Nariadenie vlády č. 316/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Čiastka 110/2006
Platnosť od 28.05.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 238/2007 Z. z.

316

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006,

ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje platové tarify v stupniciach platových taríf vypracované v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dohodnutú na rok 2006.

§ 2

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov ustanovenej v prílohe č. 3. Pedagogickému zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2006 patrí platová tarifa podľa stupnice ustanovenej v prílohe č. 4.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.

Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 170 6310 6 520 6 820 7 300 7 870 8 520 9 220 10 130 10 730 11 380 12 080 12 910 13 880
2 do 4 6 380 6 540 6 760 7 080 7 590 8 190 8 870 9 600 10 540 11 160 11 850 12 580 13 440 14 450
3 do 6 6 600 6 760 7 020 7 340 7 880 8 500 9 220 9 990 10 950 11 610 12 320 13 080 13 970 15010
4 do 9 6 820 7 000 7 260 7 600 8 170 8 830 9 570 10 370 11 360 12 040 12 770 13 570 14 500 15 590
5 do 12 7 030 7 220 7 490 7 870 8 460 9 150 9 920 10 740 11 780 12 480 13 250 14 060 15 040 16 170
6 do 15 7 250 7 460 7 740 8 140 8 750 9 470 10 270 11 120 12 190 12 920 13 720 14 550 15 560 16 730
7 do 18 7 470 7 690 7 980 8 400 9 050 9 780 10 620 11 500 12610 13 360 14 180 15 050 16 090 17 300
8 do 21 7 690 7 920 8 230 8 660 9 340 10 090 10 970 11 870 13 030 13 800 14 650 15 550 16 620 17 860
9 do 24 7 910 8 140 8 470 8 930 9 620 10 420 11 320 12 250 13 430 14 240 15 120 16 040 17 150 18 430
10 do 28 8 110 8 370 8 710 9 190 9 920 10 740 11 660 12 640 13 840 14 670 15 570 16 530 17 680 19010
11 do 32 8 320 8 600 8 950 9 470 10210 11 060 12 020 13 010 14 260 15 120 16 040 17 030 18210 19 580
12 nad 32 8 530 8 830 9 190 9 720 10 490 11 370 12 370 13 390 14 670 15 550 16 500 17 520 18 740 20 150

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.

Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov

(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 6 000 6 170 6 390 6 690 7 250 7 990 9 030 10 000 11 150 12 160 12 670 13 560 14 590 15 780
2 do 4 6210 6 390 6 630 6 950 7 540 8 300 9310 10 280 11 510 12 530 13 180 14 110 15 180 16 430
3 do 6 6 420 6 610 6 870 7210 7 810 8 630 9 520 10 530 11 770 12 830 13 710 14 660 15 770 17 080
4 do 9 6 640 6 830 7 100 7 470 8 100 8 940 9 870 10 930 12210 13310 14210 15210 16 380 17 720
5 do 12 6 840 7 050 7 340 7 730 8 400 9 250 10 220 11 320 12 660 13 790 14 720 15 770 16 960 18 370
6 do 15 7 050 7 260 7 570 7 990 8 670 9 560 10 580 11 720 13 100 14 280 15 250 16310 17 560 19010
7 do 18 7 260 7 490 7 800 8 250 8 960 9 880 10 930 12 110 13 550 14 770 15 760 16 880 18 160 19 660
8 do 21 7 470 7 720 8 030 8 500 9 240 10 200 11 280 12 510 13 990 15 250 16 280 17 420 18 750 20310
9 do 24 7 660 7 930 8 280 8 760 9 530 10 500 11 630 12 900 14 440 15 740 16 790 17 980 19 350 20 960
10 do 28 7 880 8 150 8510 9 030 9 820 10 820 11 990 13 300 14 880 16 230 17310 18 530 19 950 21 600
11 do 32 8 090 8 370 8 750 9 290 10 090 11 140 12 330 13 700 15 330 16710 17 830 19 080 20 530 22 250
12 nad 32 8 300 8 590 8 990 9 540 10 390 11 450 12 690 14 090 15 770 17 190 18 340 19 630 21 140 22 900

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.

Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov

(Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 5 340 5 540 5 820 7 580 8 170 8 840 9 580 11 110 12 860 15 070 16 180 17 340 18 650 20 150
2 do 4 5 530 5 750 6 030 7 870 8 490 9 190 9 970 11 560 13 380 15 680 16 830 18 050 19410 20 970
3 do 6 5 710 5 950 6 250 8 170 8 820 9 550 10 370 12 020 13 920 16 300 17 500 18 750 20 170 21 790
4 do 9 5 900 6 150 6 470 8 460 9 140 9910 10 760 12 470 14 440 16 920 18 160 19 460 20 940 22 620
5 do 12 6 080 6 350 6 690 8 750 9 470 10 260 11 150 12 920 14 960 17 530 18 830 20 180 21 690 23 440
6 do 15 6 280 6 540 6 900 9 050 9 780 10 620 11 540 13 380 15 490 18 160 19 480 20 890 22 460 24 260
7 do 18 6 460 6 730 7 120 9 340 10 110 10 970 11 940 13 830 16 020 18 760 20 150 21 590 23 210 25 100
8 do 21 6 650 6 930 7 340 9 640 10 440 11 330 12 320 14 290 16 540 19 390 20 800 22 300 23 990 25 920
9 do 24 6 840 7 130 7 560 9 930 10 760 11 690 12 710 14 740 17 070 20 000 21 470 23 010 24 740 26 740
10 do 28 7 030 7 340 7 770 10 220 11 090 12 040 13 110 15 190 17 590 20 620 22 120 23 730 25 510 27 570
11 do 32 7 200 7 540 7 990 10 520 11 410 12 400 13 500 15 650 18 120 21 230 22 790 24 430 26 270 28 400
12 nad 32 7 390 7 740 8 200 10810 11 730 12 750 13 890 16 100 18 650 21 850 23 450 25 140 27 030 29210

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 316/2006 Z. z.

Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

(Sk mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
6 9 250
7 10 240
8 11 370
9 12 730
10 13 890
11 14810
12 15 850