Oznámenie č. 263/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 87/1995
Platnosť od 05.12.1995
Uzavretie zmluvy 26.10.1995

263

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 1995 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 8.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o podmienkach prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky

na zabezpečenie prechodu práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde) a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

sa dohodli takto:

Článok 1

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu základnej služby, náhradnej služby, ďalšej služby, služby vojakov z povolania a vojenských cvičení vojakov v Československej ľudovej armáde (Československej armáde), vojakov z povolania pridelených právnickým osobám na funkcie pre plnenie úloh obranného charakteru a zo štúdia žiakov a poslucháčov vojenských škôl v čase od 1. októbra 1949 do 31. decembra 1992 prešli dňom 1. januára 1993 na Slovenskú republiku a Českú republiku podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorý mala k 31. decembru 1992.

Článok 2

Orgánmi príslušnými na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z výkonu vojenskej činnej služby podľa článku 1 tejto dohody sú

v Slovenskej republike – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

v Českej republike – Ministerstvo obrany Českej republiky.

Článok 3

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Českej republiky si navzájom vysporiadajú práva za platby, ktoré vznikli z prechodu práv a povinností podľa článku 1 tejto dohody, a ktoré boli vynaložené za obdobie od 1. januára 1993 jedným ministerstvom napriek tomu, že mali byť podľa článku 2 tejto dohody vysporiadané druhým ministerstvom.

2. Nároky podľa odseku 1 musia byť uplatnené písomne najneskôr do 6 mesiacov od podpísania tejto dohody.

Článok 4

Orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Českej republiky môžu upraviť dohodou nevyhnutné podrobnosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody.

Článok 5

Táto dohoda sa nevzťahuje na prechod práv a povinností u osôb uvedených v článku 1 tejto dohody, ktoré po 31. decembri 1992 bez prerušenia vykonávali vojenskú činnú službu v Armáde Slovenskej republiky alebo Armáde Českej republiky alebo študovali vo vojenských školách.

Článok 6

Spory, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto dohody, budú riešené neodkladne vzájomným rokovaním na úrovni ministra obrany Slovenskej republiky a ministra obrany Českej republiky.

Článok 7

Touto dohodou nie sú dotknuté záväzky z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú Slovenská republika a Česká republika viazané.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu.

Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Ak bude táto dohoda vypovedaná, zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce z jej ustanovení, ktoré boli uplatnené po dobu jej platnosti.

Dané v Prahe dňa 26. októbra 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a jazyku českom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Sitek v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Vilém Holáň v. r.