Oznámenie č. 60/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Čiastka 27/2000
Platnosť od 23.02.2000
Uzavretie zmluvy 08.11.1999

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2000 na základe článku 3.

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie č. 118/1994 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu
„pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa ustanovenia článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

dohodli sa takto:

Článok 1

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa týmto menia podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 2

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.

Článok 3

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2000.

Dané v Bratislave 8. novembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za vládu Českej republiky:

Miroslav Grégr v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa menia takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „Ecu“ nahrádza slovom „euro“.

2. Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, tá ich uzná za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, dovážajúca zmluvná strana uzná sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euro podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra roku 1999.

4. Sumy vyjadrené v euro a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany sa zmenia, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmavaní požiadavky Rada colnej únie zabezpečí, že sa sumy vyjadrené v národných menách neznížia, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.

3. Článok 37 sa vypúšťa.

4. Príloha II sa mení takto:

a) Pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné na získanie štatútu pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek, alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: - z materiálov nepatriacich do čísla 1806; - pri ktorej všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a j ej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané;1) - pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1) Výnimka týkajúca sa kukurice Zea indurata sa bude uplatňovať do 31. 12. 2002.

b) Pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: - z materiálov nepatriacich do čísiel 2207 alebo 2208, - pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékoľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu &nbsp

c) Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: &nbsp
- Z vpichovanej plsti Výroba z1) - prírodných vlákien alebo - chemických materiálov, alebo textilnej vlákninyMožno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402 alebo - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, alebo - polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
- Z inej plsti Výroba z1) - prírodných vlákien ne-mykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadame, alebo - chemických materiálov, alebo z textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1) - kokosovej alebo jutovej priadze, - syntetickej alebo umelej priadze, - prírodných vlákien, alebo - chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných alebo inak nespracovaných na spriadanieJutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

d) Pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1) Toto pravidlo platí do 31. decembra 2005.

e) Medzi pravidlá pre čísla HS 9606 a 9612 sa vkladá pravidlo pre číslo 9608, ktoré znie:

9608 Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov vrátane ochranných krytov a príchytiek okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené v rovnakom čísle &nbsp