Nariadenie vlády č. 301/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.07.2002 do30.04.2004
Zrušený 245/2004 Z. z.

301

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. júna 2002,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 4 ods. 3 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

2. V § 4 ods. 4 sa slovo „dovozca" nahrádza slovami „jeho splnomocnenec".

3. V § 6 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".

4. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo dovozca".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.