Oznámenie č. 203/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994
Uzavretie zmluvy 29.10.1992

203

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 7.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

vedené želaním posilniť priateľské vzťahy medzi obidvoma krajinami,

usilujúc sa rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,

vedené želaním uskutočniť príslušné ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a jeho následných dokumentov,

vychádzajúce z výsledkov doterajšieho spoločného úsilia v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany ľudského zdravia, ktorú považujú za prioritnú,

uvedomujúce si význam riešenia otázok životného prostredia v regionálnom i globálnom rozsahu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v otázkach ochrany a tvorby životného prostredia, zaujímajúcich obidve zmluvné strany.

Predmetom spolupráce sú najmä

– ochrana životného prostredia v oblasti spoločnej štátnej hranice,

– vplyvy na životné prostredie presahujúce hranice štátov,

– medzinárodné regionálne projekty a programy,

– vodohospodárske otázky na hraničných vodách,

– ochrana prírody a krajiny,

– ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,

– využívanie vôd a ich ochrana pred znečisťovaním,

– odpadové hospodárstvo vrátane dovozu, vývozu a tranzitu odpadov,

– ochrana nerastného bohatstva a horninového prostredia,

– ochrana pôdy,

– rizikové faktory ovplyvňujúce životné prostredie a ekologické havárie,

– monitorovanie a informačné systémy o stave životného prostredia,

– systém štátnej správy vo veciach životného prostredia.

Článok 2

Zmluvné strany budú uskutočňovať vzájomne výhodnú spoluprácu najmä vo forme

– výmeny informácií o stave životného prostredia, o spôsoboch hodnotenia vplyvov činností na životné prostredie a o opatreniach na jeho ochranu a tvorbu,

– koordinácie postupov pri ochrane a tvorbe životného prostredia, najmä v susediacich regiónoch,

– zbližovania právnych predpisov upravujúcich otázky životného prostredia,

– spoločnej výskumnej činnosti.

Článok 3

Spoluprácu podľa tejto dohody bude koordinovať za Slovenskú republiku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a za Českú republiku Ministerstvo životného prostredia Českej republiky.

Článok 4

Táto dohoda sa bude uskutočňovať podľa vykonávacích protokolov schvaľovaných ministrami životného prostredia na obdobie najmenej jedného roku. Realizáciu vykonávacích protokolov budú zabezpečovať pracovné skupiny určené ministrami.

Článok 5

Zmluvné strany budú iniciovať, podporovať a umožňovať spoluprácu odborných inštitúcií obidvoch strán v záujmových oblastiach spolupráce uvedených v článku 1.

Zmluvné strany budú podporovať aj styky a spoluprácu ekologických mimovládnych organizácií a záujmových občianskych združení.

Článok 6

Táto dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa predĺži vždy o ďalších päť rokov, ak jedna zo zmluvných strán dohodu písomne nevypovie, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Článok 7

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993. Prvý vykonávací protokol bude dohodnutý do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti dohody.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Prahe 29. októbra 1992.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.