Oznámenie č. p2/c32/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre účtovné obdobie roka 1992

Čiastka 32/1992
Platnosť od 09.04.1992

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/2-7073/1992 z 13. marca 1992, ktorým sa ustanovuje použitie metodiky účtovníctva pre účtovné obdobie roka 1992.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.