Oznámenie č. 48/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009
Záväznosť od 23.12.2008

48

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 4. februára 2008 a 23. decembra 2008 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy.

Dohoda nadobudla platnosť 23. decembra 2008.

K oznámeniu č. 48/2009 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Maďarskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. 2339/Adm/KÜM/2008 zo 4. februára 2008 v znení:

„Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a má česť oznámiť, že na území maďarského Ipolytölgyes a slovenských Malých Kosíh, medzi hraničnými znakmi s číslami III.12/14 MO a III.12/17 S, na hraničnom vodnom toku Ipeľ, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti, na slovenskom štátnom území a na maďarskom štátnom území, v záujme výstavby a prevádzky rybovodu je vláda Maďarskej republiky pripravená uzatvoriť s vládou Slovenskej republiky dohodu v tomto znení:

DOHODA

medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy

Vláda Maďarskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

v duchu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži,

v záujme ochrany životného prostredia a prírody v priestore hraničného vodného toku Ipeľ a jeho povodia uskutočňovanej v duchu smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

vychádzajúc z Programu susedskej spolupráce Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2004 – 2006 (INTERREG III/A),

s cieľom výstavby a prevádzky rybovodu v priestore hate pri maďarskej obci Ipolytölgyes a slovenskej obci Malé Kosihy,

vychádzajúc zo stavu prípravy návrhu na zmenu spoločnej štátnej hranice a výmenu oddelených častí štátnych území v súvislosti s vodohospodárskymi opatreniami vykonanými na hraničnom vodnom toku Ipeľ,

v súlade s ustanoveniami článkov 14 a 19 Zmluvy medzi Maďarskou ľudovou republikou a Československou republikou o úprave režimu na štátnej hranici podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe (ďalej len „zmluva o štátnej hranici“),

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany berú na vedomie, že v priestore maďarskej obce Ipolytölgyes a slovenskej obce Malé Kosihy, medzi hraničnými znakmi III.12/14MO a III.12/17 S, na hraničnom vodnom toku Ipeľ a v jeho bezprostrednej blízkosti, na maďarskom štátnom území a slovenskom štátnom území bude vybudovaný rybovod, ktorého investorom je maďarská Správa ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva stredného Podunajska (ďalej len „maďarský investor“).

(2) Vláda Slovenskej republiky súhlasí s užívaním dotknutej časti slovenského štátneho územia vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., s výmerou 42 472 m2 pre výstavbu a prevádzku obtokového kanála a ďalších príslušných objektov realizovaných ako súčasť rybovodu. Ide o pozemky v katastrálnom území Malé Kosihy, parcelné čísla 1893/1, 1902/1, 1936, 1937 a 1938.

Článok 2

(1) Maďarská strana sa zaväzuje zabezpečiť vodoprávne a iné doteraz neuskutočnené konania potrebné na realizáciu investície v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán.

(2) Slovenská strana sa zaväzuje zabezpečiť vodoprávne konania a iné konania potrebné na realizáciu investície v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(3) Maďarská strana sa zaväzuje, že maďarský investor bude slovenské štátne územie uvedené v článku 1 tejto dohody užívať len na účely výstavby a prevádzky dokončenej stavby podľa tejto dohody.

(4) Maďarská strana sa zaväzuje, že v prípade platobnej neschopnosti maďarského investora nahradí poškodeným subjektom škody spôsobené v súvislosti s výstavbou a prevádzkou rybovodu.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že dokončené objekty rybovodu budú do nadobudnutia platnosti zmluvy podľa článku 4 ods. 2 tejto dohody spoločne prevádzkovať a užívať prostredníctvom príslušných vodohospodárskych orgánov a organizácií podľa manipulačného poriadku rybovodu.

Článok 4

(1) Zmluvné strany sa v súlade s článkom 3 ods. 1 druhou vetou a článkom 3 ods. 5 zmluvy o štátnej hranici dohodli, že v priestore, ktorého sa výstavba dotýka, sa štátna hranica nemení. Priebeh štátnej hranice zostáva bez zmien v súlade s platnými hraničnými dokumentmi podľa stavu ku dňu začatia výstavby, a to až do nadobudnutia platnosti pripravovaných zmien štátnej hranice a do uskutočnenia súvisiacej výmeny oddelených častí štátnych území podľa odseku 2.

(2) Zmluvné strany zobrali na vedomie, že v dôsledku zmien koryta hraničného vodného toku Ipeľ v súvislosti s vykonanými vodohospodárskymi úpravami nastane na úseku štátnej hranice uvedenom v článku 1 tejto dohody zmena štátnej hranice, ktorej prípravou boli poverené príslušné štátne orgány, a bude riešená osobitnou medzinárodnou zmluvou.

Článok 5

(1) Pracovníci maďarského investora a príslušných vodohospodárskych orgánov Maďarskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu môžu prekračovať štátnu hranicu v priestore stavby podľa článku 1 tejto dohody a do tohto priestoru prepravovať stavebný materiál a stavebnú techniku.

(2) Pracovníci podľa odseku 1 pri prekračovaní štátnej hranice a pri zdržiavaní sa na území Slovenskej republiky musia mať pri sebe doklad totožnosti.

Článok 6

Sporné otázky spojené s výkladom a vykonávaním tejto dohody budú riešiť zmluvné strany prostredníctvom priamych rokovaní ministra životného prostredia a vodného hospodárstva Maďarskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Ak nedospejú k dohode, sporné otázky predložia na rozhodnutie svojim vládam.

Článok 7

Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na určitý čas do nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvy medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou upravujúcou zmenu priebehu predmetného úseku štátnej hranice a výmenu území v priestore podľa článku 1 tejto dohody, najdlhšie však na päť (5) rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta a odpovedná nóta tvorili Dohodu medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy uzavretú formou výmeny nót, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia odpovednej nóty.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky o svojej hlbokej úcte.

V Budapešti 23. decembra 2008

Ministerstvo zahraničných vecí

Maďarskej republiky