Zákon č. 529/2002 Z. z.Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 206/2002
Platnosť od 17.09.2002
Účinnosť od 01.05.2010 do31.12.2015
Zrušený 79/2015 Z. z.

529

ZÁKON

z 19. augusta 2002

o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z. a zákona č. 393/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak osobitné predpisy8a) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon aj na nakladanie s odpadmi z obalov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti programu Slovenskej republiky.".

3. V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odpad vzniknutý v Slovenskej republike určený na zhodnotenie musí byť prednostne zhodnotený v Slovenskej republike, ak sa na území Slovenskej republiky nachádza zariadenie s technológiou na zhodnotenie odpadu, ktorá spĺňa kritériá najlepšej dostupnej technológie.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4. V § 23 ods. 4 písm. d) sa slová „R9" nahrádzajú slovami „R1".

5. V § 41 ods. 12 sa slová „odseku 12" nahrádzajú slovami „odseku 11".

6. V § 41 odseky 13 až 15 znejú:

(13) Výrobca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 zo skutočného objemu výroby v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do dvadsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

(14) Dovozca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa § 56 za dovozy uskutočnené v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do dvadsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

(15) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.".

7. V § 41 ods. 16 sa slová „odseku 10" nahrádzajú slovami „odseku 9".

8. V § 43 ods. 6 sa slová „R2" nahrádzajú slovami „R3".

9. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠44a

Príspevok do Recyklačného fondu za kovové obaly

(1) Výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.

(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca platí príspevok podľa § 41 ods. 13. Dovozca platí príspevok podľa § 41 ods. 14.

(4) Výrobca a dovozca sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(5) Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.

(6) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov uvedených v odseku 1, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,

b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému okresnému úradu.".

10. V nadpise pod § 45 sa slová „výrobky spotrebnej elektroniky" nahrádzajú slovami „elektrické a elektronické zariadenia".

11. V § 48 ods. 1 sa slová „Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov balených v lepenke" nahrádzajú slovami „Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera".

12. V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) odpadov z kovových obalov.".

13. V § 55 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom k), ktoré znie:

k) kovových obalov,".

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

14. V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.".

15. V § 58 ods. 2 sa slovo „pätnásť" nahrádza slovom „sedemnásť".

16. V § 58 ods. 2 písm. a) sa slová „desať" nahrádzajú slovami „jedenásť" a slová „§ 55 ods. 2 písm. a) až j)" sa nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 2 písm. a) až k)".

17. V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.".

18. V § 58 ods. 6 písm. f) sa vypúšťajú slová „a dozornej rady".

19. V § 59 odsek 1 znie:

(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.".

20. V § 59 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a správnej rade".

21. V § 59 sa odsek 7 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

g) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,

h) schvaľuje výber audítora,

i) ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou.".

22. V § 61 ods. 3 písm. g) sa slová „15. februára" nahrádzajú slovami „31. marca".

23. V § 61 ods. 3 písm. h) sa slová „1. marca" nahrádzajú slovami „30. apríla".

24. V § 62 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

11. výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),".

25. V § 62 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 64 ods. 11)" nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 12)".

26. V § 62 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú písmená d) až f), ktoré znejú:

d) úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom,

e) výnosy zo správy vlastného majetku,

f) úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách,".

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno g).

27. V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 57 ods. 6)" nahrádzajú slovami „(§ 53 ods. 6)".

28. V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.".

29. V § 63 odsek 4 znie:

(4) Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť tri percentá ročných príjmov fondu z predchádzajúceho roka. Hradia sa podľa rozpočtu schváleného správnou radou z prostriedkov všeobecného sektora.".

30. V § 64 ods. 7 prvá veta znie: „Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 60 dní od doručenia žiadosti, v odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia žiadosti.".

31. V § 65 ods. 2 sa slová „na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska" nahrádzajú slovami „na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky".

32. V § 65 ods. 3 sa slovo „podúčtoch" nahrádza slovom „účtoch".


Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2004, a čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem § 44a.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.