútorného havarijného plánu obsahuje

a) všeobecné údaje o podniku a jeho okolí

1. identifikačné údaje o prevádzkovateľovi – názov, sídlo a miesto podnikania, meno štatutárneho orgánu a identifikačné číslo organizácie – IČO a identifikačné údaje o podniku,

2. opis podniku, jeho objektov a zariadení a charakteru jeho výrobného programu,

3. príjazdové a iné komunikácie,

4. údaje o pracovnom čase, obsadení zmien zamestnancami a o zabezpečení protihavarijnej prevencie v mimopracovnom čase,

5. opis umiestnenia podniku a jeho okolia vrátane geografických, hydrografických, hydrogeologických, meteorologických, geologických, inžinier­sko­-geologických a iných pomerov, terénnych prekážok alebo priehlbní, osídlenia, citlivých alebo osobitne chránených objektov, zón a zariadení, ako aj objektov a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom rizika pre podnik,

b) osobitné údaje o podniku,

1. opis a plán rozvodov nebezpečných látok a jednotlivých médií používaných v podniku, najmä elektrickej energie, vykurovacích médií a chladiacich médií, pary, stlačeného vzduchu, inertného plynu a vody, ako aj rozvodov na odvádzanie odpadových médií, prípadne aj rozvodov na expedíciu hotových výrobkov vrátane potrebných fyzikálnych veličín a údajov, najmä tlaku, teploty, svetlého priemeru potrubia, druhu a množstva média,

2. opis a rozmiestnenie základných uzatváracích zariadení na rozvodoch podľa prvého bodu,

3. umiestnenie a funkciu signalizačných, varovacích a výstražných zariadení,

4. umiestnenie a funkciu požiarnotechnických zariadení a ďalších systémov na ochranu pred požiarmi,

c) uvedenie zdrojov nebezpečenstiev a ich stručný opis so zvýraznením najzávažnejších z nich, ktoré sú spôsobilé zapríčiniť závažnú priemyselnú haváriu,

d) zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku, ich umiestnenie, druh, názov, množstvo, dôležité fyzikálne, chemické, toxikologické a iné nebezpečné vlastnosti, ich možné nebezpečné reakcie najmä pôsobením ohňa, teploty a určitých spôsobov prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie,

e) zoznam, opis a vyznačenie objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, ktoré vyžadujú na čo možno najdlhší čas neprerušený chod a prítomnosť príslušných zamestnancov počas závažnej priemyselnej havárie, vrátane ich kvalifikácie, spôsobu ich vybavenia prostriedkami potrebnými na ochranu ich života a zdravia, určenia postupu a spôsobu na zaistenie ich bezpečnosti, ochrany zdravia a komunikácie s nimi.

§ 17

(1) Pohotovostná časť vnútorného havarijného plánu obsahuje

a) plán vyrozumenia a zvolania s uvedením poradia postupu a zodpovednosti osôb a zoznamu osôb, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné

1. povolať na miesto havárie, ak ide o taký druh závažnej priemyselnej havárie, ktorú nemožno zdolať vlastnými silami,

2. informovať o určitom druhu závažnej priemyselnej havárie, prípadne i so vzorom takého vyrozumenia a zvolania,

b) zoznam vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov, útvarov a služieb podniku, ktorým vnútorný havarijný plán ukladá určité povinnosti, mená, priezviská a funkcie osôb poverených

1. riadením prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov,

2. koordináciou činností so záchrannými zložkami1) zúčastnenými na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov,

c) spôsob vyrozumenia a varovania zamestnancov a iných osôb zdržiavajúcich sa s vedomím prevádzkovateľa v areáli podniku, a ak je to potrebné, aj spôsob vyrozumenia alebo varovania obyvateľstva,

d) určenie miesta na riadenie zdolávania závažnej priemyselnej havárie a základní pre záchranné zložky,

e) zoznam a rozmiestnenie prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

f) zásady správania sa zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku, ak ide o závažnú priemyselnú haváriu.

(2) Pohotovostná časť a operatívna časť vnútorného havarijného plánu obsahujú aj opatrenia na ochranu zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku.2)

(3) Údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a v odseku 2 sa konkretizujú v jednotlivých scenároch závažných priemyselných havárií v operatívnej časti vnútorného havarijného plánu.

§ 18

(1) Operatívna časť vnútorného havarijného plánu obsahuje scenáre, ktoré môžu nastať v dôsledku aktivácie alebo nezvládnutia nebezpečenstva v podniku, prípadne v jeho okolí.

(2) Scenáre sa zostavujú na základe hodnotenia rizika so zohľadnením špecifických podmienok podniku a jeho okolia a ich vzájomne možných interakcií. Obsahujú

a) okolnosti ovplyvňujúce vznik a časový priebeh vývoja havarijného stavu a závažnej priemyselnej havárie,

b) možné následky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok,

c) opatrenia na zastavenie rozvoja havarijného stavu a jeho prerastenia do závažnej priemyselnej havárie,

d) opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a opatrenia potrebné na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred jej následkami a na obmedzenie týchto následkov,

e) určenie zón ohrozenia.

(3) Pri zostavovaní jednotlivých scenárov sa vychádza z možných druhov závažných priemyselných havárií, ktorými sú:

a) únik nebezpečných látok,

b) požiar,

c) výbuch,

d) kombinácia prípadov uvedených v písmenách a) až c).

(4) Pri vypracúvaní scenárov sa zohľadňujú

a) možné účinky nebezpečných látok prítomných v podniku nielen na osoby a zariadenia v podniku alebo v jeho okolí ohrozené haváriou, ale aj na zasahujúce záchranné zložky,1)

b) uvoľňovanie a šírenie nebezpečných látok v ovzduší, vo vodách alebo v pôde po úniku, požiari alebo výbuchu,

c) možné ďalšie následky spojené s únikom, požiarom alebo výbuchom,

d) účinnosť a vykonateľnosť navrhovaných opatrení na zdolanie konkrétneho druhu závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov,

e) rozsah a závažnosť možného ohrozenia a spôsobenia škôd na živote a zdraví ľudí, na životnom prostredí a na majetku vrátane určenia a vyznačenia jednotlivých zón ohrozenia, a to aj v časovom vývoji.

(5) Pri scenároch týkajúcich sa úniku nebezpečných látok vrátane ich možného požiaru alebo výbuchu sa berú do úvahy

a) možné príčiny a charakter úniku a predpokladané množstvo unikajúcej nebezpečnej látky alebo inej škodliviny za jednotku času,

b) spôsob šírenia unikajúceho média – plyn, plynový mrak, prach, aerosól, roztekanie a vsakovanie, splachovanie zrážkovou alebo hasiacou vodou – pri nepriaznivých a priemerných atmosférických podmienkach pri zohľadnení topografie zariadenia, podniku a jeho okolia vrátane

1. predpokladaných časových a priestorových koncentrácií a dávok v ovzduší,

2. usadzovania alebo vsakovania do pôdy alebo do horninového prostredia,

3. predpokladaných ciest šírenia unikajúceho média v povrchových a podzemných vodách vrátane časových a priestorových priebehov koncentrácií,

c) nebezpečnosť unikajúcej látky a s tým súvisiace riziká, najmä zdraviu škodlivé a smrteľné koncentrácie a dávky,

d) ak ide o horľavé alebo výbušné nebezpečné látky, aj možné kombinácie ich úniku s požiarom alebo výbuchom s prihliadnutím na medze výbušnosti vrátane

1. tepelného žiarenia pri otvorenom ohni,

2. vzniku a šírenia nebezpečných produktov požiaru,

3. časového a priestorového priebehu koncentrácií a dávok škodlivín,

4. časového a priestorového priebehu hodnôt pretlaku a podtlaku,

5. zhodnotenia nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov.

(6) Ak ide o scenáre týkajúce sa požiaru, vychádza sa z dokumentácie vypracovanej podľa predpisov o ochrane pred požiarmi.

(7) Ak ide o scenáre týkajúce sa druhu závažnej priemyselnej havárie podľa odseku 3 písm. c), popri prvkoch uvedených v odseku 5 sa berie do úvahy najmä

a) predpokladaný časový a priestorový priebeh hodnôt pretlaku a podtlaku a

b) zhodnotenie nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov s prípadným zohľadnením pasívnej ochrany.

(8) Pre každý zo scenárov sa určí postup, ľudské zdroje a materiálne zdroje, ako aj ďalšie konkrétne opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov vrátane systému spojenia a monitoringu.

(9) Osobitne sa zvýraznia scenáre závažných priemyselných havárií, ktorých zdolanie, prípadne účinky presahujú rámec podniku, takže je potrebná aktivácia zložiek a postupov podľa plánu ochrany obyvateľstva.3)

§ 19

(1) Grafická dokumentácia tvorí spolu s písomnou časťou vnútorného havarijného plánu ucelený súbor a navzájom sa dopĺňajú. V nadväznosti na písomnú časť obsahuje údaje podľa § 17 písm. a) druhého, tretieho a piateho bodu a písm. b) až e), § 18 ods. 1 písm. d) a e), § 19 ods. 2 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. b) a d) a ods. 6, 7 a 9.

(2) Vyhotovenie a mierka grafickej časti dokumentácie vnútorného havarijného plánu musia byť primerané účelu, na ktorý má slúžiť a zodpovedať požiadavkám podľa § 17.

§ 20

(1) Pri vypracúvaní vnútorného havarijného plánu sa vychádza z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobitným zreteľom na výsledky hodnotenia rizika.

(2) Vnútorný havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje aj s príslušnými orgánmi verejnej správy a inými subjektmi, s ktorých súčinnosťou sa počíta pri zdolávaní závažných priemyselných havárií a pri obmedzovaní ich následkov. Predmetom konzultácií je

a) potreba súčinnosti a priamej pomoci príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov pri určitých scenároch vrátane potrebnej koordinácie,

b) zabezpečenie potrebnej nadväznosti vnútorného havarijného plánu na plán ochrany obyvateľstva, prípadne na podobné dokumenty príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov,

c) použiteľnosť prostriedkov na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov,

d) spôsob riadenia prác pri spoločnom nasadení podnikových a externých záchranných zložiek.

(3) Vnútorný havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje podľa potreby aj s prevádzkovateľmi ďalších podnikov a s inými subjektmi, ktoré svojou činnosťou, umiestnením, napojením na energetické siete a iné siete a zariadenia predstavujú nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie v podniku, prípadne zhoršenia jej následkov.

(4) Ak sa vnútorný havarijný plán zložitého alebo rozsiahleho podniku skladá z viacerých čiastkových ­havarijných plánov vypracovaných pre jeho jednotlivé samostatné ucelené časti, všetky čiastkové havarijné plány musia byť vo vzájomnom súlade a prepojené tak, aby boli splnené požiadavky podľa § 17.

(5) Na vypracovanie vnútorného havarijného plánu možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú podľa zákonov.4) Spôsob, prípadne forma zapracovania tejto dokumentácie do vnútorného havarijného plánu závisí najmä od konkrétnej situácie v podniku a od druhu a rozsahu uvedenej dokumentácie.

§ 21

(1) Pravidelné precvičovanie jednotlivých situácií podľa vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 8 zákona sa uskutočňuje za účasti príslušných zamestnancov podniku a podnikových služieb, za ktoré sa považuje závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, služba havarijnej odozvy, objektový útvar civilnej ochrany, strážna služba, zdravotná služba, a podľa potreby aj za účasti zamestnancov cudzieho podnikateľa, orgánov verejnej správy a iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa pri konkrétnom scenári vo vnútornom havarijnom pláne počíta.

(2) Interval precvičovania, rozsah a náplň jednotlivých cvičení určí prevádzkovateľ v súlade s § 10 ods. 8 zákona s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík.

(3) V oznámení plánovaného precvičovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 9 zákona prevádzkovateľ uvedie termín konania cvičenia, jeho tematiku, čas trvania a subjekty, ktoré sa na ňom majú zúčastniť.

(4) Súčasťou dokumentácie havarijného plánovania je aj chronologický záznam o cvičení a rozbor cvičenia vrátane potrebných opatrení vyhotovený prevádzkovateľom.

§ 22

(1) Pri určovaní intervalu pravidelného prehodnocovania a potrebnej aktualizácie vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 8 zákona prevádzkovateľ prihliada najmä na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík, ako aj na výsledky rozborov z precvičovania vnútorného havarijného plánu. Bez ohľadu na tento interval ostáva nedotknutá jeho povinnosť zabezpečiť prehodnotenie a potrebnú aktualizáciu vnútorného havarijného plánu, ak ide o prípady podľa § 10 ods. 8 zákona.

(2) Záznamy o prehodnotení vnútorného havarijného plánu podľa odseku 1 sú súčasťou dokumentácie havarijného plánovania.

(3) Na aktualizáciu vnútorného havarijného plánu sa vzťahuje rovnako § 21. Aktualizácia sa vykoná vo všetkých vyhotoveniach vnútorného havarijného plánu.

§ 23

Zhromažďovanie údajov o závažných priemyselných haváriách
[k § 17 zákona]

(1) Prevádzkovateľ oznámi závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17 ods. 1 zákona a aktualizáciu informácií podľa § 17 ods. 2 zákona na formulári uvedenom v prílohe č. 4.

(2) Prevádzkovateľ predloží všetky dostupné informácie o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 3 zákona na formulári uvedenom v prílohe č. 5.

(3) Prevádzkovateľ predloží ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii, na formulári uvedenom v prílohe č. 6.

§ 24

Informácia orgánu, ktorý vyšetroval príčiny a okolnosti závažnej priemyselnej havárie alebo nariadil príslušné opatrenia

(1) Informácia o vyšetrovaní okolností závažnej priemyselnej havárie a na jej základe nariadených opatreniach podľa § 17 ods. 4 zákona obsahuje

a) výsledky vyšetrovania závažnej priemyselnej havárie,

b) nariadené opatrenia.

(2) V údajoch podľa odseku 1 písm. a) sa uvádzajú

a) výsledky vyšetrovania príčin a okolností vzniku a priebehu závažnej priemyselnej havárie vrátane zodpovednosti príslušných osôb, nedostatkov v príslušnej dokumentácii a v bezpečnostnom riadiacom systéme,

b) následky závažnej priemyselnej havárie, najmä zasiahnutá oblasť, účinky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a na majetok, evakuácia alebo ukrytie osôb, hospodárskych zvierat, prerušenie dodávky pitnej vody, energií, telefonického spojenia, spôsobená škoda,

c) postup pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, a to aj vo vzťahu

1. k účinnosti, prípadne opisu jednotlivých činností na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov,

2. k vhodnosti a úplnosti príslušnej dokumentácie, najmä k hodnoteniu rizika, programu prevencie, bezpečnostnému riadiacemu systému, bezpečnostnej správe, vnútornému havarijnému plánu, ako aj k plánu ochrany obyvateľstva.

(3) V údajoch podľa odseku 1 písm. b) sa uvádzajú nariadené opatrenia na zmiernenie, prípadne odstránenie následkov závažnej priemyselnej havárie, opatrenia na zamedzenie opakovania rovnakej alebo podobnej závažnej priemyselnej havárie, ako aj ďalšie opatrenia vyplývajúce z vyšetrovania alebo z analýzy príčin a okolností závažnej priemyselnej havárie vrátane sankčných opatrení a opatrení na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky.

§ 25

Odborná príprava

Odborná príprava obsahuje informácie o

a) všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách súvisiace s prevenciou závažných priemyselných havárií vrátane informácií o predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, ako aj informácií o predpisoch na ochranu životného prostredia,

b) kategorizácii podnikov z hľadiska prítomnosti nebezpečných látok,

c) základoch priemyselnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií s osobitným zreteľom na

1. fyzikálno-chemické vlastnosti a požiarne charakteristiky nebezpečných látok,

2. charakter nebezpečenstva a prevenciu fyzikálnych procesov,

3. charakter nebezpečenstva a prevenciu chemických procesov,

d) zásadách ochrany proti požiaru, najmä o

1. zásadách ochrany proti požiaru horľavých látok, horľavých prachov a horľavých kvapalín,

2. navrhovaní, realizácii a užívaní stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

3. zásadách protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní mimoriadne horľavých látok a zmesí, veľmi horľavých látok a zmesí, ako aj horľavých látok a zmesí,

4. zásadách protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

5. posudzovaní protipožiarnej bezpečnosti technologických procesov,

6. funkciách a parametroch požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky a vecných ­pro­striedkov ochrany pred požiarmi,

7. organizácii a riadení ochrany pred požiarmi,

e) zásadách prevencie a ochrany pred výbuchom výbušnej atmosféry tvorenej zmesou horľavých látok vo forme plynu, pary, prachu alebo hmly so vzduchom vrátane výbuchu výbušnín,

f) zásadách ochrany proti úniku toxických látok alebo inak škodlivých látok,

g) posúdení rizika, najmä o

1. význame, účele a základných princípoch,

2. metódach a postupoch hodnotenia,

3. využívaní výsledkov posúdenia rizika v rôznych oblastiach, najmä v činnosti podniku, pri plánovaní a vykonávaní štátneho dozoru, pri územnom plánovaní a pri povoľovaní stavieb a zariadení,

h) metódach a postupoch na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovaní ich následkov, najmä z hľadiska ohrozenia života a zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a majetku,

i) princípoch, funkciách, parametroch a možnostiach použitia niektorých prostriedkov, prístrojov a zariadení na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov,

j) programe prevencie a bezpečnostnom riadiacom systéme na jeho aplikáciu,

k) havarijnom plánovaní,

1. základných princípoch a účele havarijného plánovania,

2. tvorbe vnútorného havarijného plánu a podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,

3. vypracúvaní vzorových havarijných scenárov vrátane určovania zón ohrozenia,

4. určovaní síl, prostriedkov a postupov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

5. precvičovaní a revízii vnútorného havarijného plánu,

l) náležitostiach, vypracovaní a využívaní bezpečnostnej správy,

m) informovaní verejnosti a jej účasti na rozhodovacích procesoch,

n) oznamovaní závažných priemyselných havárií a analýze ich príčin.


Spoločné ustanovenia

§ 26

Ustanovenia § 7 až 22 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa podniku kategórie A.

§ 27

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


v z. Vojtech Ferencz v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

vzor

Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 zákona

príloha 01

Tabuľka k oznámeniu o zaradení podniku

Informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku a ich klasifikácia

P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Prahová hodnota pre kategóriu (t)Projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma5)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Kód výstražných upozornení2)Trieda/kategória nebezpečnosti3)
(Časť 1)
Menovaná nebezpečná látka4)
(Časť 2)
AB

Vysvetlivky:

Súčasťou oznámenia o zaradení podniku sú karty bezpečnostných údajov nebezpečných látok.

1) Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1 tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

2) Uviesť podľa čl. 21 a prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

3) Uviesť kód podľa číselníka Kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o zaradení podniku.

4) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

5) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky -plyn, kvapalina, tuhá látka formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

Ak ide o viaceré použitia tej istej nebezpečnej látky v rôznych skupenstvách, formách, resp. tlaku a teploty oddeliť bodkočiarkou.

Kategórie nebezpečných látok

KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny - kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny - kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b -horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 Samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029

Príloha č. 2 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTÉM

A. Organizačná štruktúra podniku a potrební zamestnanci

I. Bezpečnostný riadiaci systém v tejto oblasti obsahuje

a) organizačnú schému,

b) úlohy a zodpovednosť radových zamestnancov a riadiacich zamestnancov na jednotlivých stupňoch a úsekoch riadenia, a to najmä zamestnancov zodpovedných za

1. zabezpečenie zdrojov vrátane ľudských zdrojov na vytvorenie a uplatňovanie bezpečnostného riadiaceho systému,

2. činnosť zabezpečujúcu oboznámenie zamestnancov s nebezpečenstvami ako zdrojmi rizika závažných priemyselných havárií a súlad s programom prevencie podľa § 6,

3. identifikáciu a zaznamenávanie nedostatkov a vykonávanie nápravných opatrení,

4. riadenie a kontrolu neštandardných situácií vrátane havarijných stavov,

5. identifikáciu potrieb školenia a výcviku zamestnancov vrátane určenia činností vyžadujúcich osobitné školenie a výcvik, ich zabezpečenie a hodnotenie ich úrovne a účinnosti podľa písmen c) a d),

6. koordinovanie uplatňovania bezpečnostného riadiaceho systému a podávanie správ vrcholovému manažmentu podniku,

c) identifikáciu potrebnej kvalifikácie zamestnancov uvedených v písmene b),

d) zabezpečenie potrebnej kvalifikácie zamestnancov.

II. Ustanovenia podľa bodu I sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov iného podnikateľa.

B. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií

Bezpečnostný riadiaci systém v tejto oblasti obsahuje

a) návrh a uplatňovanie postupov na systematickú identifikáciu nebezpečenstiev vyplývajúcich z normálnej i modifikovanej prevádzky vrátane spúšťania, nábehu a zastavovania prevádzky a hodnotenie ich pravdepodobnosti a závažnosti,

b) systematický postup na definovanie opatrení zameraných na prevenciu závažných priemyselných havárií, prípadne havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov.

Systém identifikácie vnútorných a vonkajších nebezpečenstiev a ich hodnotenie sa uplatňujú na príslušných úrovniach podniku – od projektovej prípravy, výstavby a prevádzky až po ukončenie prevádzky vrátane

a) nebezpečenstiev identifikovaných alebo vyplývajúcich z plánovania, projektovania, výstavby, uvedenia do prevádzky a rozvoja činnosti podniku a jeho zariadení,

b) normálneho rozsahu prevádzkových podmienok, nebezpečenstiev štandardných operácií a neštandardných situácií, najmä nábehu prevádzky, údržby a zastavovania prevádzky,

c) udalostí a možných ohrození vrátane takých, ktoré vyplývajú z ľudského faktora alebo z chyby materiálu alebo súčiastky,

d) nebezpečenstiev vyplývajúcich z činností alebo zo zlyhaní uvedených v písmenách b) a c),

e) iných nebezpečenstiev vrátane takých, ktoré vyplývajú

1. z prírodných nebezpečenstiev, najmä abnormálnych teplôt, požiarov, povodní, zemetrasení, svahových deformácií a poklesov pôdy, víchric a búrok,

2. z leteckej dopravy, železničnej dopravy, cestnej dopravy a vodnej dopravy vrátane nakládky a vykládky,

3. zo susedných priemyselných činností a iných činností,

4. z protiprávnej činnosti, najmä podpaľačstva a sabotáže.

C. Riadenie prevádzky

Riadenie prevádzky zahŕňa najmä postupy, pokyny, limity a opatrenia

a) na uvádzanie do prevádzky,

b) na nábeh a normálne prerušenie prevádzky,

c) na všetky fázy normálnej prevádzky vrátane testovania, údržby a kontroly,

d) na identifikáciu a prijímanie zodpovedajúcich opatrení ak ide o odchýlky od normálnych prevádzkových podmienok alebo parametrov,

e) na dočasné, zriedkavé alebo osobitné operácie,

f) na prevádzku počas vykonávania údržby,

g) na operácie pri havarijných situáciách,

h) na ukončenie prevádzky.

D. Riadenie zmien

Pri plánovaní zmien v podniku ide o nasledujúce postupy pri trvalých, dočasných alebo naliehavých zmenách:

a) definovanie toho, čo sa považuje za zmenu,

b) určenie zodpovednosti a právomoci na iniciovanie a schválenie zmeny,

c) identifikáciu a dokumentáciu navrhovanej zmeny a jej uplatnenia,

d) identifikáciu a analýzu možných bezpečnostných dôsledkov navrhovanej zmeny,

e) určenie a dokumentovanie potrebných bezpečnostných opatrení vrátane požiadaviek na školenie a výcvik a na potrebné zmeny v prevádzkových postupoch a v príslušnej dokumentácii,

f) určenie a zavedenie potrebných postupov na hodnotenie a následné monitorovanie po uskutočnení zmeny vrátane potrebných nápravných mechanizmov a opatrení.

E. Monitorovanie plnenia

Monitorovanie plnenia programu prevencie a účinnosti bezpečnostného riadiaceho systému súladu sa delí na

a) priebežné – zahŕňa priebežnú kontrolu kritických miest v podniku, na zariadeniach a prístrojovom vybavení, ako aj kontrolu súladu s predpísaným školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou dokumentáciou a praxou,

b) následné – uskutočňuje sa následne ako reakcia na závažnú priemyselnú haváriu a zisťujú sa ním nielen bezprostredné príčiny, ale aj všetky zásadné zlyhania, ktoré viedli k takejto havárii alebo k inej závažnej odchýlke od normálneho prevádzkového stavu.

Monitorovanie plnenia môže zahŕňať aj ukazovatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti.

F. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu prevencie

Plán interných auditov, ako aj prípadných externých auditov obsahuje

a) oblasti auditovaných činností,

b) intervaly vykonávania auditov pre každú z oblastí,

c) zodpovednosť za každý audit,

d) zdroje a osoby potrebné pre každý audit vrátane prípadných požiadaviek na expertíznu činnosť, na zabezpečenie nezávislosti a technickej podpory,

e) postupy na vyhotovovanie a podávanie správ o výsledku auditov,

f) postupy na nápravné opatrenia.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÚ SPRÁVU

A. Úvodná časť

Úvodná časť obsahuje

a) údaje o prevádzkovateľovi - meno a priezvisko, obchodný názov, sídlo a miesto podnikania, právnu formu, meno štatutárneho orgánu, identifikačné číslo organizácie - a o podniku,

b) súčasnú a plánovanú činnosť podniku a jeho ťažiskových zariadení -hlavné činnosti a ostatné výrobné činnosti,

c) rok založenia a najdôležitejšie etapy rozvoja podniku, prípadne aj ťažiskových zariadení vrátane povolení a oprávnení na vykonávanie jednotlivých činností,

d) počet zamestnancov pracujúcich v podniku vrátane zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku, počet zamestnancov v jednotlivých zmenách, priemerný počet návštevníkov,

e) základný technický opis podniku, prípadne aj jeho ťažiskových zariadení, charakterizujúci podnik z hľadiska najzávažnejších rizík vyplývajúcich z prítomnosti nebezpečných látok a prevádzkovaných technológií.

B. Informácia o umiestnení podniku

Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje o topografii miesta situovania podniku, o základnom členení a prístupnosti podniku a jeho ťažiskových zariadení v rozsahu zodpovedajúcom miere rizika závažnej priemyselnej havárie, ako aj citlivosti a zraniteľnosti okolitého životného prostredia.

Predložené topografické mapy musia byť vyhotovené vo vhodnej mierke tak, aby zahŕňali areál podniku a okolité územie v rozsahu primeranom potenciálnemu dosahu závažných priemyselných havárií; vychádza sa pritom zo scenárov závažných priemyselných havárií. Zreteľne sa na nich vyznačia:

a) podnik ako celok, prípadne aj jeho ťažiskové zariadenia,

b) prístupové cesty k podniku, prípadne aj k jeho ťažiskovým zariadeniam, únikové cesty z podniku, prípadne i od ťažiskových zariadení,

c) ostatné komunikácie, ktoré majú význam z hľadiska zdolávania závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov,

d) typ využitia územia v okolí podniku napríklad priemysel, poľnohospodárstvo, sídelné útvary, environmentálne citlivé lokality, chránené územia,

e) umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry,

1. nemocníc, škôl, domovov dôchodcov,

2. štadiónov, železničných staníc, autobusových staníc, kostolov, parkov a iných miest, kde sa pravidelne zhromažďuje značný počet osôb,

3. železničných a diaľničných sietí, letísk vrátane dráhového systému, diaľkových rozvodov elektrickej energie a zemného plynu.

C. Situačný plán podniku

Situačný plán podniku musí byť vyhotovený vo vhodnej mierke tak, aby prehľadným spôsobom zahŕňal ďalej uvedené zariadenia a miesta činností. Dôležité zariadenia alebo časti podniku sa podľa potreby uvedú na osobitných mapách, schémach alebo iných vyobrazeniach vo väčšej mierke. Situačný plán zodpovedajúcim spôsobom identifikuje zariadenia a miesta činností podniku vrátane

a) hlavných skladovacích miest a výrobných zariadení,

b) umiestnenia nebezpečných látok a ich množstva,

c) infraštruktúry podniku, najmä potrubí a rozvodov, nádrží, manipulačných miest a voľných priestorov,

d) vzdialeností medzi jednotlivými zariadeniami a ich časťami,

e) únikových ciest a zariadení na ukrytie zamestnancov a iných osôb v rámci podniku,

f) riadiacich miest.

D. Opis okolia podniku

Opis okolia podniku obsahuje relevantné informácie

a) informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky vrátane informácie o všetkých susediacich podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli byť príčinou závažnej priemyselnej havárie a domino efektu alebo zhoršiť ich následky,

b) o obývaných oblastiach vrátane hustoty osídlenia,

c) o citlivých a dôležitých verejných budovách akými sú napríklad školy, nemocnice, kostoly, policajné stanice, hasičské stanice, telefónne ústredne, domovy dôchodcov,

d) o dôležitých verejnoprospešných zásobovacích podnikoch a zariadeniach potenciálne ohrozených následkami závažnej priemyselnej havárie - elektrická energia, voda, plyn, teplo, telefón, kanalizácia,

e) o dopravných komunikáciách a veľkých dopravných centrách - cestách, železničných tratiach vrátane osobných a zoraďovacích nádraží, vodných cestách vrátane prístavov, leteckých koridoroch a letiskách vrátane dráhového systému, depách,

f) o priemyselných činnostiach - o ich charaktere, vzájomnom rozmiestnení a priestorových vzdialenostiach od podniku, obmedzeniach vyplývajúcich z činnosti iných podnikov,

g) o ochranných pásmach pre objekty a zariadenia podľa písmena a) až e), o kultúrnych pamiatkach a turisticky významných oblastiach a turistických centrách.

E. Opis životného prostredia

Opis životného prostredia obsahuje v potrebnom rozsahu nasledujúce údaje:

a) povrchové a podzemné vody, osobitne vodárenské zdroje, chránené vodohospodárske oblasti, citlivé oblasti, zraniteľné oblasti, vodárenské toky vrátane prípadných ochranných pásem a emisných limitov,

b) chránené územia a iné osobitne chránené časti prírody a krajiny, citlivé ekosystémy, vzťah k územnému systému ekologickej stability,

c) potrebné údaje z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane prípadných oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia,

d) potrebné údaje z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,

e) meteorologické údaje,

1. priemerné a maximálne údaje o zrážkach,

2. búrková činnosť,

3. vlhkosť, hmla, mráz,

4. charakter vetrov, najmä pokiaľ ide o ich prevládajúci smer a rýchlosť,

5. výskyt tried stability počasia,

6. zaznamenané maximálne a minimálne teploty,

f) geologické, hydrologické a hydrografické údaje,

1. všeobecná geologická, hydrogeologická a inžinierskogeologická charakteristika,

2. typ a stavba geologických štruktúr, najmä podmienky podložia,

3. seizmicita a tektonické pomery územia,

4. geodynamické javy so zameraním predovšetkým na zosuvy a iné svahové deformácie, zátopové územia, možnosť vzniku povodní, svahových deformácií a poklesov terénu ,

5. iné miestne špecifické prírodné nebezpečenstvá.

F. Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie

1. Opis činností obsahuje nasledujúce údaje:

a) základné prevádzkové činnosti,

b) chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny,

c) dočasné skladovanie nebezpečných látok v podniku,

d) ostatné činnosti spojené s manipuláciou s nebezpečnou látkou v areáli podniku, nakladanie, vykladanie a preprava vrátane prepravy potrubím,

e) odstraňovanie, zhromažďovanie, opätovné použitie, recyklácia alebo zneškodnenie odpadov,

f) čistenie odpadových plynov a ich vypúšťanie,

g) ostatné fázy procesu, úpravárske a spracovateľské operácie.

2. V nadväznosti na opis činností sa uvedú potrebné údaje o technológii,

a) postupové diagramy, schémy potrubia a technologického zariadenia,

b) technologické zariadenie a ďalšie vybavenie,

c) parametre technologického procesu za štandardných i neštandardných podmienok,

d) riadiace, kontrolné, poplašné a iné bezpečnostné systémy,

e) dôležité kvalitatívne a kvantitatívne informácie o tokoch energií a materiálov za štandardných podmienok prevádzky, pri spúšťaní a zastavovaní procesov a počas nepravidelných pracovných operácií,

f) charakteristika výrobných podmienok a parametrov nebezpečných látok v štandardných i neštandardných podmienkach.

3. Opis stavebných objektov a zariadení, v ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami, najmä takých, na ktoré sa podľa hodnotenia rizík viažu hlavné riziká závažnej priemyselnej havárie, obsahuje údaje

a) o základoch, konštrukcii a stabilite,

b) o použitých materiáloch z hľadiska bezpečnosti,

c) o vyhotovení a vybavení zariadení vystavených vysokým tlakom alebo vysokým teplotám,

d) o zabezpečení proti vonkajším vplyvom vrátane odkazov na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

4. Opis opatrení, postupov a operácií na zaistenie bezpečnosti vo všetkých štádiách prevádzky vrátane spúšťania, odstavovania, neštandardných podmienok alebo operácií a havarijných situácií.

5. Prehľad závažných priemyselných havárií a prehľad prípadov, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárií, s rovnakými látkami a procesmi aké sa používajú, zohľadnenie získaných skúseností a odkaz na konkréte opatrenia prijaté s cieľom predchádzať takýmto závažným priemyselným haváriám.

G. Prevádzkové služby

1. Vonkajšie služby

Vonkajšie dodávky, prívody alebo napájanie zo zdrojov,

a) elektrickej energie alebo inej energie,

b) vody,

c) iných kvapalných, plynných alebo tuhých médií.

2. Vnútorné služby

a) vnútorné elektrické siete,

b) vnútorná výroba energií, skladovanie a zásobovanie palivami,

c) havarijné napájanie,

d) požiarnotechnické zariadenia okrem elektrickej požiarnej signalizácie a ďalšie systémy na ochranu pred požiarom,

e) horúcovody a iné rozvodné siete na kvapaliny,

f) rozvody vzduchu alebo iných plynov,

g) komunikačné a informačné systémy.

3. Ostatné služby

a) bezpečnostné technické služby,

b) zdravotná služba,

c) riadiace strediská,

d) služba havarijnej odozvy,

e) stráženie objektu alebo zariadenia,

f) laboratóriá,

g) údržba, opravy a iné.

4. Nakladanie s odpadovými vodami:

a) kanalizácia a nakladanie s odpadovými vodami,

b) zariadenie na kontrolu a zber vody použitej na hasenie požiaru.

5. Monitorovacie služby

a) meteorologické stanice,

b) detekcia únikov toxických nebezpečných látok do ovzdušia,

c) detekcia únikov toxických nebezpečných látok do vody, pôdy a horninového prostredia,

d) elektrická požiarna signalizácia,

e) detekcia prítomnosti výbušných látok,

f) monitorovanie vstupu a pohybu cudzích osôb.

H. Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií

Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií inštalovaného v podniku obsahuje údaje

a) o opatreniach a zariadeniach podľa § 14 ods. 1 a 2 a o okolnostiach, za ktorých je toto vybavenie určené na použitie,

b) o prípadných ďalších prostriedkoch na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov a o ich použiteľnosti.

I. Opis organizácie pohotovosti a zásahu

Ide o nasledujúce údaje:

a) organizácia, zodpovednosť a postup pre prípad ohrozenia,

b) školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a záchranné zložky,

c) aktivácia varovania alebo vyrozumenia zamestnancov a iných osôb v areáli podniku, príslušných orgánov, susedných podnikov a zariadení, a ak to je potrebné, aj verejnosti,

d) identifikácia zariadení, ktoré potrebujú ochranu alebo záchranné zásahy, ako aj zariadení, ktorých činnosť treba zabezpečiť na čo možno najdlhší čas aj počas závažnej priemyselnej havárie,

e) identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a kontrolných centier,

f) opatrenia na odstavenie procesov, zariadení a činností, ktoré majú potenciál zhoršiť následky závažnej priemyselnej havárie.

J. Opis využiteľných zdrojov

Opis využiteľných zdrojov obsahuje údaje o podstatných zdrojoch, ktoré treba aktivovať ak ide o závažnú priemyselnú haváriu. Ide o nasledujúce údaje:

a) aktivácia vonkajších záchranných zložiek a ich koordinácia s podnikovými záchrannými zložkami,

b) dohody o vzájomnej pomoci so susednými prevádzkovateľmi a mobilizácia vonkajších zdrojov,

c) podnikové a iné miestne dostupné zdroje alebo zdroje dostupné na základe osobitnej dohody, najmä technická, organizačná a informačná pomoc a špecializované zdravotnícke služby.

K. Zoznam prvkov podľa časti H až J potrebných na vypracovanie

a) vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona,

b) podkladov pre plán ochrany obyvateľstva podľa § 11 zákona,

c) potrebných odkazov na už vypracovaný vnútorný havarijný plán a na podklady podľa písmena b) alebo výňatky z uvedenej dokumentácie.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

Oznámenie závažnej priemyselnej havárie podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona.

príloha 04

TAbuľka k Oznámeniu závažnej priemyselnej haváriE

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri ZPH

P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Trieda/kategória nebezpečnosti2)
(Časť 1)
Menovaná nebezpečná látka3)
(Časť 2)

1) Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1. tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

2) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o závažnej priemyselnej havárii.

3) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

4) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky - plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

Kategórie nebezpečných látok

KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE kategória 1
P1Trieda P -fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny -pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a Horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 -pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - Oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny, kategória 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029

Príloha č. 5 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

Informácia o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 3 zákona

príloha 05

Tabuľka k Informácii o závažnej priemyselnej havárii

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri ZPH

P. č.Názov nebezpečnej látky1)CAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma5)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti2)Trieda/kategória nebezpečnosti3)
-Časť 1
Menovaná nebezpečná látka4)
- Časť 2
Priamo a nepriamo prítomnéPravdepodobne prítomné -generované

1) Uviesť nebezpečné látky priamo/nepriamo prítomné pri závažnej priemyselnej havárii, ako aj pravdepodobne prítomné nebezpečné látky, pri ktorých sa možno oprávnene domnievať, že by mohli vzniknúť pri strate kontroly nad procesmi.

Pozri vysvetlivku 4 a 5 k spracovaniu informácie o vzniku závažnej priemyselnej havárie.

2) Uviesť podľa tabuľky 1.1, s. 331 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

3) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o zaradení podniku.

4) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

5) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky -plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

KÓDY NA VYPLNENIE INFORMÁCIE O závažnej priemyselnej haváriI

Kód 1 – DRUH HAVÁRIE

Únik 11

1101 únik plynu/výparov/hmloviny do ovzdušia

1102 únik kvapaliny do pôdy, resp. horninového prostredia

1103 únik kvapaliny do povrchových a podzemných vôd

1104 únik tuhých látok do pôdy, resp. horninového prostredia

1105 únik tuhých látok do povrchových a podzemných vôd

Požiar 12

1201 požiar -všeobecný rozsiahly požiar

1202 horiace množstvo kvapaliny v nádobe alebo mimo nej

1203 prúdový oheň -horiaci prúd kvapaliny unikajúcej z otvoru

1204 vzplanutie plynov -horiaci oblak výparov, front plameňov šíriaci sa podzvukovou rýchlosťou

1205 ohnivá guľa - horiaca masa stúpajúca v ovzduší, často po výbuchu výparov v dôsledku vriacej kvapaliny

Výbuch 13

1301 tlakový výbuch -prasknutie tlakového systému

1302 BLEVE - vriaca kvapalina expandujúca do výbuchu výparov

1303 výbuch s rýchlou zmenou skupenstva -rýchla zmena skupenstva

1304 výbuch s nekontrolovateľnou reakciou -zvyčajne exotermickou

1305 výbuch prachu

1306 výbušný rozklad -nestabilného materiálu

1307 VCE - výbuch mraku výparov, vlna šíriaca sa nadzvukovou rýchlosťou

Iné 14

1401 produkty horenia v ovzduší

1402 produkty horenia v pôde, resp. v horninovom prostredí

1403 produkty horenia v povrchovej a podzemnej vode

1404 voda použitá na hasenie v pôde, resp. v horninovom prostredí

1404 voda použitá na hasenie v povrchovej a podzemnej vode

1405 iné

Kód 2 – ČINNOSŤ/JEDNOTKA

Procesná jednotka 21

2101 prerušovaná - dávková chemická reakcia

2102 kontinuálna chemická reakcia

2103 elektrochemická operácia

2104 fyzikálna operácia - zmiešavanie, tavenie, kryštalizácia a podobne.

2105 úprava - napúšťanie, konzervácia

2106 výroba energie - spaľovanie a podobne

Skladovacia jednotka 22

2201 spojené s procesom - zásoby a iné na mieste výroby

2202 spojené s distribúciou - mimo miesta výroby

Vnútropodniková preprava 23

2301 potrubím

2302 mechanická - dopravníky a podobne

2303 automobilová

2304 nakladanie/vykladanie - dopravné terminály

Iné 24

2401 balenie - plnenie vriec, sudov, bubnov a podobne

2402 zneškodňovanie - spaľovanie, ukladanie do zeme a podobne

2403 iné

Kód 3 – Zariadenie/prvok

3001 reakčná nádoba netlaková

3002 reakčná nádoba tlaková

3003 kontajner netlakový - násypný zásobník, tank, bubon, vrece a podobne

3004 kontajner tlakový - malá guľa, guľa, valec a podobne

3005 kontajner inej ako okolitej teploty - chladený alebo vyhrievaný

3006 voľné uloženie - neobmedzená halda, kopa a podobne; ak je balené vo vreciach alebo v sudoch a podobne, ktoré sú uložené na neobmedzenej kope, voľne uložené na zemi a podobne, použite, prosím, oba kódy

3007 stroje/vybavenie čerpadlo, filter, kolónový separátor, zmiešavač a podobne

3008 zdroj energie - motor, kompresor a podobne

3009 výmenníky tepla - ohrievače, chladiče, ohrievacie špirály a podobne

3010 ventily/ovládače - regulátory/monitorovacie zariadenia/vypúšťacie kohúty

3011 potrubie všeobecne/príruby

3012 ostatné prepravné zariadenia/prístroje/vozidlá

3013 iné

Kód 4 – PRÍČINNÉ FAKTORY

Prevádzkové/technické 41

4101 zlyhanie tesnosti nádoby/kontajnera/vybavenia

4102 zlyhanie/chyba súčiastky/stroja

4103 strata kontroly nad procesom

4104 korózia/únava materiálu

4105 chyba - zlyhanie nástroja/kontrolného alebo monitorovacieho zariadenia

4106 nekontrolovateľná reakcia

4107 nečakaná reakcia/zmena skupenstva

4108 zablokovanie

4109 rast elektrostatického náboja

Organizačné 42

4201 neadekvátne usporiadanie riadenia

4202 problém postoja vedenia

4203 organizačné postupy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce, nejasné

4204 školenia/pokyny - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

4205 dohľad - žiadny, neadekvátny, nezodpovedajúci

4206 personálne obsadenie - neadekvátne, nezodpovedajúce

4207 analýza procesu - neadekvátna, nesprávna

4208 projekt prevádzkarne/vybavenia/systému - neadekvátny, nezodpovedajúci

4209 užívateľská nevhodnosť - prístroj, systém a podobne

4210 výroba/konštrukcia - neadekvátna, nezodpovedajúca

4211 inštalácia - neadekvátna, nezodpovedajúca

4212 izolácia vybavenia/systému - žiadna, neadekvátna, nezodpovedajúca

4213 údržba/opravy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

4214 testovanie/inšpekcie/záznamy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

Vonkajšie 43

4301 prírodná udalosť - počasie, teplota, zemetrasenie

4302 dominový účinok inej havárie

4303 dopravná nehoda

4304 náraz predmetu

4305 zlyhanie rozvodného systému - elektrina, plyn, voda, para a podobne

4306 nedostatočná ochrana a zabezpečenie podniku

Ľudský faktor 44

4401 chyba prevádzkovateľa

4402 zdravotný stav prevádzkovateľa vrátane ochorení, otravy, smrti a podobne

4403 zámerné neuposlúchnutie/odmietnutie vykonania povinnosti

4404 úmyselný zásah

Iné 45

4501 neidentifikované

4502 iné

Kód 5 – ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vnútrozemské 51

5101 metropolitná výstavba

5102 mestská výstavba

5103 vidiecka výstavba

5104 parky/spoločné priestranstvá

5105 trávnaté plochy/pasienky/lúky

5106 orná pôda/poľnohospodárske kultúry/vinice/sady

5107 lesy prevažne alebo úplne umelo vysadené

5108 lesy prevažne alebo úplne prírodné

5109 rašeliniská/vresoviská/horská vegetácia

5110 močiare/plochy s tŕstím

Sladkovodné 52

5201 vodná stavba

5202 rybník/jazero

5203 potok/prítok

5204 rieka

Pobrežné 53

5301 slané močiare/blatá

5302 piesok/duny/dunové depresie

5303 štrkový breh, pláž

5304 skalnatý breh

Morské 54

5401 slané lagúny

5402 ústie

5403 otvorené more/morské dno

Iné 55

5501 iné

Kód 6 – HAVARIJNÉ OPATRENIA

Vnútorné systémy 61

6101 prehodnotenie riadenia/organizácie

6102 hasiace systémy -vodná clona, monitory a podobne

6103 inertizujúce systémy - pena, inertný plyn a podobne

6104 postupy núdzového odstavenia prevádzky

6105 druhotné tesnenie, zachytávanie - hrádze, záchytné nádoby a podobne

6106 sirény

6107 podnikové havarijné skupiny - požiarna, zdravotná a podobne

6108 kontrola odtoku požiarnej vody

6109 detekcia plynov, predpoveď/odhad množstva/rozptýlenia

6110 signál „všetko čisté“ akustický koniec varovania

Vonkajšie systémy 62

6201 externé požiarne útvary

6202 externá zdravotná/záchranná služba

6203 policajný zásah

6204 vojenský zásah

6205 vodohospodársky orgán/mobilizácia ostatných externých špecialistov

6206 aktivizácia dobrovoľných organizácií

6207 riadenie davu -más ľudí

6208 riadenie dopravy

Ochranné stavby 63

6301 verejnosť upozornená priamo bezpečnostnou službou

6302 verejnosť upozornená prostredníctvom médií

Evakuácia 64

6401 všetci alebo väčšina prostredníctvom osobnej prepravy

6402 všetci alebo väčšina prostredníctvom organizovanej prepravy

6403 použitie organizovaných evakuačných centier

6404 návrat domov

Ochrana 65

6501 ukrytie

6502 prostriedky individuálnej ochrany

Iné 66

6601 iné

Kód 7 – OPATRENIA na zmiernenie strednodobých a dlhodobých následkov

Dekontaminácia 71

7101 pokračujúce šírenie látky

7102 látka bola neutralizovaná

7103 voda/plodiny/územie atď. vyradené z pôsobnosti opatrení na návrat do pôvodného stavu

Návrat do pôvodného stavu - sanácia 72

7201 kontaminované oblasti boli vyčistené

7202 obnovenie stavieb a konštrukcií

7203 návrat prírodného prostredia do pôvodného stavu

Sledovanie následkov 73

7301 sledovanie zdravotného stavu/epidemiológia

7302 environmentálny monitoring

7303 žiadne

Iné 74

7401 iné

Kategórie nebezpečných látok

KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení. - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo v chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029

Vysvetlivky k spracovaniu informácie o vzniku závažnej priemyselnej havárie

Vysvetlivka 1: Posúdenie následkov - ľudský faktor

Osoby ohrozené závažnou priemyselnou haváriou (ďalej len „ZPH“) sú osoby predvídateľne vystavené riziku ZPH.

Úmrtie - smrť môže byť okamžité alebo následné, ktorého príčinou je ZPH.

Zranenia vyžadujúce hospitalizáciu sú otravy, popáleniny chemického a iného pôvodu, traumy alebo iné fyzické a mentálne zranenia alebo ujmy na osobách vyžadujúce ich prijatie do nemocnice minimálne na 24 hodín nielen na pozorovanie.

Iné predstavujú zranenia vyžadujúce lekárske ošetrenie, ale nevyžadujúce prijatie do nemocnice na dlhšie ako na 24 hodín.

Vysvetlivka 2: Posúdenie následkov - životné prostredie

V opise uveďte informácie o znečistení, kontaminácii, poškodení životného prostredia - obývaná oblasť, bežne žijúca, vzácna a chránená flóra a fauna, záchytné vodohospodárske oblasti, zásobárne vody na účely spotreby alebo rekreácie, pôda, morské alebo sladkovodné stanovištia, chránené územia, typ a rozsah škôd - rozsah, počty, územia, objemy, koncentrácie, vzdialenosti, veľkosti populácií, dotknuté počty v %, dotknuté druhy, ak sú dostupné. Ak neprišlo k žiadnej ekologickej škode uvedeného typu, uveďte to a vysvetlite dôvody.

Vysvetlivka 3: Posúdenie následkov - materiálne škody

Uveďte celkové vyčíslenie škôd:

- materiálne škody - zahŕňajú aktuálne peňažné ohodnotenie fyzických škôd na budovách, materiáloch alebo inom majetku vrátane hospodárskych zvierat a plodín v priamej súvislosti so ZPH. Nezahŕňajú náklady na obnovovacie - sanačné práce ani škody z ušlého zisku.

- náklady na zásah - zahŕňajú vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu, súčasné alebo budúce náklady na havarijné operácie a dokumentáciu a následné uvedenie do pôvodného stavu.

Ak nevznikli žiadne náklady alebo podrobnosti o nákladoch sa nedajú získať, napíšte dôvody.

Vysvetlivka 4: Priamo zapojená -zahrnutá látka

Priamo zapojená - zahrnutá látka je nebezpečná látka zapojená do ZPH, ktorá má priame škodlivé následky.

Vysvetlivka 5: Nepriamo zapojená - zahrnutá látka

Nepriamo zapojená - zahrnutá látka je nebezpečná látka zapojená do iniciačnej alebo inej udalosti spojenej s hlavnou udalosťou, ale priamo nespôsobujúca škodlivé následky -napríklad horľavá alebo výbušná látka môže byť nepriamo zapojená tým, že spôsobí oheň alebo výbuch iniciujúci únik toxického plynu, ktorý priamo spôsobí hlavné toxické zamorenie.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

Informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 8 zákona

príloha 06

TABUĽKA K InformáciI o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri UDALOSTI

P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Trieda/kategória nebezpečnosti2)
- Časť 1
Menovaná nebezpečná látka3)
- Časť 2

Vysvetlivky:

1) Uviesť podľa tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

2) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou tohto formulára.

3) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

4) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky ako plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné- tlak, teplotu.

Kategórie nebezpečných látok

KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P -fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142,31. 5. 2008) v platnom znení - Pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b – výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 -horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - Nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo v chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13 O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029

Príloha č. 7 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).

Poznámky pod čiarou

1) § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

2) § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.

3) § 3c ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 128/2015 Z. z.

4) Napríklad § 6a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 39 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 6 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.