Zákon č. 212/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2013
Platnosť od 23.07.2013
Účinnosť od 01.11.2013

212

ZÁKON

z 25. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 9 sa slová „2710 19 71 až 2710 19 83, 2710 19 87“ nahrádzajú slovami „2710 19 71, 2710 19 91“ a slová „210 litrov“ sa nahrádzajú slovami „150 litrov a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov“.

2. V § 25a odsek 1 znie:

(1) Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s minerálnym olejom podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. e), minerálnym olejom podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovarom, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, palivo, prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 150 litrov, okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“). Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie, len ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 230 litrov.“.

3. V § 25a ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie nesmie mať nedoplatky voči colnému úradu.“.

4. V § 25a ods. 6 sa vypúšťajú písmená c) a d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).

5. V § 25a ods. 10 písmeno a) znie:

a) oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 5 písm. b) a odseku 6 do 15 dní odo dňa jej vzniku,“.

6. V § 25a ods. 13 písmeno a) znie:

a) evidenčné číslo povolenia na obchodovanie,“.

7. V § 25a ods. 15 písmeno b) znie:

b) vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 150 litrov okrem vybraného minerálneho oleja kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 a vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 v obaloch menších ako 230 litrov.“.

8. Za § 46j sa vkladá § 46k, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46k

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013

(1) Osoba, ktorá chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013, je povinná do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie musí obsahovať údaje podľa § 25a ods. 5 písm. a) a b) v znení účinnom do 31. októbra 2013.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú doklady podľa § 25a ods. 6 písm. a), b) a e) v znení účinnom do 31. októbra 2013.

(3) Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013, sa považuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.

(4) Žiadosť osoby, ktorá požiadala o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorej colný úrad nevydal do 31. októbra 2013 povolenie na obchodovanie, posúdi colný úrad podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.

(5) Osoba, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87 podľa § 25a v znení účinnom do 31. októbra 2013 a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, sa nepovažuje za obchodníka s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013 a povolenie na obchodovanie jej k 1. novembru 2013 zaniká, ak neoznámi colnému úradu do 31. októbra 2013, že chce byť obchodníkom s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a v znení účinnom od 1. novembra 2013.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013 okrem čl. I prvého až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.