Nariadenie vlády č. 369/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou

Čiastka 137/2008
Platnosť od 01.10.2008
Účinnosť od 01.10.2008 do14.11.2017
Zrušený 273/2017 Z. z.

369

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. septembra 2008

o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet nariadenia

Toto nariadenie vlády upravuje vykonávanie niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou v súlade s osobitnými predpismi.1)

§ 2

Uznanie organizácie výrobcov a ich združení, nadnárodných organizácií výrobcov a ich združení

(1) Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov (ďalej len „organizácia“), združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov (ďalej len „združenie“) sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ďalej len „agentúra“). Prílohou k žiadosti sú:

a) originál alebo úradne overená kópia stanov organizácie alebo združenia,

b) originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie staršieho ako tri mesiace a originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho, že členovia organizácie alebo združenia sú podnikatelia,3)

c) doklady o počte členov organizácie alebo združenia,

d) doklad o hodnote predanej produkcie4) za tri predchádzajúce kalendárne roky.

(2) Nadnárodné organizácie výrobcov alebo ich združenia so sídlom v Slovenskej republike k žiadosti o uznanie priložia aj doklady o uznaní vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo ich členovia.

(3) Organizácie alebo združenia uzná ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh agentúry,5) ak splnia minimálne požiadavky na počet členov6) a dosahujú minimálnu ročnú hodnotu predanej produkcie, ktorá v poslednom kalendárnom roku nesmie byť nižšia ako 100 000 eur, ak ide o organizácie, a 300 000 eur, ak ide o združenia.

(4) Organizácie a združenia uznané podľa odseku 3 oznamujú agentúre všetky zmeny a doplnenia dokladov, ktoré boli na účely uznania predložené agentúre najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku.

(5) Ak je výkon niektorých činností, ktoré má podľa osobitných predpisov1) vykonávať organizácia alebo združenie, delegovaný na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, zašle organizácia alebo združenie agentúre kópiu zmluvy, na základe ktorej je takáto činnosť vykonávaná najneskôr do 15 pracovných dní od jej uzatvorenia.

(6) Organizácie a združenia uznané podľa odseku 3 vedú evidenciu o výrobe, pohybe a stave zásob druhov ovocia a zeleniny, na ktoré boli uznané, podľa osobitného predpisu.7)

§ 3

Organizáciu alebo združenie možno uznať, ak

a) hlasovacie právo jedného člena organizácie nepresahuje 20 %-ný podiel hlasovacích práv všetkých členov organizácie,8)

b) je člen organizácie alebo združenia oprávnený predávať najviac 20 % svojej produkcie spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,9)

c) výpovedná lehota na vystúpenie člena z organizácie alebo zo združenia so sídlom v Slovenskej republike je šesť mesiacov; výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vystúpenie člena z organizácie alebo zo združenia doručená.

§ 4

Predbežné uznanie a plán na dosiahnutie uznania

(1) Žiadosť o predbežné uznanie skupiny výrobcov spolu s plánom na dosiahnutie uznania (ďalej len „akčný plán“) sa predkladá podľa osobitných predpisov10) agentúre.

(2) Akčný plán obsahuje najmä

a) úplný zoznam činností nevyhnutných na dosiahnutie uznania, ktoré budú plánované na jednoročné časové obdobia vykonávania akčného plánu,

b) odhadované náklady na činnosti nevyhnutné na dosiahnutie uznania.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je najmä

a) originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,

b) originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho, že jednotliví členovia podnikajú v poľnohospodárstve, prednostne vo výrobe alebo v spracovaní ovocia a zeleniny,

c) doklad o ročnej hodnote predanej produkcie,4) ktorá je súčtom produkcie členov za tri predchádzajúce kalendárne roky.

§ 5

Financovanie akčných plánov

(1) Žiadosť o podporu na realizáciu akčných plánov11) predkladá predbežne uznaná skupina výrobcov agentúre.

(2) Agentúra vyplatí podporu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 1.

(3) Ak ten, komu zaniklo členstvo v organizácii, vstúpi alebo prijme členstvo v predbežne uznanej skupine výrobcov podľa § 4, ktorá poberá podporu na realizáciu akčného plánu na rovnaký výrobok ako v pôvodnej organizácii, do dvoch rokov od zániku členstva, stráca takáto predbežne uznaná skupina výrobcov nárok na podporu na realizáciu akčného plánu na rovnaký výrobok ako v pôvodnej organizácii.

(4) Žiadosť o zmeny a doplnenia akčných plánov možno predložiť agentúre pred začiatkom príslušného ročného obdobia vykonávania akčného plánu.12)

(5) Ak agentúra zistí, že skupina výrobcov podľa odseku 1 nevykonala všetky činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. a), agentúra navrhne opatrenia na nápravu a určí lehotu na ich vykonanie. Ak v lehote určenej agentúrou skupina výrobcov nevykoná nápravu alebo neodôvodní neplnenie akčného plánu, agentúra navrhne ministerstvu odňatie predbežného uznania a rozhodne o vrátení poskytnutej podpory.

(6) Predbežne uznané skupiny výrobcov po ukončení akčného plánu najneskôr do štyroch mesiacov požiadajú agentúru o uznanie ako organizácie.

(7) Predbežne uznaná skupina výrobcov oznámi agentúre každú zmenu a doplnenie dokladov, ktoré boli predložené so žiadosťou o predbežné uznanie, najneskôr do 15 dní od jej vzniku.

§ 6

Operačný program a operačný fond

(1) Žiadosť o schválenie operačného programu13) spolu s dokladom o zriadení operačného fondu, informáciou o výške operačného fondu14) a stanovenej výške príspevku člena do operačného fondu predkladá organizácia alebo združenie agentúre.

(2) Dokladom o zriadení operačného fondu je originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zriadení bankového účtu, na ktorom budú uložené finančné príspevky členov a príspevky Európskeho spoločenstva označeného názvom „operačný fond“ organizácie alebo združenia.

(3) Agentúra môže povoliť organizácii alebo združeniu referenčné obdobie, ktoré si sama zvolí v súlade s osobitným predpisom.15) Zmenu referenčného obdobia počas riešenia operačného programu môže agentúra povoliť len na základe písomnej žiadosti a riadneho odôvodnenia zmeny.

(4) Pred schválením operačného programu agentúra vykoná kontrolu, či je operačný program vypracovaný podľa osobitných predpisov.16) Operačný program schvaľuje agentúra.

(5) Agentúra môže rozhodnúť o zmene v operačnom programe počas jeho realizácie na základe písomnej žiadosti. Agentúra môže povoliť zmenu, ak celková hodnota zmien nepresiahne výšku ustanovenú osobitným predpisom.17)

(6) Bez predchádzajúceho rozhodnutia agentúry o zmene môže byť operačný program zmenený, ak celková hodnota zmien nepresahuje 10 % hodnoty podpory, ktorá je agentúrou schválená v príslušnom roku riešenia operačného programu.

(7) Organizácia alebo združenie zahrnie do operačného programu najmenej dve opatrenia na dosiahnutie cieľov podľa osobitného predpisu.18)

(8) Organizácia alebo združenie zahrnie do operačného programu najmenej dve environmentálne opatrenia podľa osobitného predpisu19) a Národného rámca Slovenskej republiky pre environmentálne opatrenia.

(9) Agentúra môže požadovať od organizácie, združenia alebo jednotlivých členov súpis investícií, na ktoré bola požadovaná podpora z programov rozvoja vidieka, a kontrolovať súlad s požiadavkami v operačnom programe. Podporu na investície z operačného programu môže agentúra poskytnúť organizácii alebo združeniu, ak nepresahuje na jeden projekt 14 000 eur alebo 50 % z celkových nákladov na schválený operačný program.

§ 7

Podpora operačného fondu

(1) Žiadosť o podporu sa predkladá agentúre. Agentúra môže poskytnúť podporu na základe splnenia podmienok a vykonanej kontroly na mieste podľa osobitných predpisov.20)

(2) Agentúra môže vyplatiť aj čiastkové platby.21) Organizácia alebo združenie predloží žiadosť o čiastkovú platbu

a) prvý štvrťrok príslušného roka do konca apríla toho istého roka,

b) druhý štvrťrok príslušného roka do konca júla toho istého roka,

c) tretí štvrťrok príslušného roka do konca októbra toho istého roka.

(3) Ak predmet činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je výrobcom,22) nie je v súlade s požiadavkami a cieľmi, ktoré má organizácia vykonávať, stráca taká organizácia nárok na podporu.

(4) Ak je členom organizácie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je výrobcom22) a predmet jej činnosti je v súlade s požiadavkami a cieľmi, ktoré má organizácia vykonávať, má táto organizácia nárok na podporu, ak taká fyzická osoba alebo právnická osoba nemá hlasovacie právo v danej organizácii a nemá právo využívať finančné prostriedky operačného fondu danej organizácie.

(5) Organizácia informuje agentúru o prijatí nového člena organizácie, vystúpení člena z organizácie a o zániku členstva v organizácii.

(6) Agentúra poskytuje Európskej komisii informácie o schválenej výške podpory podľa osobitného predpisu.23)

§ 8

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Organizácie a združenia neuplatňujú na území Slovenskej republiky činnosti týkajúce sa zeleného zberu, neuskutočnenie zberu alebo zriaďovanie spoločných krízových fondov organizáciou alebo združením.

§ 9

Stiahnutie výrobkov z trhu

(1) Stiahnutie výrobkov z trhu oznamuje organizácia alebo združenie agentúre aspoň 24 hodín pred ich stiahnutím.

(2) Agentúra do 15 dní od prijatia oznámenia o stiahnutí z trhu niektorého z výrobkov oznámi výšku podpory podľa osobitného predpisu.24) Na výrobky, ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise,24) agentúra určí najvyššiu výšku podpory na základe ich priemernej ceny vypočítanej za tri roky predchádzajúce roku, v ktorom je stiahnutie uskutočnené.

(3) Agentúra schvaľuje a registruje miesta určenia výrobkov, ktoré boli stiahnuté z trhu, na základe písomnej žiadosti organizácie alebo združenia.


§ 10

Prechodné ustanovenia

(1) Právnické osoby uznané alebo predbežne uznané podľa osobitného predpisu25) a podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za právnické osoby uznané podľa tohto nariadenia vlády.

(2) V období od 15. septembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v § 2 ods. 3 a § 6 ods. 9 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa kurzu stanoveného Národnou bankou Slovenska.

(3) Žiadosť o schválenie operačného programu a žiadosť o zmeny a doplnenia operačných programov možno v roku 2008 agentúre predložiť do 15. októbra 2008.

§ 11

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 369/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11. 2007) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),

nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),

nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),

nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31.12. 2007) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 292/2008 z 1. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 90, 2. 4. 2008),

nariadenia Komisie (ES) č. 352/2008 z 18. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 109, 19. 4. 2008),

nariadenia Komisie (ES) č. 498/2008 zo 4. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 146, 5. 6. 2008),

nariadenia Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10. 6. 2008),

nariadenia Komisie (ES) č. 590/2008 z 23. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24. 6. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/1996, o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení a nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

2) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4) Čl. 52 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

5) § 10 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

6) § 10 ods. 3 a 4 zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 33 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

9) Čl. 125a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

10) Čl. 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

11) Čl. 103a nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

12) Čl. 41 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

13) Čl. 103c nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení a hlava III kapitola II oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

14) Čl. 54 a 55 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

15) Čl. 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

16) Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení, čl. 103f nariadenia č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

17) Čl. 67 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

18) Čl. 122 písm. c) a 103c ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

19) Čl. 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.

20) Čl. 70, 71 a 119 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

21) Čl. 73 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

22) Čl. 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

23) Čl. 99 nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

24) Príloha X nariadenia (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. ES L 350/1, 31. 12. 2007) v platnom znení.

25) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39).