Oznámenie č. 184/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve

Čiastka 75/2008
Platnosť od 24.05.2008
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.

184

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 13. mája 2008 č. 10/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve.

Opatrenie ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv, podľa § 32 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.