Zákon č. 491/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992
Účinnosť od 27.10.1992

491

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. septembra 1992

o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 1) sa vydávajú štátne dlhopisy2) v rozsahu 2 mld Kčs s dobou splatnosti do 3 rokov od účinnosti tohto zákona.

§ 2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy zaknihovaním a určí ich emisné podmienky do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon SNR č. 308/1992 Zb. o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991.

2) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.