Redakčné oznámenie č. r1/c6/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2001 Z. z.

Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 279/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prílohe č. 3 SKUPINE 302 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia, por. č. 3 sa v stĺpci Živnosť dopĺňajú slová „Vývoj, výroba streliva“.