Vyhláška č. 123/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

(v znení č. 48/2003 Z. z.)

Čiastka 52/2002
Platnosť od 16.03.2002
Účinnosť od 15.02.2003

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. marca 2002,

ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Hasičskom a záchrannom zbore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ustanovuje:


§ 1

V súlade s charakteristikami platových tried a ustanovenými kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 315/2001 Z. z., sa podľa miery zložitosti, zodpovednosti, psychickej záťaže a fyzickej záťaže ustanovuje katalóg činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorý je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Ivan Šimko v. r.


Príloha k vyhláške č. 123/2002 Z. z.

KATALÓG ČINNOSTÍ V HASIČSKOM A ZÁCHRANNOM ZBORE

1. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: hasič

Činnosti:

1.01 Rutinná činnosť pri hasiacich prácach, záchrane osôb a majetku s použitím izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam a s použitím základných hasičských technických prostriedkov pod odborným vedením.

1.02 Rutinná záchranárska činnosť pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach pod odborným vedením.

1.03 Čiastková činnosť pri obsluhe zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky a technických prostriedkov vrátane starostlivosti o zverené technické prostriedky, výstroj a výzbroj a objekty hasičských staníc pod odborným vedením.

1.04 Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov na riadenie, rozhodovanie alebo vykonávanie štátnej správy pod odborným vedením.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: hasič záchranár

Činnosti:

2.01 Samostatné vykonávanie rutinných hasiacich prác, záchrana osôb a majetku vyžadujúca zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím zásahových hasičských automobilov a inej hasičskej techniky, záchranárskej techniky, technických prostriedkov, izolačných dýchacích prístrojov, odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam.

2.02 Samostatné vykonávanie rutinných záchranárskych činností pri haváriách, technických zásahoch, nehodách, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach, záchrana osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím odevov proti sálavému teplu alebo proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam, izolačných dýchacích prístrojov a oživovacej techniky.

2.03 Samostatné vykonávanie potápačskej činnosti v hĺbkach do desať metrov, činností vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky.

2.04 Vedenie a obsluha hasičskej techniky, záchranárskej a spojovacej techniky.

2.05 Vykonávanie rutinných prác pri opravách a údržbe technických prostriedkov, výstroja a výzbroje a objektov zariadení Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „zbor") a požiarnych staníc.

2.06 Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík tvoriacich podklad na riadenie alebo rozhodovanie alebo na vykonávanie štátnej správy.

2.07 Samostatné vykonávanie rutinných pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku vyžadujúcich zvýšenú psychickú záťaž a fyzickú záťaž s použitím špeciálnej techniky.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako štyri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: technik-strojník

inšpektor

Činnosti:

3.01 Vedenie a obsluha zásahových špeciálnych hasičských automobilov a samostatná odborná činnosť pri obsluhe inej hasičskej techniky a záchranárskej techniky pri zložitých hasiacich a záchranárskych prácach.

3.02 Samostatné vykonávanie odborných činností pri údržbe a opravách zásahovej hasičskej techniky, technických prostriedkov, výstroja a výzbroje.

3.03 Určovanie takticko-technických podmienok pri nasadzovaní zásahovej základnej hasičskej techniky a zásahovej špeciálnej hasičskej techniky na hasiace a záchranárske práce.

3.04 Vybavovanie odbornej čiastkovej agendy vo vecne vymedzenej oblasti na úseku ochrany pred požiarmi tvoriacej podklad na riadenie, rozhodovanie alebo na vykonávanie štátnej správy.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: hasič záchranár špecialista

technik špecialista

samostatný inšpektor

Činnosti:

4.01 Samostatné vykonávanie odborných činností pri najzložitejších hasiacich prácach a pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej vyslobodzovacej a výškovej techniky, izolačných dýchacích prístrojov a oživovacej techniky, odevov proti sálavému teplu alebo odevov proti chemicky a biologicky nebezpečným látkam.

4.02 Samostatné vykonávanie potápačskej činnosti v hĺbke viac ako desať metrov, špeciálnych činností vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím leteckej techniky.

4.03 Samostatné vykonávanie odborných činností pri zabezpečovaní akcieschopnosti a kontrole technických prostriedkov v strojnej, protiplynovej, spojovacej, hasičskej záchrannej a povodňovej záchrannej službe a pri zabezpečovaní ich materiálneho a technického vybavenia vrátane vedenia a spracúvania súvisiacej agendy.

4.04 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojené s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na úrovni okresu.

4.05 Koordinovanie činnosti družstva na hasičskej stanici, pri záchranných prácach, požiaroch, haváriách, živelných pohromách, iných mimoriadnych udalostiach a pri odbornej príprave vrátane vedenia súvisiacej agendy.

4.06 Samostatné vykonávanie odborných činností štátneho požiarneho dozoru v objektoch s jednoduchým riešením požiarnej bezpečnosti vrátane prípravy podkladov na rozhodnutia v prvom stupni správneho konania.

4.07 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti rozpočtovania, financovania a materiálno-technického vybavenia.

4.08 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti v osobnom úrade.

4.09 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti praktickej časti vzdelávania a odborných príprav na úseku ochrany pred požiarmi.

4.10 Samostatné vykonávanie najzložitejších pyrotechnických prác pri záchrane osôb a majetku s použitím špeciálnej techniky.

4.11 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti spracúvania odborných informácií z oblasti ochrany pred požiarmi a hasičskej a záchranárskej činnosti.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: vedúci technik špecialista

odborný inšpektor

Činnosti:

5.01 Koordinovanie a vykonávanie metodickej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti odborných služieb a špecializovaných činností vrátane ich materiálneho a technického vybavenia, vedenia a spracúvania súvisiacej agendy na úrovni okresu.

5.02 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti zabezpečujúcej nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojené s povolávaním a koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na úrovni kraja.

5.03 Koordinovanie a organizovanie činnosti zmeny pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní odbornej prípravy.

5.04 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov harmonizovaných technických noriem súvisiacich s prípravou všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi.

5.05 Samostatné vykonávanie odborných činností pri vykonávaní štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vrátane zisťovania príčin vzniku požiarov alebo na úseku ochrany utajovaných skutočností a pri plnení úloh na obranu štátu na úrovni okresu.

5.06 Samostatné vykonávanie odborných činností pri príprave rozhodnutí v druhom stupni správneho konania.

5.07 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri príprave rozhodnutí v osobnom úrade.

5.08 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti pri zostavovaní rozpočtu v určenom rozsahu a sledovanie plnenia príjmov a výdavkov.

5.09 Samostatné vykonávanie odborných činností zameraných na praktickú časť vzdelávania v oblasti základných a špecializovaných odborných príprav na úseku ochrany pred požiarmi.

5.10 Koordinovanie, organizovanie a kontrola činnosti na hasičskej stanici, zabezpečovanie funkčnosti a úplnosti jej materiálno-technického vybavenia.

5.11 Koordinovanie a organizovanie činnosti čaty pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri vykonávaní odbornej prípravy.

5.12 Samostatné vykonávanie čiastkovej odbornej činnosti pri príprave podkladov na spracúvanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: samostatný odborný inšpektor

Činnosti:

6.01 Samostatné vykonávanie analýzy stavu operatívno-technických opatrení vrátane samostatnej odbornej činnosti pri riadení a organizovaní výkonu odborných a špecializovaných služieb v hasičských jednotkách na úrovni kraja.

6.02 Samostatná odborná činnosť zabezpečujúca nepretržitý príjem a prenos správ o požiaroch, živelných pohromách, nehodách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach spojená s koordináciou hasičských jednotiek, záchranárskych zložiek a špeciálnych služieb na ich zdolávanie na celoštátnej úrovni vrátane poskytovania medzištátnej pomoci.

6.03 Organizovanie a usmerňovanie síl a prostriedkov pri likvidácii zložitých požiarov a havárií, pri povodňových záchranných prácach a pri nasadzovaní viacerých jednotiek v hasiacom obvode vrátane koordinácie súčinnostných zložiek pri medziokresnej pomoci.

6.04 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a pri vykonávaní odbornej prípravy príslušníkov, pri plnení úloh na obranu štátu, pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a pri vypracúvaní súvisiacich analýz s návrhom opatrení na úrovni kraja.

6.05 Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní štátnej správy vrátane posudzovania stavieb a technologických zariadení objektov so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti.

6.06 Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní zložitých experimentov v oblasti hodnotenia požiarnotechnických vlastností materiálov a technických prostriedkov požiarnej ochrany vrátane spracúvania súvisiacich hodnotení a posudkov.

6.07 Samostatná ucelená odborná činnosť pri príprave návrhov interných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.08 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov príslušníkov a pri súvisiacom vykonávaní personálnej práce v osobnom úrade.

6.09 Samostatná ucelená odborná činnosť v oblasti materiálno-technického zabezpečovania zásahovej činnosti vrátane súvisiaceho finančného zabezpečenia.

6.10 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spisovej služby a na úseku ochrany utajovaných skutočností v zariadeniach zboru.

6.11 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh spojovacej a výpočtovej služby v zariadeniach zboru alebo na úrovni kraja.

6.12 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania psychologickej spôsobilosti na úseku personálnej práce v zariadeniach zboru.

6.13 Samostatná ucelená odborná činnosť pri zabezpečovaní posudzovania fyzickej zdatnosti príslušníkov v zariadeniach zboru.

6.14 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zariadeniach zboru.

6.15 Samostatná ucelená odborná činnosť pri riadení, organizovaní a vykonávaní úloh protipovodňovej, strojnej a ženijnej služby v zariadeniach zboru.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: samostatný odborný inšpektor špecialista

Činnosti:

7.01 Organizovanie a koordinovanie výkonu štátnej správy vrátane kontrolnej činnosti a rozhodovania o uložení postihu právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám na úrovni okresu.

7.02 Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, posudzovanej projektovej dokumentácie stavieb, technológií a výrobkov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti objektov a technologických zariadení s vysokým požiarnym rizikom na úrovni kraja.

7.03 Určovanie vlastností zásahovej hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov alebo určovanie skúšobných postupov ich merania a rozhodovanie na zaraďovanie do používania v hasičských jednotkách.

7.04 Samostatná odborná špecializovaná činnosť pri sústreďovaní, nasadzovaní a organizovaní hasičských jednotiek pri zdolávaní rozsiahlych požiarov a vykonávaní zložitých záchranných prác pri haváriách a iných mimoriadnych udalostiach, ako aj pri výkone služby vrátane určovania opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.

7.05 Samostatná odborná špecializovaná činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, preventívno-výchovného pôsobenia, odbornej prípravy, overovania odbornej spôsobilosti príslušníkov alebo pri zisťovaní príčin vzniku požiarov a pri vypracúvaní súvisiacich analýz a návrhov opatrení.

7.06 Samostatná koordinačná, analytická a komparačná činnosť pri zabezpečovaní koncepcie aproximácie technického práva v oblasti ochrany pred požiarmi k právu Európskej únie vrátane vykonávania dohľadu nad určenými výrobkami.

7.07 Koordinačná, metodická a kontrolná činnosť pri uplatňovaní právnych vzťahov príslušníkov v osobnom úrade.

7.08 Koncepčná a metodická činnosť v oblasti finančného, materiálneho a technického vybavenia na zásahovú činnosť.

7.09 Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane návrhov rezortných predpisov a iných aktov riadenia v pôsobnosti ústredného orgánu.

7.10 Samostatné odborné špecializované činnosti na organizačnom, plánovacom, kontrolnom alebo hodnotiacom úseku, alebo spracúvanie riadiacich dokumentov v zariadeniach zboru.

7.11 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hasičskej a záchranárskej služby v zariadeniach zboru.

7.12 Samostatné odborné špecializované činnosti vo vymedzenom rozsahu na úseku hospodárskej mobilizácie, plánovacej, riadiacej a výkazovej činnosti so spracúvaním dokumentov v zariadeniach zboru vrátane zabezpečovania ochrany utajovaných skutočností.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: vrchný inšpektor

Činnosti:

8.01 Koncepčná, systémová a rozhodovacia činnosť pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na úrovni kraja.

8.02 Tvorba koncepcie expertíznej činnosti pri zisťovaní príčin vzniku osobitne zložitých požiarov alebo požiarov so závažnými dôsledkami vrátane súvisiacich analýz s návrhom opatrení na ich vykonávanie na celoštátnej úrovni.

8.03 Koordinovanie a usmerňovanie odborných špecializovaných činností na úseku ochrany pred požiarmi a integrovaného záchranného systému vrátane príprav na obranu štátu na celoštátnej úrovni.

8.04 Tvorba koncepcie a metodická činnosť na celoštátnej úrovni súvisiaca s odbornou prípravou a overovaním odbornej spôsobilosti určených fyzických osôb a príslušníkov vo vybraných odborných a špecializovaných funkciách.

8.05 Koncepčná činnosť pri získavaní a spracúvaní analýz prípravy a realizácie opatrení na ochranu pred požiarmi na celoštátnej úrovni a plnenie úloh v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií.

8.06 Koncepčná, metodická a kontrolná činnosť v oblasti tvorby a uplatňovania právnych vzťahov v štátnej službe vrátane tvorby a zabezpečovania realizácie súvisiacej koncepcie personálnej politiky.

8.07 Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť kontrolných akcií vrátane ich vedenia, prípravy a realizácie na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

8.08 Koncepčná a koordinačná činnosť aproximácie práva v oblasti ochrany pred požiarmi k právu Európskych spoločenstiev, medzinárodných inštitúcií, Európskej únie a Rady Európy a jej priebežná aktualizácia.

8.09 Koncepčná a koordinačná činnosť pri rozvoji ochrany pred požiarmi a výkonu záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach vrátane tvorby zásadných legislatívnych opatrení s celoštátnou pôsobnosťou.

8.10 Príprava a realizácia opatrení na organizovanie a rozvíjanie spolupráce pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi s príslušnými orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami vrátane zabezpečovania spolupráce pri poskytovaní vzájomnej pomoci v oblasti ochrany pred požiarmi v rozsahu medzinárodných zmlúv a dohôd.

8.11 Tvorba koncepcie, koordinovanie a usmerňovanie výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej prípravy v ústredne riadených školských a vzdelávacích zariadeniach v oblasti ochrany pred požiarmi a vykonávanie súvisiacej inšpekcie.

8.12 Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania, financovania a materiálno-technického zabezpečovania vrátane komplexnej prípravy podkladov do návrhov štátneho rozpočtu.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, odborná prax viac ako deväť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa služobného predpisu.

Funkcia: vrchný inšpektor špecialista

Činnosti:

9.01 Tvorba štátnej vednej a technickej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi a záchranárskych činností na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.

9.02 Tvorba zákonov v oblasti ochrany pred požiarmi, záchranárskych činností a integrovaného záchranného systému na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.