Nariadenie vlády č. 489/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpísov

Čiastka 199/2000
Platnosť od 31.12.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2001 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

489

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2000,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z. sa mení takto:

Príloha nariadenia vlády sa nahrádza novou prílohou, ktorá je prílohou k tomuto nariadeniu vlády.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 489/2000 Z. z.

ZOZNAM LIEČIV A LIEKOV UHRÁDZANÝCH ALEBO ČIASTOČNE UHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Príloha 01