Oznámenie č. 369/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 152/2000
Platnosť od 09.11.2000

369

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1994 nadobudnutím platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sukcesii do dvojstranných medzištátnych zmlúv uzatvorených medzi bývalou Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (Československou socialistickou republikou, Československou republikou) a Rakúskou republikou, dojednanej výmenou nót v Bratislave 14. januára 1994, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi republikou Československou a republikou Rakúskou o vedení rakúsko-československej hranice a niektorých súvisiacich otázkach

(Praha 10. marca 1921, č. 288/1922 Sb.)

V znení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto dohoda týka slovensko-rakúskej hranice.

2. Zmluva medzi republikou Československou a republikou Rakúsko o úprave právnych pomerov na štátnej hranici opísanej v článku 27, bod 6, mierovej zmluvy medzi mocnosťami spojenými i združenými a Rakúskom, podpísanej v St. Germain en Laye 10. septembra 1919 (Hraničný štatút)

(Praha 12. decembra 1928, č. 139/1930 Sb.)

V znení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto dohoda týka slovensko-rakúskej hranice.

3. Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úprave dunajskej plavby

(Viedeň 27. januára 1955)

4. Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o ťažbe spoločných ložísk zemného plynu a nafty

(Praha 23. januára 1960)

5. Dohoda medzi vládou Československej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zásadách geologickej spolupráce medzi Československou republikou a Rakúskou republikou

(Praha 23. januára 1960)

Spolu s výmenou listov.

S úpravou, že

a) v článku 2 dohody sa nahradí slovo „Praha“ slovom „Bratislava“,

b) článok 10 dohody znie: „Uskutočňovanie tejto dohody za rakúsku stranu prináleží Geologickému spolkovému úradu vo Viedni a Spolkovému ministerstvu pre hospodárske záležitosti a za slovenskú stranu Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave.“.

6. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom

(Praha 10. novembra 1961, vyhláška č. 9/1963 Zb.)

7. Výmena nót medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zasielaní školských a podobných dokumentov

(Viedeň 13. februára 1962)

8. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc

(Praha 22. septembra 1962, vyhláška č. 85/1964 Zb.)

V znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962

(Praha 3. januára 1967, vyhláška č. 3/1968 Zb.)

S úpravou, že v článku 3 ods. 1.3 dohody sa vypúšťajú písmená a) až d) a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno a).

9. Dohoda o pohraničnej železničnej doprave medzi Československými štátnymi dráhami a Rakúskymi spolkovými železnicami

(Praha 22. marca 1963)

10. Dohoda medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy a energetiky Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou

(Viedeň 21. októbra 1964)

11. Dohoda medzi Ministerstvom financií Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o zdanení medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy

(Praha 30. júna 1967)

V znení protokolu zo 16. decembra 1970.

12. Dojednanie medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živností a priemyslu Rakúskej republiky o vykonávaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy

(Viedeň 19. októbra 1967, registrované v čiastke 15/1968 Zb.)

13. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách

(Viedeň 7. decembra 1967, vyhláška č. 57/1970 Zb.)

Spolu so Záverečným protokolom.

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o ukončení platnosti Platobnej dohody z 29. októbra 1948 a o prechode na platobný styk vo voľne zameniteľnej mene

(Praha 22. októbra 1971, registrované v čiastke 7/1972 Zb.)

15. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach

(Viedeň 21. decembra 1973, vyhláška č. 95/1975 Zb.)

Spolu so Záverečným protokolom z 21. decembra 1973, pokiaľ sa táto zmluva týka slovensko-rakúskej štátnej hranice.

16. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vysporiadaní určitých finančných a majetkoprávnych otázok

(Viedeň 19. decembra 1974)

Spolu s výmenou listov.

17. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a majetku

(Viedeň 7. marca 1978, vyhláška č. 48/1979 Zb.)

18. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd

(Viedeň 11. mája 1978, vyhláška č. 88/1978 Zb.)

19. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o konzulárnych stykoch

(Praha 14. marca 1979, vyhláška č. 22/1981 Zb.)

20. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci na veterinárskom úseku

(Praha 14. marca 1979, vyhláška č. 99/1981 Zb.)

21. Dohovor o poštových a telekomunikačných službách medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou

(Viedeň 19. júla 1982, registrované v čiastke 14/1984 Zb.)

22. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

(Viedeň 18. novembra 1982, vyhláška č. 94/1983 Zb.)

23. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

(Viedeň 18. novembra 1982, vyhláška č. 9/1985 Zb.)

S úpravou, že článok 1 písm. b) dohody znie: „Colná správa“ ústredných colných úradov je v Rakúskej republike Spolkové ministerstvo financií a v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Ústredná colná správa, a príslušné colné úrady.

24. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci pri predchádzaní a odhaľovaní súdne trestných činov a zaisťovaní bezpečnosti cestnej dopravy

(Praha 21. júna 1988, oznámenie č. 275/1990 Zb.)

S úpravou, že

a) článok 5 dohody znie: „Pri vykonávaní tejto dohody sa uskutočňuje bezprostredný styk medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Rakúskej republiky.“,

b) článok 14 dohody znie: „Táto dohoda sa nedotýka záväzkov obsiahnutých v ostatných dvojstranných, ako aj mnohostranných zmluvách.“.

25. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rakúskej republiky o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

(Viedeň 25. októbra 1989, oznámenie č. 431/1990 Zb.)

S úpravou, že článok 8 ods. 1 písm. b) znie: „za slovenskú stranu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky“.

26. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti

(Viedeň 18. januára 1990, oznámenie č. 70/1990 Zb.)

27. Zmluva medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom výkone súdnych rozhodnutí v trestných veciach

(Viedeň 20. mája 1990, oznámenie č. 113/1992 Zb.)

S úpravou, že v článku 3 zmluvy sa vypúšťajú slová: „ministrom spravodlivosti Českej republiky alebo“.

28. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií

(Viedeň 15. októbra 1990, oznámenie č. 454/1991 Zb.)

29. Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného odbavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave

(Viedeň 17. júna 1991)

30. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach

(Praha 26. augusta 1991, oznámenie č. 629/1992 Zb.)

S úpravou, že

a) v článku 3 ods. 2 dohody sa slová „bezpečnostné riaditeľstvo Dolnorakúska“ nahradia slovami „bezpečnostné riaditeľstvá Dolnorakúska a Hornorakúska“,

b) v článku 4 ods. 3 prvá veta dohody znie: „Žiadosť o policajnú dopravu bude vybavená priamo medzi Ministerstvom vnútra Rakúska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“.

31. Dohoda podľa článku 2 ods. 4 Dohody zo 17. júna 1991 medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného odbavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave a o zriadení predsunutých odbavovacích hraničných stanovíšť v staniciach Bratislava-Hlavná stanica, Marchegg, Wien-Südbahnhof, ako aj o hraničnom odbavení počas jazdy na trase medzi stanicami Bratislava-Hlavná stanica a Wien-Südbahnhof

(Praha 27. mája 1992)

32. Bilaterálna dohoda formou výmeny listov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o určitých dohodách pre poľnohospodárske výrobky a poľnohospodárske spracovateľské produkty spolu s dodatkom, ktorým je stiahnuté rakúske colné povolenie na žabacie stehienka

(Praha 12. júna 1992)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.