Vyhláška č. 631/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z.

Čiastka 211/2008
Platnosť od 30.12.2008 do31.12.2010
Účinnosť od 01.02.2009 do31.12.2010
Zrušený 552/2010 Z. z.

631

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 32 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch v znení vyhlášky č. 645/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmeroch 20 x 44 mm a je rozdelená na hlavné pole, ktoré sa nachádza v strednej časti kontrolnej známky, a voľné polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké a ktoré sa nachádzajú v hornej časti kontrolnej známky a dolnej časti kontrolnej známky.“.

2. V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet podľa § 6 ods. 5 zákona, a to v dolnej časti.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


v z. František Palko v. r.