Oznámenie č. 67/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993

Čiastka 30/1999
Platnosť od 14.04.1999
Uzavretie zmluvy 01.02.1999

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. februára 1999 bol v Prahe podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993.

Dodatok nadobudol platnosť 1. februára 1999 na základe článku VI ods. 4.

DODATOK č. 1

k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov
zo 7. apríla 1993 (ďalej len „dohoda“)

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch:

Vo všetkých ustanoveniach dohody sa mení názov „pobočka 701 Českej národnej banky“ na „Česká národná banka“ (ďalej len „ČNB“ ).

Článok II

Spôsob delenia

sa dopĺňa o odsek 2 v tomto znení:

2. Nominálna hodnota pohľadávok, zložená z istiny a úrokov, za každé jednotlivé teritórium podľa odseku 1 tohto článku bude rozdelená i externe v prípadoch, keď dlžnícke krajiny odsúhlasia rozdelenie svojich pôvodných záväzkov voči bývalej ČSSR a bývalej ČSFR na záväzky voči Slovenskej republike a na záväzky voči Českej republike. Rozdelenie bude realizované na základe rokovaní, ktoré s predstaviteľmi kompetentných orgánov dlžníckych krajín uskutočnia zástupcovia ministerstiev financií Slovenskej republiky a Českej republiky.“.

Pôvodný odsek 2 sa mení na odsek 3.

Pôvodný odsek 3 sa mení na odsek 4.

Článok III

Operácie vykonávané po 1. januári 1993

Odsek 1 sa mení takto:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že

a) budú pri vymáhaní a správe pohľadávok voči jednotlivým dlžníckym krajinám postupovať samostatne a oddelene v prípadoch, keď došlo k externému rozdeleniu pohľadávok medzi Slovenskú republiku a Českú republiku podľa článku II ods. 2 tejto dohody,

b) pri pohľadávkach, ktoré neboli s dlžníckou krajinou externe rozdelené, budú postupovať spoločne a koordinovane,

c) v prípade, že sa zmluvné strany na spoločnom postupe podľa písmena b) tohto odseku nedohodnú, má každá zo zmluvných strán právo samostatne obhospodarovať svoje pohľadávky, pričom o začatí rokovania o spôsobe vysporiadania svojej časti pohľadávky informuje druhú zmluvnú stranu.“.

Odsek 2 sa mení takto:

2. Ministri financií oboch zmluvných strán určia zodpovedných pracovníkov, ktorí budú riešiť problémy spojené so zabezpečovaním inkasa pohľadávok vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd, riešených podľa článku III ods. 1 písm. b) a c). V prípade, že na ich úrovni nedôjde k dohode, rozhodnú ministri financií obidvoch zmluvných strán.“.

Odsek 3 sa mení takto:

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky zriadia príjmové účty štátnych rozpočtov Slovenskej republiky a Českej republiky, na ktoré budú v pomere dva ku jednej prevádzané platby v mene získanej od dlžníkov splácaním vládnych pohľadávok v prípadoch, keď zmluvné strany postupovali podľa článku III ods. 1 písm. b).“.

Odsek 4 sa za písmenom c) dopĺňa takto:

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky môžu vzájomne dohodnúť aj iný pomer financovania.“.

Odsek 5 sa mení takto:

5. Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v prospech ČSOB a ČNB budú uskutočňované prostredníctvom poverenej banky.“.

Článok IV

Správcovia pohľadávok

Názov článku sa mení na „Vedenie účtov pohľadávok“.

Odsek 1 sa mení takto:

1. ČSOB je bankou, ktorá zabezpečuje pre Slovenskú republiku a Českú republiku technické riešenie a postupy pri uskutočňovaní platieb a vedení účtov vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd v civilnej oblasti.“.

Odsek 2 sa mení takto:

2. ČNB je bankou, ktorá zabezpečuje pre Slovenskú republiku a Českú republiku technické riešenie a postupy pri uskutočňovaní platieb a vedení účtov vyplývajúcich z medzivládnych úverových dohôd v špeciálnej oblasti.“.

Odsek 3 sa mení takto:

3. Poverené banky zabezpečujú pre Slovenskú republiku a Českú republiku služby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku na komerčnom princípe podľa dohôd, ktoré uzavierajú s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky.“.

Článok IV sa dopĺňa o odsek 4 v tomto znení:

4. Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky si vyhradzujú právo poveriť vedením účtov pohľadávok podľa článku IV ods. 1 a 2 iné bankové subjekty; Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky vzájomne dohodnú konkrétny postup pri rozdelení a vedení účtov predmetných pohľadávok.“.

Článok V

Menové zabezpečenie

sa mení takto:

„Systém finančných vzťahov medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Českej republiky a ČSOB, ČNB a jednotlivými slovenskými a českými vývozcami bude uskutočňovaný takto:“.

Písmeno a) sa mení takto:

a) všetky pohľadávky inkasované v súlade s článkom III ods. 1 písm. b) budú delené v splatenej mene v pomere dva ku jednej,“.

Písmeno b) sa dopĺňa takto:

„Pokiaľ sa Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky v zmysle článku III ods. 4 dohodnú inak, táto zmena musí byť vyjadrená písomne ako výraz vôle obidvoch ministerstiev k jednotlivým úverovým dohodám alebo kontraktom.“.

Článok VI

Prechodné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o odsek 2 v tomto znení:

2. Dohoda môže byť zmenená a doplnená len po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.“.

Pôvodný odsek 2 sa mení na odsek 3 takto:

3. Dohoda zostáva v platnosti do doby konečného vysporiadania pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom tejto dohody.“.

Článok VI sa dopĺňa o odsek 4 v tomto znení:

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.“.

Dané v Prahe 1. februára 1999 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Brigita Schmögnerová v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Ivo Svoboda v. r.