Oznámenie č. 104/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách

Čiastka 38/1998
Platnosť od 16.04.1998 do30.06.2006
Zrušený 271/2005 Z. z.

104

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2, § 7 ods. 1 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na všeobecne používané kŕmne suroviny na výrobu kŕmnych zmesí a na hospodárske krmivá a ich produkty po priemyselnom spracovaní, ktoré nepodliehajú registrácii, a na určité kŕmne suroviny, ktoré podliehajú registrácii.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/1998 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.