Oznámenie č. 482/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby

Čiastka 175/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.

482

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 18a ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-218/2008-OdL, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby (oznámenie č. 535/2007 Z. z.).

Výnos sa vydáva v súvislosti so zavedením meny euro ako zákonného platidla v Slovenskej republike.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Výnos bude uverejnený v čiastke 95/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.