Oznámenie č. 649/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004 do31.12.2005
Zrušený 597/2005 Z. z.

649

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 10/2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 570/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.