Vyhláška č. 647/2004 Z. z.Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Čiastka 274/2004
Platnosť od 09.12.2004 do30.11.2009
Účinnosť od 01.01.2005 do30.11.2009
Zrušený 461/2009 Z. z.

647

VYHLÁŠKA

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 10. novembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona č. 173/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z. a vyhlášky č. 533/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a podklady na aktualizáciu sa predkladajú vo výmennom formáte, ktorý určí úrad a zverejní v spravodajcovi.“.

2. § 11 ods. 1 písm. b) sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch.“.

3. V § 13 ods. 1 sa za slovo „pozemku,“ dopĺňajú slová „ak ide o poľnohospodársky pozemok a lesný pozemok, aj údaj o cene, ak vyjadruje cenu jednotlivých pozemkov,“.

4. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „čísla evidenčných listov“.

5. V § 13 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Údaje o bytoch a nebytových priestoroch obsahujú súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, adresu, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné identifikačné údaje.

(5) Údaje o rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch podľa zmluvy o výstavbe obsahujú parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné popisné a identifikačné údaje. Údaje o rozostavaných bytoch a rozostavaných nebytových priestoroch podľa zmluvy o nadstavbe alebo vstavbe obsahujú súpisné číslo domu, parcelné číslo pozemku, na ktorom je dom postavený, adresu, číslo poschodia, číslo bytu, druh nebytového priestoru, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, podiel na pozemku a iné identifikačné údaje.“.

6. V § 14 sa vypúšťa odsek 3.

7. V § 15 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

b) z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby", ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,

c) z časti „C – ťarchy", ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.“.

8. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Údaje o účastníkoch právnych vzťahov

(1) Údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách obsahujú mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy právnických osôb, ktoré majú nehnuteľnosti v správe, miesta ich trvalého pobytu alebo sídla, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií a iné identifikačné údaje.

(2) Účastník právneho vzťahu a právny vzťah sa evidujú kódmi podľa prílohy č. 1.“.

9. V § 19 sa vypúšťa písmeno d).

10. § 20 vrátane nadpisu znie:

㤠20

Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií katastra

Výstupné zostavy zo súboru popisných informácií sú

a) štandardné, a to najmä výpis z listu vlastníctva, čiastočný výpis z listu vlastníctva, výpis z listu vlastníctva o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, výpis parciel registra „C“, výpis parciel registra „E“, súpis nehnuteľností, súpis vlastníkov a iných oprávnených osôb,

b) neštandardné, vyhotovované podľa požiadaviek fyzických osôb alebo právnických osôb kombináciou údajov katastra.".

11. V § 22 sa vypúšťajú slová „a o začlenení právnických osôb a fyzických osôb do sektorov".

12. § 23 sa vypúšťa.

13. V § 26c sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo po zápise projektu pozemkových úprav.".

14. V § 27 písmeno a) znie:

a) v súbore popisných informácií parcelným číslom, výmerou, druhom pozemku, kódom spôsobu využívania pozemku, číslom listu vlastníctva, kódom právneho vzťahu, kódom umiestnenia pozemku, číslom mapového listu, menom, priezviskom a rodným priezviskom alebo názvom vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, trvalým pobytom alebo sídlom, dátumom narodenia, rodným číslom alebo identifikačným číslom organizácie, prípadne inými identifikačnými údajmi,".

15. § 28 vrátane nadpisu znie:

㤠28

Evidovanie stavieb

(1) Stavba sa eviduje

a) v súbore popisných informácií súpisným číslom, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, kódom druhu stavby, kódom umiestnenia stavby a inými identifikačnými údajmi. Ak sa stavbe neprideľuje súpisné číslo alebo ak ide o stavbu rozostavanú, eviduje sa opisným spôsobom, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, kódom druhu stavby a inými identifikačnými údajmi,

b) v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape a na pracovnej mape, parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, značkou druhu pozemku a inými identifikačnými údajmi.

(2) Stavby, napr. vlek, lanovka, vedenie (elektrické, plynové, vodovodné), studňa, stožiar, múrik, cestné teleso, železničný zvršok, priehrada, rybník, bazén, melioračná šachta, kanál, regulovaný tok, silážna jama, parkovisko, letisko alebo iná spevnená plocha, predajný stánok, sú v katastri evidované zobrazením na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou, kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku.".

16. V § 29 ods. 1 sa za slová „číslom domu" vkladá slovo „adresou,".

17. V § 29 ods. 2 a 3, v § 30 ods. 2 a 3 sa na začiatok vkladá slovo „Rozostavané".

18. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Záväznosť druhov pozemkov

(1) Druhy pozemkov v údajoch parciel registra „C“ sú záväznými údajmi katastra a vyjadrujú účel využívania pozemkov. Záväznými údajmi katastra nie sú druhy pozemkov v údajoch parciel registra „E“.

(2) V katastrálnych územiach, kde sa vykonala obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,1a) na výpise z listu vlastníctva sa v údajoch parciel registra „E“ uvádza záväzný druh pozemku podľa údajov parciel registra „C“. V ostatných katastrálnych územiach sa vo výpise z listu vlastníctva uvádza druh pozemku podľa údajov parciel registra „E“ a na určenie záväzného druhu pozemku sa vyhotoví identifikácia parciel.".

19. § 35 vrátane nadpisu znie

㤠35

Účel charakteristiky nehnuteľností

Údaje o charakteristike nehnuteľností sa vyjadrujú kódom spôsobu využívania pozemku, kódom druhu chránenej nehnuteľnosti, kódom druhu stavby, kódom priestoru, kódom druhu nebytového priestoru, kódom spoločnej nehnuteľnosti, kódom umiestnenia pozemku a kódom umiestnenia stavby podľa prílohy č. 2.".

20. V § 36 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

21. V § 36a ods. 1 sa za slovo „operáte" vkladajú slová „, alebo v deň doručenia protestu prokurátora".

22. § 38 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) vyhlásenie manželov s úradne osvedčenými podpismi, ak nehnuteľnosť nadobudnutá počas trvania manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,12) a sobášny list.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 143 Občianskeho zákonníka.".

23. V § 39 písm. e) sa za slovo „bytu," vkladajú slová „číslo poschodia, adresu,".

24. V § 39 písm. f) sa za slovo „priestoru," vkladajú slová „číslo poschodia, adresu,".

25. V § 39 písm. g) sa za slová „meno (názov)" vkladá čiarka a slová „priezvisko, rodné priezvisko".

26. V § 39 písm. h) sa na začiatok vkladajú slová „dátum narodenia,".

27. § 44 znie:

㤠44

(1) Na zápis poznámky, ktorá obmedzuje vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, sú spôsobilé uznesenie súdu o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou, uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňový exekučný príkaz, colný exekučný príkaz alebo verejná listina, alebo iná listina o práve k nehnuteľnosti, ktorá spochybňuje hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti,14a) alebo iná verejná listina.

(2) Na zápis poznámky, ktorá informuje o nehnuteľnosti alebo o vlastníkovi, sú spôsobilé upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, oznámenie o začatí daňového exekučného konania alebo colného exekučného konania, uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia predajom nehnuteľnosti alebo začatie vyvlastňovacieho konania, alebo iná verejná listina.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 36a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.".

28. § 44a sa vypúšťa.

29. § 60 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Za zmenu hranice katastrálneho územia sa nepovažuje jej určenie, ak sa nemení jej priebeh v teréne.".

30. V § 62 písmeno c) znie:

c) obvodnému úradu,".

31. V § 80 odsek 1 znie:

(1) Zmena druhu pozemku sa vyznačí v prešetrovacom náčrte a v zápisnici o vykonaní miestneho prešetrovania. Ak sa vyžaduje rozhodnutie príslušného orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu, zmena sa vyznačí aj v zozname nesúladov.".

32. V § 80 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

33. V § 91 ods. 1 písmeno c) znie:

c) obvodnému úradu,".

34. V § 92 ods. 3 sa za slovo „zameriavajú" dopĺňajú slová „v záväzných geodetických systémoch26a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.".

35. V § 103 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) podklady na aktualizáciu vo výmennom formáte vo všetkých katastrálnych územiach,".

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

36. V § 108 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová „a úradnému overeniu".

37. V § 109 ods. 6 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Presnosť zobrazenia podrobných bodov vo vektorovej katastrálnej mape, ktorá vznikla z nečíselnej mapy, a vo vektorovej mape určeného operátu je charakterizovaná trojnásobkom hodnoty základnej strednej súradnicovej chyby zobrazenia bodu.".

38. V § 110 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Pri aktualizácii vektorovej katastrálnej mapy, ktorá vznikla z nečíselnej mapy, a pri aktualizácii vektorovej mapy určeného operátu sa krajná odchýlka výmer používa na zistenie rozdielu medzi výmerou uvedenou v súbore popisných informácií katastra s výmerou vypočítanou z kartometrických súradníc. Výmery sú v súlade, ak absolútna hodnota ich rozdielu nie je väčšia než krajná odchýlka výmer vypočítaná pre príslušnú mierku mapy z výmery uvedenej v súbore popisných informácií katastra. Veľkosť krajnej odchýlky je daná násobkami hodnôt uMP podľa odseku 2 písm. b) v závislosti od výmery parcely. Pre parcely s výmerou do 50 m2 je veľkosť krajnej odchýlky 0,5 · uMP, pre parcely s výmerou od 50 do 100 m2 sa veľkosť krajnej odchýlky rovná uMP, pre parcely s výmerou od 100 do 1 000 m2 je krajná odchýlka 2 · uMP a pre parcely s výmerou nad 1 000 m2 je veľkosť krajnej odchýlky 3 · uMP.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

39. V § 119 odseky 2 a 4 znejú:

(2) Identifikácia parciel je podkladom na vyhotovenie zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, a podkladom na zápis zmien údajov v katastri; vyhotovuje sa, ak vlastnícke právo nie je vpísané na liste vlastníctva, alebo na určenie záväzného druhu pozemku podľa § 34 ods. 3.

(4) Identifikácia parciel sa vyhotovuje v písomnej forme v troch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ostáva správe katastra. Súčasťou písomnej identifikácie parciel môže byť aj grafická identifikácia parciel.".

40. § 120 sa vypúšťa.

41. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

Príloha č. 1 k vyhláške č. 79/1996 Z. z.

KÓD ÚČASTNÍKA PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód Účastník právneho vzťahu
1 Vlastník
2 Správca
3 Nájomca
4 Iná oprávnená osoba z práva k nehnuteľnosti
KÓD PRÁVNEHO VZŤAHU
Kód Právny vzťah
1 Oprávnená držba k pozemku
2 Nájom k pozemku
3 Spoluvlastníctvo k pozemku pod stavbou
4 Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
5 Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku
7 Právny vzťah nie je evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností
9 Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo k jej časti

Príloha č. 2 k vyhláške č. 79/1996 Z. z.

KÓD SPÔSOBU VYUŽÍVANIA POZEMKU
Druh pozemku Spôsob využívania pozemku
Kód Popis Kód Popis
Poľno-
hospodárska
pôda
2 Orná pôda 02100 Pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodiny, zelenina a iné záhradné plodinyPozemky dočasne zatrávnené (maximálne 5 rokov)
Pozemky využívané na pestovanie viacročných krmovín
Pozemky dočasne nevyužívané na rastlinnú výrobu
02120 Pozemky, na ktorých sú postavené pareniská, skleníky, japany
zriaďované na ornej pôde
3 Chmeľnica 03100 Pozemky vysadené chmeľom
03150 Pozemky vhodné na pestovanie chmeľu, na ktorých bol chmeľ
dočasne odstránený
4 Vinica 04100 Pozemky, na ktorých sa pestuje vinič
04150 Pozemky vhodné na pestovanie viniča, na ktorých bol vinič do-
časne odstránený
5 Záhrada 05100 Pozemky prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradko-
vých osadách, na ktorých sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná
nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
05120 Pozemky, na ktorých sú postavené pareniská, skleníky a japany
zriaďované v záhradách
05130 Pozemky využívané ako škôlky ovocných a okrasných stromov,
viničové škôlky a škôlky pre chmeľové sadivo
05150 Pozemky, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobe-
hu pôda - rastlinstvo, využívané v rámci záhradných centier, na
ktorých sa pestuje okrasná nízka a vysoká zeleň
6 Ovocný sad 06100 Pozemky s výmerou nad 0,30 ha, súvislé vysadené ovocnými
stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom
mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi
7 07100 Pozemky lúk a pasienkov trvalo porastené trávami
Trvalý trávny
porast
07150 Pozemky dočasne využívané na výrobu trávnikových kobercov,
vianočných stromčekov a inej okrasnej zelene
Lesný pôdny
fond
10 Lesný
pozemok
10200 Pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie
funkcií lesovPozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené
s cieľom obnoviť ich alebo zriadiť lesnú škôlku
10230 Pozemky nezalesnené, slúžiace lesnému hospodárstvu (priese-
ky, nespevnené lesné cesty, lesné sklady)
10240 Pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysoko-
horských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich
príjazdových komunikácií
10260 Pozemky, na ktorých je budova, ale nie sú vyňaté z lesného pôd-
neho fonduPozemky, na ktorých je spevnená lesná cesta, ale nie sú vyňaté
z lesného pôdneho fondu
Nepoľno-
hospodárska
a nelesná pôda
11 Vodná plocha 11110 Vodný tok (prirodzený - rieky, potoky, umelý - prieplav, kanál,
náhon, odpad, kanál, vodná nádrž umelá, vodná nádrž prirodze-
ná a iné)
11130 Stojaté sústredenia vody (jazero, močiar, odkryté podzemné vody
- štrkovisko, bagrovisko, bagrovisko vzniknuté banskou činnos-
ťou a iné)
13 Zastavaná
plocha
a nádvorie
13100 Pozemky, na ktorých sú postavené bytové budovy označené sú-
pisným číslom
13200 Pozemky, na ktorých sú postavené nebytové budovy označené sú-
pisným číslom
13301 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby - železnič-
né, lanové a iné dráhy (železničné trate, vlečky, výhybky, zariade-
nia na osvetlenie, na signalizáciu, visuté nadzemné, podzemné
dráhy, objekty kombinovanej dopravy a iné)
13311 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby - diaľnice
a rýchlostné cesty a ich súčasti
13321 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby - cestné,
miestne a účelové komunikácie a ich súčasti okrem diaľnic
a rýchlostných ciest (cesty a miestne komunikácie, mosty, nad-
jazdy, tunely, podzemné dráhy, chodníky, nekryté parkoviská
a iné)
13331 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby - letiská
(vzletové a pristávacie dráhy, rolovacie dráhy, stojiská na letisku
a iné)
13361 Pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske stavby - vodné
stavby (vodné cesty, hate, priehrady, hrádze, vodné elektrárne
a iné vodné stavby)
13104 Pozemky, na ktorých je dvor
13105 Pozemky, na ktorých je spoločný dvor
13600 Pozemky, na ktorých sú postavené budovy bez označenia súpis-
ným číslom
13603 Pozemky, na ktorých sú postavené ostatné inžinierske stavby
13700 Pozemky, na ktorých sú postavené rozostavané stavby
14 Ostatná plocha 14270 Pozemky, ktoré slúžia ako manipulačné, skladové a dielenské
plochy
14280 Pozemky, ktoré slúžia na ťažbu nerastov a surovín a výrobu suro-
vín a ukladanie vedľajších produktov pri ťažbe nerastov a surovín
a výrobe iných surovín
14370 Pozemky, ktoré slúžia a súvisia s elektrickými rozvodmi, teleko-
munikačnými sieťami a rozvodmi
14410 Pozemky, ktoré slúžia ako okrasná záhrada, uličná a sídlisková
zeleň, verejná alebo funkčná zeleň (sady, parky a iné)
14420 Pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska
a ekologická zeleň protierozívnych opatrení a opatrení na zabez-
pečenie ekologickej stability územia (vetrolamy - nízka a vysoká
zeleň, zatrávnené plochy)
14500 Pozemky, ktoré slúžia na športové a rekreačné účely (športové
ihriská, golfové ihriská, štadióny, kúpaliská, bazény a iné)
14600 Pozemky, ktoré slúžia ako cintorín, urnový háj
14800 Pozemky, ktoré sa využívajú ako kultúrna a osvetová plocha (bo-
tanické a zoologické záhrady, skanzen, amfiteáter, pamätník
a iné)
14700 Iné pozemky (odkalisko, skládka odpadu, svahy, rokliny, výmo-
le, vysoké medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze, ber-
my, slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok - krovie,
skaly, štrk, kamenie a iné)
14730 Pozemky, ktoré sa využívajú ako účelové poľnohospodárske
technické zariadenia (poľné cesty, prielohy, záchytné priekopy,
poľné hnojiská, močovkové jamy, kompostiská, hrádze slúžiace
na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a zápla-
vou a iné)
KÓD DRUHU CHRÁNENEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód Druh chránenej nehnuteľnosti
101 Chránená krajinná oblasť
102 Národný park
103 Chránený areál
104 Prírodná rezervácia (národná prírodná rezervácia)
105 Prírodná pamiatka (národná prírodná pamiatka)
106 Chránený krajinný prvok
107 Ochranné pásmo chráneného územia (II. - IV. stupeň)
108 Chránené vtáčie územie
109 Chránený strom a jeho ochranné pásmo
201 Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
202 Pamiatková rezervácia
203 Pamiatková zóna
204 Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej
zóny
301 Kúpeľné územie
302 Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
303 Ochranné pásmo kúpeľného územia
304 Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody
(I. - III. stupeň)
401 Chránené ložiskové územie
501 Chránená vodohospodárska oblasť
502 Ochranné pásmo vodárenských zdrojov (I. - III. stupeň)
503 Ochranné pásmo vodnej stavby
601 Chránená značka geodetického bodu
602 Ochranné pásmo geodetického bodu
801 Iná ochrana
KÓD DRUHU STAVBY (BUDOVY)
Kód Druh stavby (budovy)
100 Priemyselná budova a sklad, nádrž a silo
200 Poľnohospodárska budova a sklad, maštaľ
300 Dopravná a telekomunikačná budova pre železnice a dráhy, kombinovanú dopravu, stanica, depo
310 Dopravná a telekomunikačná budova pre diaľnicu
320 Dopravná a telekomunikačná budova letiska (terminály, hangáre, garáže)
360 Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na
rádiové a televízne vysielanie a iné)
370 Samostatne stojaca garáž
400 Budova lesného hospodárstva (horáreň, technická prevádzková stavba a iné)
500 Bytový dom
510 Rodinný dom
610 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
620 Budova nemocnice, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia
630 Budova hotela, motela, penziónu a ostatného ubytovacieho zariadenia
640 Budova pre obchod a služby vrátane autoservisu a čerpacej stanice (výrobná, nevýrobná, opravá-
renská budova a iná)
650 Administratívna budova
660 Budova pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie
670 Budova na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a domy smútku
680 Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia
a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodná, vodojem, čistiareň
odpadových vôd a iné)
720 Budova pre šport a na rekreačné účely
700 Iná budova označená súpisným číslom
703 Iná budova bez označenia súpisným číslom
707 Rozostavaná stavba (budova)
KÓD DRUHU PRIESTORU
Kód Druh priestoru
1 Byt
2 Nebytový priestor
3 Rozostavaný byt
4 Rozostavaný nebytový priestor
KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód Druh nebytového priestoru
1 Zariadenie obchodu
2 Garáž
3 Zariadenie verejnej správy a administratívy
4 Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5 Zariadenie školské a výchovné
6 Zariadenie kultúrne a osvetové
KÓD DRUHU NEBYTOVÉHO PRIESTORU
Kód Druh nebytového priestoru
7 Zariadenie stravovacie
8 Skladový priestor
9 Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10 Telovýchovné a športové zariadenie
12 Iný nebytový priestor
KÓD SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
Kód Spoločná nehnuteľnosť
1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
2 Pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou
KÓD UMIESTNENIA POZEMKU
Kód Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
KÓD UMIESTNENIA STAVBY
Kód Umiestnenie stavby
1 Stavby postavené na zemskom povrchu
2 Podzemné stavby
3 Nadzemné stavby

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Jelena Hudcovská v. r.