Oznámenie č. 7/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

Čiastka 5/2011
Platnosť od 11.01.2011

7

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon“)

opatrenie z 29. decembra 2010 č. 22715/2010/SLP/z.55359-M, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania.

Opatrenie ustanovuje kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona, na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a nahliadnuť doň možno na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.