Oznámenie č. 368/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 19.02.2002

368

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. februára 2002 v Bukurešti bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach.

V súlade s čl. 9 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 24. mája 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.