Oznámenie č. 631/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Uzavretie zmluvy 13.09.1991

631

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. septembra 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v boji proti organizovanej kriminalite.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 29. septembra 1992.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Federálnom ministerstve vnútra.