Oznámenie č. 70/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 2004 bola v Tirane uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky. Text dohody v úplnom znení uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006.